Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Lagstadgad ränta - Ungern

1 Föreskrivs ”lagstadgad ränta” i medlemsstaten? Om så är fallet, hur definieras ”lagstadgad ränta” i denna medlemsstat?

Ja. Den lagstadgade räntan fastställs i § 6:47 i lag V från 2013 om civillagen, i vilken den kopplas samman med centralbankens regler för räntenivå. Räntesatsen för lagstadgad ränta på skuld uttryckt i ungerska forinter grundas på centralbankens basränta, som fastställs av det monetära rådet i ungerska centralbanken. Om skulden är angiven i utländsk valuta är satsen för lagstadgad ränta den basränta som beslutats av den sedelutgivande centralbanken för den berörda valutan eller, om en sådan basränta saknas, penningmarknadsräntan.

2 Om ja, ange belopp/räntesats och den rättsliga grunden för detta. Om olika satser för lagstadgad ränta föreskrivs, vilka omständigheter och villkor gäller?

Den rättsliga grunden för lagstadgad ränta är civillagen, enligt vilken räntan betraktas som det pris för en annan persons pengar som en part måste betala för en eventuell skuld om inte annat överenskommits. Den lagstadgade ränta som är tillämplig på skulder debiteras varje kalenderhalvår. Den räntesats som gäller den första dagen av det berörda kalenderhalvåret gäller för hela det berörda kalenderhalvåret, oberoende av eventuella ändringar i centralbankens basränta under detta halvår.

3 Finns det, vid behov, ytterligare information om beräkningen av lagstadgad ränta?

Nej.

4 Finns det på nätet gratis tillgång till den rättsliga grund som nämns ovan?

Ja, civillagen finns i Länken öppnas i ett nytt fönsterdet nationella lagstiftningsarkivet [Nemzeti Jogszabálytár]. Information om centralbankens basränta finns på ungerska centralbankens Länken öppnas i ett nytt fönsterwebbplats.


De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 16/10/2017