Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Lovbestemt rente - Luxembourg

Den originale sprogudgave af denne side fransk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

1 Er der fastsat bestemmelser om lovbestemte renter i dette medlemsland? I bekræftende fald, hvordan defineres "lovbestemt rente" i dette medlemsland?

Den lovbestemte sats er den rentesats, der fastsættes én gang årligt ved lov, og som anvendes ved beregning af morarenter ved forsinket betaling, hvis parterne ikke på forhånd har aftalt andet.

2 I bekræftende fald, hvor stort er beløbet/hvor høj er rentesatsen, og hvad er retsgrundlaget herfor? Hvis der er fastsat forskellige satser for lovbestemte renter, under hvilke forhold og på hvilke betingelser finder disse i så fald anvendelse?

Siden direktiv 200/35/EF af 29. juni 2000 blev gennemført i luxembourgsk ret ved lov af 18. april 2004 fastsættes satsen for morarenter i handelstransaktioner (forretningsmæssige transaktioner mellem virksomheder eller mellem virksomheder og offentlige myndigheder, som indebærer levering af varer eller tjenester mod vederlag) separat som den marginale rentesats, der er resultatet af licitationsproceduren med variabel rente, efter den rentesats, som Den Europæiske Centralbank har anvendt i forbindelse med dens seneste væsentlige refinansieringsaktion inden den første kalenderdag det pågældende halvår. I tilfælde af forsinkelse med betalingen forhøjes denne sats med margenen (medmindre andet er bestemt i kontrakten, jf. artikel 5 i lov af 18. april 2004 om forsinket betaling og morarenter).

3 Findes der eventuelt yderligere oplysninger om, hvordan den lovbestemte rente beregnes?

/

4 Er der gratis onlineadgang til ovennævnte retsgrundlag?

Link åbner i nyt vinduehttp://www.legilux.public.lu/

Link åbner i nyt vinduehttp://www.mj.public.lu/


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 18/12/2018