Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Законна лихва - Унгария

1 Законната лихва“ регламентирана ли е в държавата членка? Ако това е така, какво е определението за „законна лихва“ в държавата членка?

Да. Законният лихвен процент е определен в член 6:47 от Закон V от 2013 г. относно Гражданския кодекс, който препраща към правилата за лихвения процент, въведени от централната банка. Законният лихвен процент за задължение, изразено в унгарски форинти (HUF), съответства на основния лихвен процент на централната банка, който се определя от Паричния съвет към Унгарската национална банка. Ако задължението е изразено в чуждестранна валута, законният лихвен процент е основният лихвен процент, определен от емитиращата въпросната валута централна банка, а ако такъв основен лихвен процент не съществува — лихвеният процент на паричния пазар.

2 Ако е предвидена законна лихва, какъв е нейният размер/ставка и какво е правното основание за прилагането му/ѝ? Ако са предвидени различни ставки на законната лихва, какви са обстоятелствата и условията за тяхното прилагане?

Правното основание за законната лихва е Гражданският кодекс, в който лихвата се разглежда като цената на заетите пари, която длъжникът на парична сума трябва да заплати, освен ако страните са уговорили друго (напр. безвъзмездно ползване на пари, освобождаване от лихва). Законната лихва, приложима за задължението, се определя на всяко календарно полугодие. Лихвеният процент, който е в сила към първо число от съответното календарно полугодие, се прилага към целия период на полугодието независимо от промените в основния лихвен процент на централната банка през това полугодие.

3 Ако е необходимо, налице ли е допълнителна информация относно начина на изчисляване на законната лихва?

Не.

4 Предоставя ли се безплатен онлайн достъп до правното основание, посочено по-горе?

Да, Гражданският кодекс може да бъде намерен в Връзката отваря нов прозорецСборника на националното законодателство (Nemzeti Jogszabálytár). Информация за ставката на основния лихвен процент на централната банка може да бъде намерена на Връзката отваря нов прозорецуебсайта на Унгарската национална банка.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 16/10/2017