Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Zakonska kamata - Nizozemska

1 Predviđa li se „zakonska kamata” u državi članici? Ako se predviđa, kako je „zakonska kamata” definirana u toj državi članici?

Nizozemska ima zakonsku kamatu. To je kamata koju vjerovnik zakonski može zatražiti u slučaju zakašnjelog plaćanja.

Razlikuju se zakonska kamata za nekomercijalne transakcije (članak 6:119 Građanskog zakonika) i zakonska kamata za komercijalne transakcije (članak 6:119a Građanskog zakonika).

Zakonska kamata za nekomercijalne transakcije primjenjuje se na sve ugovore s fizičkim osobama ili potrošačima.

Zakonska kamata za komercijalne transakcije primjenjuje se na sve ugovore s poduzećima i vladinim organizacijama.

2 Ako se predviđa, koliko iznosi kamata/stopa i koja je njezina pravna osnova? Ako se predviđaju različite stope zakonske kamate, koje se okolnosti i uvjeti primjenjuju?

Zakonska kamatna stopa za nekomercijalne transakcije iznosi 2 %. Zakonska kamatna stopa za komercijalne transakcije iznosi 8 %.

Zakonska kamatna stopa može varirati.

3 Jesu li dostupne dodatne informacije o izračunu zakonske kamate ako je to potrebno?

4 Je li prethodno navedena pravna osnova besplatno dostupna na internetu?


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 21/08/2019