Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Lagstadgad ränta - Estland

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på estniska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

1 Föreskrivs ”lagstadgad ränta” i medlemsstaten? Om så är fallet, hur definieras ”lagstadgad ränta” i denna medlemsstat?

Om uppfyllandet av en betalningsskyldighet är försenat kan borgenären enligt § 113 i lagen om obligationsrätt kräva att gäldenären betalar dröjsmålsränta från den tidpunkt då skyldigheten förfaller till betalning till dess att skyldigheten är uppfylld.

Om dröjsmålsräntan inte har överenskommits genom avtal kan borgenären kräva ränta på det belopp som anges i lagen. Enligt § 113.1 i lagen om obligationsrätt är den lagstadgade räntan den ränta som anges i § 94 i lagen plus 8 % per år. Enligt § 94.1 i lagen tillämpas räntesatsen på halvårsbasis och är lika med den senaste räntesats som gäller för Europeiska centralbankens huvudsakliga refinansieringstransaktioner före den 1 januari eller den 1 juli varje år.

2 Om ja, ange belopp/räntesats och den rättsliga grunden för detta. Om olika satser för lagstadgad ränta föreskrivs, vilka omständigheter och villkor gäller?

Den räntesats som föreskrivs i § 94 i lagen om obligationsrätt offentliggörs två gånger per år av Estlands centralbank (Eesti Pank) på dess webbplats samt i Estlands officiella kungörelseorgan (Ametlikud Teadaanded). Vid beräkningen av beloppet för den lagstadgade räntan läggs 8 % till denna räntesats i enlighet med § 113.1 i lagen.

För andra halvåret 2015 var den sats som föreskrivs i § 94 0,05 % och den lagstadgade räntan var därför 0,05 % + 8 % = 8,05 %.

Olika satser för lagstadgad ränta föreskrivs inte i Estland. § 113 i lagen om obligationsrätt tillämpas enhetligt på alla dröjsmål med uppfyllandet av en betalningsskyldighet.

3 Finns det, vid behov, ytterligare information om beräkningen av lagstadgad ränta?

Ytterligare information om beräkningen av lagstadgad ränta finns tillgänglig på estniska, till exempel på konsumentwebbplatsen Länken öppnas i ett nytt fönsterTarbijaveeb och webbplatsen för rättshjälp Länken öppnas i ett nytt fönsterJurist Aitab.

4 Finns det på nätet gratis tillgång till den rättsliga grund som nämns ovan?

Lagen om obligationsrätt har offentliggjorts på Länken öppnas i ett nytt fönsterEstlands officiella tidnings webbplats och den engelska översättningen finns tillgänglig Länken öppnas i ett nytt fönsterhär.

Information om Europeiska centralbankens senaste räntesats för de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna är tillgänglig på Länken öppnas i ett nytt fönsterEstlands centralbanks webbplats.


De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 19/02/2018