Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Законна лихва - Хърватия

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница хърватски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английски вече са преведени.

1 Законна лихва – регламентирана ли е в държавата-членка? Ако това е така, какво е определението за „законна лихва” в държавата-членка?

Да. Законната лихва (zakonska kamata) е лихвеният процент, който длъжникът по парично задължение трябва да плати при неизпълнение на задължение за заплащане на определена парична сума. Следователно длъжникът, който не е изпълнил парично задължение, дължи освен главницата и законна лихва.

2 Ако е предвидена законна лихва, какъв е нейният размер/ставка и какво е правното основание за прилагането му/й? Ако са предвидени различни ставки на законната лихва, какви са обстоятелствата и условията за тяхното прилагане?

Общият закон за законната лихва е Законът за гражданските задължения (Zakon o obveznim odnosima) (Narodne Novine (NN; Държавен вестник на Република Хърватия), № 35/05, 41/08, 125/11 и 78/15) — членове 29—31. Този закон се прилага, освен ако не съществува специален закон по отношение на специфични лица и специфични взаимоотношения. Съгласно този закон размерът на лихвата за забава при задължения, произтичащи от търговски договори и от договори между търговец и публичноправен субект, се определя на всеки шест месеца чрез увеличаване с пет процентни пункта на средния размер на лихвата, изчислен за референтния период преди текущия шестмесечен период, върху заемите, отпуснати за период, по-дълъг от една година, на нефинансови предприятия, и с три процентни пункта — за други отношения.

Средният лихвен процент за референтния период се определя от Хърватската национална банка (Hrvatska narodna banka), която трябва да го публикува на 1 януари и на 1 юли в Narodne Novine, Държавен вестник на Република Хърватия.

Средният лихвен процент, използван за изчисляване на законните лихвени проценти за текущия шестмесечен период (от 1 януари 2017 г. до 30 юни 2017 г.), е 4,68 %. Следователно за периода 1 януари 2017 г.—30 юни 2017 г. законният лихвен процент върху дългове, произтичащи от търговски договори и от договори между търговец и публичноправен субект, е 9,68 %, а за други видове отношения (напр. отношения, произтичащи от кредитни споразумения и други гражданскоправни договори, извъндоговорни отношения — обезщетение за вреди, неоснователно обогатяване) е 7,68 %.

Специалният закон, уреждащ законния лихвен процент за определени задължения, е Законът за финансовите трансакции и предварителната несъстоятелност (Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi) (Narodne Novine (NN; Държавен вестник на Република Хърватия), № 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15 и 78/15). Този закон се прилага към забавени плащания по търговски сделки между предприемачи и между предприемачи и публичноправни субекти, при които публичноправният субект е длъжникът и които имат за предмет доставка на стоки или предоставянето на услуги срещу заплащане. Съгласно този закон законната лихва за забавени плащания е лихвеният процент, равен на стандартния лихвен процент, увеличен с 8 процентни пункта. Стандартният лихвен процент е равен на намаления с три процентни пункта среден лихвен процент по заеми, изчислен за референтния период преди текущия шестмесечен период, които заеми са отпуснати за период, по-дълъг от една година, на нефинансови предприятия.

Средният лихвен процент за референтния период се определя от Хърватската национална банка (Hrvatska narodna banka), която трябва да го публикува на 1 януари и на 1 юли в Narodne Novine, Държавния вестник на Република Хърватия.

Стандартният лихвен процент, използван за изчисляване на законните лихвени проценти за текущия шестмесечен период (1 януари 2017 г.—30 юни 2017 г.), е 1,68 %. Следователно за периода 1 януари 2017 г.—30 юни 2017 г. законният лихвен процент за забавени плащания по търговски сделки между предприемачи и между предприемачи и публичноправни субекти, при които публичноправният субект е длъжникът, е 9,68 %.

3 Ако е необходимо, налице ли е допълнителна информация относно начина на изчисляване на законната лихва?

Средният лихвен процент за референтния период се определя от Хърватската национална банка (Hrvatska narodna banka), която трябва да го публикува на 1 януари и на 1 юли в Narodne Novine, Държавен вестник на Република Хърватия.

Можете да получите достъп до Държавен вестник на Република Хърватия, Narodne novine, като щракнете върху следната връзка: Връзката отваря нов прозорецhttps://narodne-novine.nn.hr/

4 Предоставя ли се безплатен онлайн достъп до правното основание, посочено по-горе?

Можете да получите безплатен достъп до Държавен вестник на Република Хърватия, Narodne novine, като щракнете върху следната връзка: Връзката отваря нов прозорецhttps://narodne-novine.nn.hr/


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 25/03/2019