Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Lagstadgad ränta - Grekland

1 Föreskrivs ”lagstadgad ränta” i medlemsstaten? Om så är fallet, hur definieras ”lagstadgad ränta” i denna medlemsstat?

Lagstadgad ränta föreskrivs i grekisk lagstiftning. Lagstadgad ränta är den räntesats, dvs. procentandelen av kapitalet under en fastställd tidsperiod, som föreskrivs direkt i lagen. Den vanligaste formen av lagstadgad ränta är dröjsmålsränta, dvs. den ränta som gäldenären är skyldig från den tidpunkt då han eller hon befinner sig i dröjsmål. I artiklarna 301, 346 529, 720 m.fl. i civillagen föreskrivs även regler för andra fall av lagstadgad ränta.

2 Om ja, ange belopp/räntesats och den rättsliga grunden för detta. Om olika satser för lagstadgad ränta föreskrivs, vilka omständigheter och villkor gäller?

Den lagstadgade dröjsmålsräntan fastställs vanligtvis till två procentenheter över den maximala avtalade räntesats som tidigare fastställdes genom ett beslut av chefen för Greklands centralbank och som harmoniserades 2001 med Europeiska centralbankens motsvarande räntesats (det penningpolitiska rådets lag 47/2000, artikel 3.2 i lag 2842/2000). Upplysningsvis kan nämnas att dröjsmålsräntan utanför banksektorn varierade mellan 12 % (som tillämpades konsekvent från 1946 till 1979) och 44 % (1992, när den gradvis började sjunka). Den uppgår för närvarande till 7,30 %.

3 Finns det, vid behov, ytterligare information om beräkningen av lagstadgad ränta?

En tabell över räntesatser utanför banksektorn (sedan 1946) finns på Greklands centralbanks webbplats (Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.bankofgreece.gr/Pages/en/Statistics/rates_markets/monetary/exotrapezika.aspx), även om en automatisk metod för att beräkna den lagstadgade räntan inte anges på denna webbplats. En sådan metod anges dock på andra webbplatser som NOMOS eller ISOKRATIS (dsanet).

4 Finns det på nätet gratis tillgång till den rättsliga grund som nämns ovan?

Ja, till Greklands centralbank men inte till de andra eftersom de är abonnemangsbaserade tjänster.


De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 13/02/2017