Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Lagstadgad ränta - Luxemburg

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

1 Föreskrivs ”lagstadgad ränta” i medlemsstaten? Om så är fallet, hur definieras ”lagstadgad ränta” i denna medlemsstat?

Lagstadgad räntan är den ränta som årligen bestäms genom lagstiftning och som tillämpas vid dröjsmål med betalning av förfallna belopp, om någon annan ränta inte har bestämts på förhand av parterna.

2 Om ja, ange belopp/räntesats och den rättsliga grunden för detta. Om olika satser för lagstadgad ränta föreskrivs, vilka omständigheter och villkor gäller?

Sedan direktiv Länken öppnas i ett nytt fönster2000/35/EG av den 29 juni 2000 införlivades genom lagen av den 18 april 2004 bestäms dröjsmålsräntor för handelstransaktioner (transaktioner mellan företag eller mellan företag och offentliga myndigheter som avser leverans av varor eller tillhandahållandet av tjänster mot ersättning) separat genom hänvisning till den marginalräntesats som var resultatet av förfarandet med rörlig refinansieringsränta för den huvudsakliga refinansieringstransaktion som Europeiska centralbanken tillämpade på sin senaste transaktion före den första kalenderdagen av varje halvår. Vid betalningsdröjsmål ska denna ränta höjas med marginalen (såvida inte annat överenskommits i avtalet, i enlighet med artikel 5 i lagen av den 18 april 2004 om betalningsdröjsmål och dröjsmålsränta).

3 Finns det, vid behov, ytterligare information om beräkningen av lagstadgad ränta?

/

4 Finns det på nätet gratis tillgång till den rättsliga grund som nämns ovan?

Länken öppnas i ett nytt fönsterLEGILUX

Länken öppnas i ett nytt fönsterMinistère de la Justice


De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 17/12/2019