Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Законна лихва - Люксембург

1 Законната лихва“ регламентирана ли е в държавата членка? Ако това е така, какво е определението за „законна лихва“ в държавата членка?

Законната лихва е лихвеният процент, който се определя ежегодно със закон и се прилага в случай на забава на плащане на дължима сума, ако предварително не е определен друг процент от страните.

2 Ако е предвидена законна лихва, какъв е нейният размер/ставка и какво е правното основание за прилагането му/ѝ? Ако са предвидени различни ставки на законната лихва, какви са обстоятелствата и условията за тяхното прилагане?

След закона Връзката отваря нов прозорецот 18 април 2004 г. за прилагане на Директива 200/35/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 г., размерът на лихвата за забава за търговските сделки (т.е. сделки между предприятия или между предприятия и държавни органи, които изискват плащане за доставка на стоки или предоставяне на услуги) се определя отделно чрез позоваване на пределната ставка, произтичаща от тръжната процедура с променлив лихвен процент за основния инструмент за рефинансиране, прилаган от Европейската централна банка при последната й операция за основно финансиране преди 1-ия календарен ден на всяко шестмесечие. В случай на забавено плащане, този процент се увеличава със съответния марж (освен ако не е посочено друго в договора, в съответствие с член 3 от изменения Закон от 18 април 2004 г. относно сроковете за плащане и лихвата за забава).

3 Ако е необходимо, налице ли е допълнителна информация относно начина на изчисляване на законната лихва?

/

4 Предоставя ли се безплатен онлайн достъп до правното основание, посочено по-горе?

Връзката отваря нов прозорецLEGILUX

Връзката отваря нов прозорецMinistère de la Justice


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 15/10/2020