Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Lagstadgad ränta - Spanien

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på spanska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelska är dock redan färdig.

1 Föreskrivs ”lagstadgad ränta” i medlemsstaten? Om så är fallet, hur definieras ”lagstadgad ränta” i denna medlemsstat?

I Spanien kan den lagstadgade räntan användas som alternativ grund för att fastställa skadeståndsbelopp i de fall avtal saknas mellan parterna och gäldenären inte har betalat sin skuld. Bestämmelserna återfinns i artikel 1108 i civillagen, där det föreskrivs att den obetalda skulden ska betalas tillbaka eller omvandlas till kontanter.

Någon uttrycklig definition av ”lagstadgad ränta” finns inte,

Flera typer av lagstadgad ränta finns dock. Den vanligaste är den ovannämnda, som föreskrivs i civillagen. Inom andra områden föreskriver lagen specifika räntesatser, som ofta består i att en viss procentsats tillämpas på den lagstadgade referensräntan. När dessa räntor tillämpas kan de också anses vara ”lagstadgade räntor”, i den mån de föreskrivs i lagen. Följande fall kan nämnas:

– Vid hypotekslån: Genom lag 1/2013 av den 14 maj 2013 ändrades artikel 114 i hypotekslagen (Ley Hipotecaria) och ett tak fastställs för dröjsmålsräntor vid ett lån avsett för köp av en huvudsaklig bostad, i de fall själva bostaden ställts som säkerhet för lånet. Taket är tre gånger den lagstadgade räntan, dvs. i dagsläget 11,5 %.

– I artikel 20.4 i lag 16/2011 om konsumentlåneavtal fastställs ett tak på 2,5 gånger referensräntan för denna typ av transaktioner.

– I artikel 7 i lag 3/2004 om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner föreskrivs att dröjsmålsräntan ska vara den räntesats som Europeiska centralbanken tillämpat vid sin senaste huvudsakliga refinansieringstransaktion som utfördes före den första kalenderdagen av det aktuella halvåret (för närvarande 0,250 %) plus 8 räntepunkter (fram till 2013 var marginalen 7 räntepunkter).

– I fråga om försäkringsavtal föreskrivs (artikel 20.4 i lag 50/1980 av den 8 oktober 1980 om försäkringsavtal) påföljder om försäkringsbolagen omotiverat dröjer med utbetalning av ersättning till de försäkrade för skador som omfattas av de försäkringsavtal som dessa ingått. I dessa fall ska en årsränta betalas som motsvarar gällande referensränta vid de datum betalningen skulle ha utgått, plus 50 %. Om två år har gått sedan skadan uppkom och ersättning inte har betalats ut ska den årsränta som domstolen ålägger försäkringsbolaget att betala dock vara minst 20 %.

– I artikel 576 i civilprocesslagen, lag 1/2000 av den 7 januari 2000, föreskrivs en processränta (interés procesal). När ett beslut har meddelats i första instans om att ett belopp måste betalas, ska borgenären även ha rätt till en årsränta som motsvarar den lagstadgade penningmarknadsräntan, plus 2 räntepunkter, eller en ränta som fastställs av parterna eller genom specialbestämmelser i lagen.

2 Om ja, ange belopp/räntesats och den rättsliga grunden för detta. Om olika satser för lagstadgad ränta föreskrivs, vilka omständigheter och villkor gäller?

Penningmarknadsräntan fastställs varje år i budgetlagen.

För 2016 fastställs följande ränta i lag 48/2015 av den 29 oktober 2015 om statsbudgeten för 2016, i det trettiofjärde tillägget:

– 3,00 procent fram till den 31 december 2016.

Mer information om räntans utveckling finns på spanska centralbankens webbplats, via följande länk:

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.bde.es/clientebanca/es/areas/Tipos_de_Interes/Tipos_de_interes/Otros_tipos_de_i/otros-tipos/Tabla_tipos_de_interes_legal.html

Som nämnts i svaret på föregående fråga finns flera lagstadgade räntesatser, utöver de som föreskrivs i artikel 1108 i civillagen för att fastställa skadeståndsbelopp vid utebliven skuldbetalning, Följande fall kan nämnas:

– Vid hypotekslån: Genom lag 1/2013 av den 14 maj 2013 ändrades artikel 114 i hypotekslagen (Ley Hipotecaria) och ett tak fastställs för dröjsmålsräntor vid ett lån avsett för köp av en huvudsaklig bostad, i de fall själva bostaden ställts som säkerhet för lånet. Taket är tre gånger den lagstadgade räntan, dvs. i dagsläget 11,5 %.

– I artikel 20.4 i lag 16/2011 om konsumentlåneavtal fastställs ett tak på 2,5 gånger referensräntan för denna typ av transaktioner.

– I artikel 7 i lag 3/2004 om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner föreskrivs att dröjsmålsräntan ska vara den räntesats som Europeiska centralbanken tillämpat vid sin senaste huvudsakliga refinansieringstransaktion som utfördes före den första kalenderdagen av det aktuella halvåret (för närvarande 0,250 %) plus 8 räntepunkter (fram till 2013 var marginalen 7 räntepunkter).

– I fråga om försäkringsavtal föreskrivs (artikel 20.4 i lag 50/1980 av den 8 oktober 1980 om försäkringsavtal) påföljder om försäkringsbolagen omotiverat dröjer med utbetalning av ersättning till de försäkrade för skador som omfattas av de försäkringsavtal som dessa ingått. I dessa fall ska en årsränta betalas som motsvarar gällande referensränta vid de datum betalningen skulle ha utgått, plus 50 %. Om två år har gått sedan skadan uppkom och ersättning inte har betalats ut ska den årsränta som domstolen ålägger försäkringsbolaget att betala dock vara minst 20 %.

– I artikel 576 i civilprocesslagen, lag 1/2000 av den 7 januari 2000, föreskrivs en processränta (interés procesal). När ett beslut har meddelats i första instans om att ett belopp måste betalas, ska borgenären även ha rätt till en årsränta som motsvarar den lagstadgade penningmarknadsräntan, plus 2 räntepunkter, eller en ränta som fastställs av parterna eller genom specialbestämmelser i lagen.

3 Finns det, vid behov, ytterligare information om beräkningen av lagstadgad ränta?

Ja, mer information om räntornas utveckling hittar man via länken i svaret på föregående fråga.

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.bde.es/clientebanca/es/areas/Tipos_de_Interes/Tipos_de_interes/Otros_tipos_de_i/otros-tipos/Tabla_tipos_de_interes_legal.html

4 Finns det på nätet gratis tillgång till den rättsliga grund som nämns ovan?

Ja, på följande webbadress:

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.bde.es/clientebanca/es/areas/Tipos_de_Interes/


De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 04/04/2017