Zakonska kamata - Slovenija

Vrati normalni prikaz Spremi kao PDF

Izvorna jezična inačica ove stranice slovenski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleski već su prevedeni.

1 Predviđa li se „zakonska kamata” u državi članici? Ako se predviđa, kako je „zakonska kamata” definirana u toj državi članici?

Pojam zatezne kamate definiran je u članku 374. Zakona o obveznim odnosima (Obligacijski zakonik) (Uradni list RS (Službeni list Republike Slovenije); UL RS br. 83/01, 28/06, 40/07; dalje u tekstu: ZOO) u kojem je propisano da dužnik osim glavnice duguje i zatezne kamate kada je tako predviđeno zakonom ili ako su tako dogovorili vjerovnik i dužnik.

Ako dužnik kasni s izvršenjem novčane obveze, on, u skladu s člankom 378. stavkom 1. ZOO-a, osim glavnice duguje i zatezne kamate.

Ugovorna kamata uređena je člankom 382. ZOO-a u kojem je predviđeno da se ugovorne strane mogu dogovoriti da će dužnik uz glavnicu otplaćivati i ugovornu kamatu za razdoblje koje počinje od trenutka nastanka novčane obveze do njezina dospijeća.

U Sloveniji su zabranjene kamate na kamate, što znači da se na dospjele, ali neplaćene, kamate ne obračunavaju zatezne kamate, osim ako je zakonom propisano drugačije. Stoga je ugovorna odredba kojom je predviđeno dodavanje zatezne kamate na neplaćeni dospjeli iznos kamata ništava. Međutim, ugovorom se može predvidjeti mogućnost povećanja kamate u slučaju da ju dužnik ne otplaćuje na vrijeme.

Neovisno o tome, u članku 26.a. Zakona o zaštiti potrošača (Zakon o varstvu potrošnikov) (UL RS br. 98/04 – službeni pročišćeni tekst, 114/06 - ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14 i 19/15) predviđeno je da, neovisno o općim odredbama o obvezama, u slučaju da potrošač kasni s plaćanjem ugovorne strane ne mogu dogovoriti primjenu viših kamatnih stopa od onih utvrđenih u ZOO-u.

U skladu sa ZOO-om, ako je dogovorena zakonska ili ugovorna kamatna stopa više od 50 % veća od zakonske zatezne kamate, takav se ugovor smatra lihvarskim, osim ako vjerovnik dokaže da nije iskoristio nepovoljno ili teško financijsko stanje dužnika, njegovo / njezino nedovoljno iskustvo, nemar ili ovisnost ili da korist koju je pribavio za sebe ili nekog drugoga nije očito nerazmjerna onome što je dao ili se obvezao dati ili učiniti. Ova se pretpostavka ne primjenjuje na komercijalne ugovore, odnosno na ugovore sklopljene između gospodarskih subjekata (trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba koje se bave gospodarskom djelatnošću ili obrtnika).

2 Ako se predviđa, koliko iznosi kamata/stopa i koja je njezina pravna osnova? Ako se predviđaju različite stope zakonske kamate, koje se okolnosti i uvjeti primjenjuju?

U članku 378. stavku 2. ZOO-a predviđeno je da zakonska kamatna stopa iznosi 8 % godišnje, osim ako je zakonom propisano drukčije. U skladu s člankom 379. ZOO-a, vjerovnik i dužnik mogu dogovoriti višu ili nižu zakonsku kamatnu stopu od kamatne stope propisane zakonom (ugovorno dogovorena zatezna kamata.). Kako je već istaknuto, nije moguće postići dogovor o višoj zakonskoj kamatnoj stopi u slučaju kašnjenja s plaćanjem potrošača koji je ugovorna strana.

Poseban zakon kojim se uređuje kamatna stopa jest Zakon o zakonskoj kamatnoj stopi (Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti) (UL RS br. 11/07 – službeni pročišćeni tekst, dalje u tekstu: ZOTTK-1). Člankom 2. tog Zakona propisano je da je zakonska kamatna stopa, uzimajući u obzir članak 3. stavak 1. točku (d) Direktive 2000/35/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. lipnja 2000. o borbi protiv kašnjenja u plaćanju u poslovnim transakcijama (SL L 200, 8.8. 2000., str. 35), glavna kamatna stopa plus 8 postotnih bodova. Zakonska kamatna stopa primjenjuje se u razdoblju od šest mjeseci od 1. siječnja ili 1. srpnja. Glavna kamatna stopa jest kamatna stopa koju primjenjuje Europska središnja banka za glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana relevantnog šestomjesečnog razdoblja. Ministar financija objavljuje zakonsku kamatnu stopu i njezine promjene u Službenom listu Republike Slovenije. Zakonska kamatna stopa koja se primjenjuje od 1. srpnja 2015. i važi šest mjeseci iznosi 8,05 %.

Ugovorna kamatna stopa utvrđena je u članku 382. ZOO-a. U slučajevima kada je dogovorena ugovorna kamatna stopa, ali ne i stvarna kamatna stopa, godišnja kamatna stopa iznosi 6 % i dospijeva u isto vrijeme kad i glavnica. Ugovorna kamatna stopa ne obračunava se kada je zbroj dospjelih kamata koje još nisu plaćene veći od glavnice.

3 Jesu li dostupne dodatne informacije o izračunu zakonske kamate ako je to potrebno?

Informacije o osnovnim i zakonskim kamatnim stopama dostupne su i na Poveznica se otvara u novom prozoruweb-mjestu Slovenske banke.

Privremeni izračun kamata može se dobiti na Poveznica se otvara u novom prozoru web-mjestu Vrhovnog suda Republike Slovenije.

4 Je li prethodno navedena pravna osnova besplatno dostupna na internetu?

Poveznica se otvara u novom prozoruZakon o obveznim odnosima Republike Slovenije

Poveznica se otvara u novom prozoruZakon o zakonskoj kamatnoj stopi

Poveznica se otvara u novom prozoruZakon o zaštiti potrošača


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 22/02/2017