Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Zákonný úrok - Finsko

Upozorňujeme, že výchozí finština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtina

1 Je v členském státě stanoven „zákonný úrok“? Pokud ano, jak je v tomto členském státě „zákonný úrok“ definován?

„Zákonný úrok“ ve finském právním řádu zahrnuje jak úrokovou sazbu, která se uplatní na nesplacený dluh před tím, než se stane splatným, tak sankční úrok v případě opožděné platby. Oba druhy zákonných úroků upravuje zákon č. 633/1982, o úrocích. Povinnost hradit úrok či sankční úrok za opožděnou platbu se určí v souladu se zákonem o úrocích, ledaže závazek dlužníka nebo obchodní praxe vyžaduje či zákon stanoví něco jiného (zákon o úrocích, § 2 odst. 1).

2 Pokud ano, jaká je jeho výše/sazba a jakým právním předpisem se řídí? Jestliže jsou umožněny různé sazby zákonného úroku, jaké okolnosti a podmínky se na ně vztahují?

Úrok hrazený z titulu dluhu: Dlužník není povinen platit úroky v době před datem splatnosti dluhu (zákon o úrocích, § 3 odst. 1). Od tohoto ustanovení je však možné se odchýlit a dohodnout se, že úroky hrazeny budou. Jestliže se strany dohodly na tom, že úroky budou hrazeny, aniž by stanovily úrokovou míru, hradí dlužník roční úrok ve výši referenční sazby uvedené v § 12 zákona o úrocích (zákon o úrocích, § 3 odst. 2).

V případě úvěrových dohod, které spotřebitel uzavře tím, že vybere peníze, se rovněž uplatní ustanovení hlavy 7 § 17a zákona o ochraně spotřebitele (38/1978), které stanoví, že jestliže je částka úvěru nebo úvěrový limit nižší než 2 000 EUR, roční procentní sazba nákladů (RPSN) úvěru nesmí překročit referenční sazbu uvedenou v § 12 zákona o úrocích zvýšenou o 50 %.

Úroky z prodlení: V případě dohod, které spadají do působnosti zákona o platebních podmínkách v obchodních smlouvách (30/2013), odpovídá sazba zákonného úroku z prodlení referenční sazbě účinné v relevantní době zvýšené o osm procentních bodů (zákon o úrocích, § 4a odst. 1), v současné době tedy 8,5 %. V případě ostatních dohod odpovídá zákonná sazba sankčního úroku z prodlení referenční hodnotě účinné v relevantní době zvýšené o sedm procentních bodů (zákon o úrocích, § 4), v současné době tedy 7,5 %.

V případě spotřebitelského dluhu se od ustanovení zákona o úrocích upravujících úrok z prodlení nelze odchýlit a strany se nemohou dohodnout na vyšší sazbě úroku z prodlení (zákon o úrocích, § 2 odst. 2). Pokud jde o jiné dluhy, sazbu úroku z prodlení je možné stanovit dohodou. V případě smluv spadajících do působnosti zákona o platebních podmínkách v obchodních smlouvách není možné souhlasit s tím, že by věřitel neměl mít právo účtovat sankční úrok z prodlení, a jestliže je dlužník zadavatelem, úroková míra nesmí být nižší než sazba určená v souladu s § 4a odst. 1 zákona o úrocích (zákon o platebních podmínkách v obchodních smlouvách, § 8).

3 Jsou případně k dispozici další informace o způsobu výpočtu zákonného úroku?

Referenční sazbou uvedenou v zákoně o úrocích se rozumí úroková míra stanovená Evropskou centrální bankou na její poslední hlavní refinanční operace provedené před prvním dnem každého pololetí, zaokrouhlená na nejbližší polovinu procentního bodu (zákon o úrocích, § 12).

4 Existuje bezplatný on-line přístup k výše uvedenému právnímu předpisu?

Neoficiální anglický překlad zákona o úrocích naleznete na: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1982/en19820633.pdf

Finskou a švédskou verzi naleznete na: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1982/en19820633?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Korkolaki

Zákon o platebních podmínkách v obchodních smlouvách naleznete na: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20130030?se

Zákon o ochraně spotřebitele naleznete na: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038?se


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 22/02/2017