Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Lovbestemt rente - Finland

Den originale sprogudgave af denne side finsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: engelsk er allerede oversat.

1 Er der fastsat bestemmelser om lovbestemte renter i dette medlemsland? I bekræftende fald, hvordan defineres "lovbestemt rente" i dette medlemsland?

Lovbestemte renter skal efter finsk lovgivning forstås som både de renter, der tilskrives fordringer før forfaldsdagen, og morarenter ved forsinket betaling. Bestemmelserne vedrørende de to former for lovbestemt rente er fastsat i renteloven (633/1982). Forpligtelsen til at betale renter eller morarenter ved forsinket betaling er fastlagt i renteloven, medmindre andet følger af debitors forpligtelser eller forretningspraksis, eller medmindre andet er bestemt ved lov, jf. rentelovens § 2, stk. 1.

2 I bekræftende fald, hvor stort er beløbet/hvor høj er rentesatsen, og hvad er retsgrundlaget herfor? Hvis der er fastsat forskellige satser for lovbestemte renter, under hvilke forhold og på hvilke betingelser finder disse i så fald anvendelse?

Renter af gældsforpligtelser: Debitor skal ikke betale renter for den periode, der går forud for en fordrings forfaldsdato, jf. rentelovens artikel 3, stk. 1). Parterne kan dog aftale, at der skal betales renter. Hvis forpligtelsen til at betale renter er aftalt, uden at der samtidig er aftalt en rentesats, skal debitor betale en årlig rente i overensstemmelse med den referencesats, der er fastsat i artikel 12 i renteloven, jf. rentelovens § 3, stk. 2).

Med hensyn til kreditaftaler, hvorefter forbrugeren får udbetalt et kontant beløb, finder bestemmelsen i § 17a i kapitel 7 i lov om forbrugerbeskyttelse (38/1978) også anvendelse. Det fremgår heraf, at såfremt kreditbeløbet eller kreditloftet er under 2 000 EUR, må ÅOP for kreditten ikke overstige referencesatsen som anført i renteloven, jf. § 12, plus 50 %.

Strafrente på forsinkede betalinger: For aftaler, der er omfattet af loven om betalingsbetingelser i kommercielle kontrakter (30/2013), er morarenten ved forsinkede betalinger 8 procentpoint højere end den referencesats, der er gældende på det pågældende tidspunkt, jf. rentelovens § 4a, stk. 1. Denne ligger på nuværende tidspunkt på 8,5 %. For andre aftaler er morarenten ved forsinkede betalinger 7 procentpoint højere end den referencesats, der er gældende på det pågældende tidspunkt, jf. rentelovens § 4. Denne ligger på nuværende tidspunkt på 7,5 %.

Med hensyn til forbrugergæld er bestemmelserne i renteloven om morarente ved forsinkede betalinger ufravigelige, og det er ikke muligt at aftale en højere rente ved forsinkede betalinger, jf. rentelovens § artikel 2, stk. 2. For anden gæld er det muligt at aftale en morarente ved forsinkede betalinger. I kontrakter, der er omfattet af loven om betalingsbetingelser i henhold til kommercielle kontrakter, er det ikke muligt at aftale, at kreditor ikke har ret til at opkræve morarenter ved forsinkede betalinger, og hvis debitor er kontraherende part, er det ikke muligt at aftale en lavere rente ved forsinkede betalinger end den, der er fastlagt i § 4a, stk. 1, i renteloven (jf. § 8 i lov om betalingsbetingelser i henhold til kommercielle kontrakter).

3 Findes der eventuelt yderligere oplysninger om, hvordan den lovbestemte rente beregnes?

Referencesatsen i renteloven er den rente, som Den Europæiske Centralbank har anvendt i forbindelse med sin seneste væsentlige refinansieringsaktion inden den første kalenderdag i hvert halvår, rundet op til nærmeste halve procentpoint (renteloven, artikel 12).

4 Er der gratis onlineadgang til ovennævnte retsgrundlag?

En uofficiel engelsk oversættelse af renteloven findes på: Link åbner i nyt vinduehttp://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1982/en19820633.pdf

Den finske og svenske udgave af loven findes på: Link åbner i nyt vinduehttp://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1982/en19820633?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Korkolaki

Lov om betalingsbetingelser i henhold til kommercielle kontrakter findes på: Link åbner i nyt vinduehttp://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20130030?se

Forbrugerbeskyttelsesloven findes på: Link åbner i nyt vinduehttp://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038?se


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 22/02/2017