Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Zákonný úrok - Lucembursko

Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

1 Je v členském státě stanoven „zákonný úrok“? Pokud ano, jak je v tomto členském státě „zákonný úrok“ definován?

Zákonná úroková sazba je výše úroku, kterou každý rok stanoví zákon a jež se používá v případně prodlení s úhradou dlužné částky, pokud si strany předem nestanovily jinou sazbu.

2 Pokud ano, jaká je jeho výše/sazba a jakým právním předpisem se řídí? Jestliže jsou umožněny různé sazby zákonného úroku, jaké okolnosti a podmínky se na ně vztahují?

Od doby, co vstoupil v platnost zákon ze dne 18. dubna 2004, kterým se provádí směrnice 2000/35/ES ze dne 29. června 2000, je zákonná úroková sazba z prodlení v případě obchodních transakcí (tedy transakcí mezi podniky či mezi podniky a orgány veřejné moci, jež vedou k dodání zboží či poskytování služeb) stanovena samostatně podle mezní sazby, která je výsledkem nabídkového řízení s proměnlivou sazbou pro hlavní refinanční operace použité Evropskou centrální bankou během její poslední hlavní refinanční operace, provedené před prvním kalendářním dnem každého pololetí. V případě prodlení z platby se k této sazbě přidá navýšení o marži (pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, v souladu s článkem 5 zákona ze dne 18. dubna 2004 o platebních lhůtách a o sazbách za zpožděné platby).

3 Jsou případně k dispozici další informace o způsobu výpočtu zákonného úroku?

/

4 Existuje bezplatný on-line přístup k výše uvedenému právnímu předpisu?

Odkaz se otevře v novém okně.http://www.legilux.public.lu/

Odkaz se otevře v novém okně.http://www.mj.public.lu/


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 18/12/2018