Κληρονομική διαδοχή

Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα για κάθε χώρα αναφορικά με τον κανονισμό αριθ. 650/2012


Γενικές πληροφορίες

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΟ κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 650/2012 του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων, την αποδοχή των δημόσιων εγγράφων έχει ως στόχο να διευκολύνει τη διεκπεραίωση των διεθνών κληρονομικών διαδοχών για τους πολίτες.

Ο κανονισμός εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλην της Δανίας και της Ιρλανδίας.

Έχοντας εφαρμογή στην κληρονομική διαδοχή προσώπων των οποίων ο θάνατος επέρχεται κατά ή μετά την 17η Αυγούστου 2015, ο κανονισμός θα εξασφαλίσει τη συνεκτική μεταχείριση μιας συγκεκριμένης κληρονομικής διαδοχής βάσει μίας και μόνο νομοθεσίας και από μία και μόνο αρχή, παρέχοντας επίσης τη δυνατότητα στους πολίτες να επιλέγουν το δίκαιο της χώρας της ιθαγένειάς τους ως εφαρμοστέο στην κληρονομική τους διαδοχή.

Ο κανονισμός θεσπίζει επίσης ένα ευρωπαϊκό κληρονομητήριο, το οποίο είναι έγγραφο που εκδίδεται από την αρχή που επιλαμβάνεται της κληρονομικής διαδοχής προς χρήση των κληρονόμων, των κληροδόχων, των εκτελεστών διαθήκης ή των διαχειριστών της κληρονομιαίας περιουσίας, με στόχο να αποδεικνύεται η ιδιότητά τους και η άσκηση των δικαιωμάτων ή των εξουσιών τους σε άλλα κράτη μέλη, χωρίς να απαιτείται καμία ειδική διαδικασία.

Στις 9 Δεκεμβρίου 2014, η Επιτροπή εξέδωσε Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεκτελεστικό κανονισμό για τη σύνταξη των εντύπων που θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο του κανονισμού για την κληρονομική διαδοχή:

Η διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-Justice) παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας PDF του εντύπου V (Ευρωπαϊκό κληρονομητήριο) εδώ.

Επιλέξτε τη σημαία της χώρας που σας ενδιαφέρει για περισσότερες πληροφορίες.


Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.
Η Επιτροπή επικαιροποιεί επί του παρόντος μέρος του περιεχομένου του ιστοτόπου λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 01/02/2020

Κληρονομική διαδοχή - Βέλγιο


Άρθρο 78 στοιχείο α) - τις ονομασίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων ή των αρχών που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2

Άρθρο 78 στοιχείο β) - τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου που προβλέπονται στο άρθρο 51

Άρθρο 78 στοιχείο γ) - τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις αρμόδιες προς έκδοση του κληρονομητηρίου αρχές δυνάμει του άρθρου 64

Άρθρο 78 στοιχείο δ) - τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 72

Άρθρο 78 στοιχείο α) - τις ονομασίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων ή των αρχών που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2

Όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων για κήρυξη της εκτελεστότητας: το πρωτοδικείο (tribunal de première instance / rechtbank van eerste aanleg)

Όσον αφορά τα ένδικα μέσα κατά των αποφάσεων που εκδόθηκαν επί των εν λόγω αιτήσεων:

για άσκηση ανακοπής: το πρωτοδικείο (tribunal de première instance / rechtbank van eerste aanleg)

- για άσκηση έφεσης: το εφετείο (Cour d'appel / Hof van Beroep)

Άρθρο 78 στοιχείο β) - τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου που προβλέπονται στο άρθρο 51

Το Ακυρωτικό Δικαστήριο (Cour de Cassation / Hof van Cassatie) κρίνει τη νομιμότητα των αποφάσεων. Δεν αποφαίνεται επί του ζητήματος των πραγματικών περιστατικών. Η αίτηση αναίρεσης συνιστά ειδική διαδικασία. Το Ακυρωτικό Δικαστήριο ελέγχει μόνο αν μια δικαστική απόφαση ή μια απόφαση «που εκδόθηκε σε τελευταίο βαθμό» (δηλαδή αφού έχουν εξαντληθεί τα τακτικά ένδικα μέσα, ιδίως η έφεση και η ανακοπή) παραβιάζει τον νόμο ή παραβλέπει κανόνα δικαίου. Σε μια τέτοια περίπτωση, το Ακυρωτικό Δικαστήριο θα ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση και θα αναπέμψει την υπόθεση σε άλλο δικαστήριο. Στη συνέχεια, το εν λόγω δικαστήριο πρέπει να αποφανθεί εκ νέου επί της ουσίας (αναπομπή έπειτα από αναίρεση).

Cour de Cassation

Palais de justice
Place Poelaert 1
1000 Bruxelles

Άρθρο 78 στοιχείο γ) - τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις αρμόδιες προς έκδοση του κληρονομητηρίου αρχές δυνάμει του άρθρου 64

Οι αρμόδιες προς έκδοση του κληρονομητηρίου αρχές δυνάμει του άρθρου 64 είναι οι συμβολαιογράφοι.

Άρθρο 78 στοιχείο δ) - τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 72

Δυνάμει του νόμου της 13ης Ιουλίου 2013 συστάθηκε δικαστήριο οικογενειακών διαφορών (Tribunal de la Famille / Familierechtbank), το οποίο αποτελεί τμήμα του πρωτοδικείου. Ο νέος νόμος γενικεύει την κίνηση της διαδικασίας με αίτηση (requête/verzoekschrift) για λόγους απλούστευσης και μείωσης των εξόδων που συνδέονται με τις δικαστικές διαδικασίες. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις, παραμένει δυνατή η κίνηση της διαδικασίας με κλήτευση (citation/dagvaarding), γεγονός που επιτρέπει στον ενάγοντα να ελέγχει καλύτερα την ημερομηνία κατά την οποία η υπόθεση θα εισαχθεί στην πράξη ενώπιον του δικαστηρίου.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/04/2019

Κληρονομική διαδοχή - Βουλγαρία


Άρθρο 78 στοιχείο α) - τις ονομασίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων ή των αρχών που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2

Άρθρο 78 στοιχείο β) - τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου που προβλέπονται στο άρθρο 51

Άρθρο 78 στοιχείο γ) - τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις αρμόδιες προς έκδοση του κληρονομητηρίου αρχές δυνάμει του άρθρου 64

Άρθρο 78 στοιχείο δ) - τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 72

Άρθρο 79 - Κατάρτιση και μεταγενέστερη τροποποίηση του καταλόγου πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 78 στοιχείο α) - τις ονομασίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων ή των αρχών που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2

Οι αιτήσεις κήρυξης της εκτελεστότητας όσον αφορά δικαστική απόφαση ή άλλη πράξη που έχει εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλλονται στο επαρχιακό δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία στον τόπο μόνιμης κατοικίας ή καταχωρισμένης διεύθυνσης του οφειλέτη ή στον τόπο εκτέλεσης (άρθρο 627ε παράγραφος 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Το κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο μπορεί να βρεθεί μέσω της διαθέσιμης μηχανής αναζήτησης.

Άρθρο 78 στοιχείο β) - τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου που προβλέπονται στο άρθρο 51

Η απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου μπορεί να προσβληθεί με έφεση ενώπιον του Εφετείου της Σόφιας (άρθρο 627ε παράγραφος 6 πρώτη περίοδος του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Η απόφαση του Εφετείου της Σόφιας υπόκειται σε αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου (άρθρο 627ε παράγραφος 6 δεύτερη περίοδος του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Η εθνική αστική νομοθεσία σχετικά με τις εν λόγω εφέσεις και αιτήσεις αναίρεσης καλύπτεται στα κεφάλαια 20 και 22 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Άρθρο 78 στοιχείο γ) - τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις αρμόδιες προς έκδοση του κληρονομητηρίου αρχές δυνάμει του άρθρου 64

Εάν το βουλγαρικό δικαστήριο έχει διεθνή δικαιοδοσία δυνάμει των άρθρων 4, 7, 10 και 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 650/2012, η αίτηση για την έκδοση του ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου υποβάλλεται στο περιφερειακό δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία στην τελευταία διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του/της θανόντος/ούσης ή, ελλείψει αυτής, στην τελευταία διεύθυνση κατοικίας του/της στη Βουλγαρία. Εάν δεν υπάρχει διεύθυνση στη Βουλγαρία, η αίτηση υποβάλλεται στο περιφερειακό δικαστήριο της Σόφιας (άρθρο 627στ παράγραφος 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Το κατά τόπο αρμόδιο περιφερειακό δικαστήριο μπορεί να βρεθεί μέσω της μηχανής αναζήτησης στον δικτυακό τόπο.

Καμία άλλη αρχή δεν διαθέτει αρμοδιότητα για την έκδοση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου.

Άρθρο 78 στοιχείο δ) - τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 72

Τα ένδικα μέσα εναντίον του ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου ή εναντίον της άρνησης έκδοσής του ασκούνται ενώπιον του αντίστοιχου επαρχιακού δικαστηρίου εντός προθεσμίας ενός μήνα από την ημερομηνία επίδοσης. Εάν το εκδοθέν ευρωπαϊκό κληρονομητήριο δεν είναι ακριβές ή εάν η άρνηση έκδοσης του κληρονομητηρίου είναι αδικαιολόγητη, το δικαστήριο ακυρώνει εν όλω ή εν μέρει την απόφαση και αναπέμπει την υπόθεση στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο μαζί με δεσμευτικές οδηγίες (άρθρο 627στ παράγραφος 3 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Οι αποφάσεις που αφορούν αίτηση διόρθωσης, τροποποίησης ή ανάκλησης ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου μπορούν να προσβληθούν με έφεση ενώπιον του αντίστοιχου επαρχιακού δικαστηρίου εντός προθεσμίας δύο εβδομάδων από την ημερομηνία επίδοσης. Εάν το εκδοθέν ευρωπαϊκό κληρονομητήριο δεν είναι ακριβές ή εάν η άρνηση διόρθωσης, τροποποίησης ή ανάκλησης του κληρονομητηρίου είναι αδικαιολόγητη, το δικαστήριο ακυρώνει εν όλω ή εν μέρει την απόφαση και αναπέμπει την υπόθεση στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο μαζί με δεσμευτικές οδηγίες (άρθρο 627ζ παράγραφος 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Η αναστολή της ισχύος ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου που εκδίδεται από το περιφερειακό δικαστήριο μπορεί να προσβληθεί με έφεση ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου εντός προθεσμίας μίας εβδομάδας (άρθρο 627η του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Τα ζητήματα τα οποία δεν διέπονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 650/2012 ή από τους ειδικούς κανόνες που έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου, καλύπτονται από τους γενικούς κανόνες που ισχύουν για τις διαδικασίες εκούσιας δικαιοδοσίας (κεφάλαιο σαράντα εννέα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Άρθρο 79 - Κατάρτιση και μεταγενέστερη τροποποίηση του καταλόγου πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Στη Βουλγαρία, μόνο τα ίδια τα δικαστήρια πληρούν τον ορισμό του όρου «δικαστήριο» που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 11/05/2020

Κληρονομική διαδοχή - Τσεχική ∆ηµοκρατία


Άρθρο 78 στοιχείο α) - τις ονομασίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων ή των αρχών που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2

Άρθρο 78 στοιχείο β) - τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου που προβλέπονται στο άρθρο 51

Άρθρο 78 στοιχείο γ) - τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις αρμόδιες προς έκδοση του κληρονομητηρίου αρχές δυνάμει του άρθρου 64

Άρθρο 78 στοιχείο δ) - τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 72

Άρθρο 79 - Κατάρτιση και μεταγενέστερη τροποποίηση του καταλόγου πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 78 στοιχείο α) - τις ονομασίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων ή των αρχών που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2

Vastavalt erikohtumenetluse seaduse nr 292/2013 paragrahvi 100 lõikele 1 teostab pärimismenetluses esimeses kohtuastmes menetlustoiminguid kohtukomissarina tegutsev notar, kelle kohus on määranud, kui ei ole ette nähtud teisiti.

Άρθρο 78 στοιχείο β) - τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου που προβλέπονται στο άρθρο 51

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο τα ακόλουθα έκτακτα ένδικα μέσα:

- žaloba pro zmatečnost [προσφυγή ακυρώσεως]

- žaloba na obnovu řízení [προσφυγή για επανάληψη της διαδικασίας]

- dovolání [αναίρεση]

Όλες οι έκτακτες διαδικασίες προσφυγής που παρατίθενται θα πρέπει να κατατεθούν στο δικαστήριο που αποφάνθηκε επί της υπόθεσης σε πρώτο βαθμό.

Άρθρο 78 στοιχείο γ) - τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις αρμόδιες προς έκδοση του κληρονομητηρίου αρχές δυνάμει του άρθρου 64

Το ευρωπαϊκό κληρονομητήριο εκδίδεται μόνο από δικαστήριο. Αν οι διαδικασία κληρονομικής διαδοχής είναι ήδη σε εξέλιξη, το κληρονομητήριο εκδίδεται από τον/τη δικαστικό/-ή επίτροπο του δικαστηρίου που είναι υπεύθυνο για τις εν λόγω διαδικασίες σύμφωνα με το άρθρο 100 παράγραφος 1 του νόμου αριθ. 292/2013 στις ειδικές δικαστικές διαδικασίες.

Αν ένα ευρωπαϊκό κληρονομητήριο πρέπει να διορθωθεί, να τροποποιηθεί ή να ανακληθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κληρονομικής διαδοχής, η εν λόγω δικαστική πράξη δεν μπορεί να διενεργείται από συμβολαιογράφο που ενεργεί ως δικαστικός/-ή επίτροπος, καθότι η αρμοδιότητά του/της έχει λήξει δεν είναι πλέον δικαστικός/-ή επίτροπος.

Άρθρο 78 στοιχείο δ) - τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 72

Το krajský soud [περιφερειακό δικαστήριο] (στην Πράγα το Městský soud) αποφασίζει για τις διαδικασίες προσφυγής που κατατίθενται με συμβολαιογράφο που ενεργεί ως δικαστικός/ή επίτροπος ή με το okresní soud [τοπικό δικαστήριο] του οποίου η απόφαση προσβάλλεται.

Άρθρο 79 - Κατάρτιση και μεταγενέστερη τροποποίηση του καταλόγου πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Με βάση το άρθρο 100 παράγραφος 1 του νόμου αριθ. 292/2013 στις ειδικές δικαστικές διαδικασίες, οι πράξεις του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου στο πλαίσιο διαδικασιών κληρονομικής διαδοχής ασκούνται από συμβολαιογράφο που ενεργεί ως δικαστικός/ή επίτροπος, εξουσιοδοτημένου/-ης από το Δικαστήριο, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/04/2020

Κληρονομική διαδοχή - Γερµανία


Άρθρο 78 στοιχείο α) - τις ονομασίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων ή των αρχών που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2

Άρθρο 78 στοιχείο β) - τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου που προβλέπονται στο άρθρο 51

Άρθρο 78 στοιχείο γ) - τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις αρμόδιες προς έκδοση του κληρονομητηρίου αρχές δυνάμει του άρθρου 64

Άρθρο 78 στοιχείο δ) - τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 72

Άρθρο 79 - Κατάρτιση και μεταγενέστερη τροποποίηση του καταλόγου πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 78 στοιχείο α) - τις ονομασίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων ή των αρχών που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2

— Πρωτοδικείο (Landgericht)

— Εφετείο (Oberlandesgericht)

Άρθρο 78 στοιχείο β) - τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου που προβλέπονται στο άρθρο 51

Προσφυγή για νομικούς λόγους (Rechtsbeschwerde)

— Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο (Bundesgerichtshof)

Άρθρο 78 στοιχείο γ) - τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις αρμόδιες προς έκδοση του κληρονομητηρίου αρχές δυνάμει του άρθρου 64

  • Ειρηνοδικείο (Amtsgericht)
  • Βάδη-Βιρτεμβέργη: Συμβολαιογράφοι-δημόσιοι υπάλληλοι (Amtsnotariat)

Άρθρο 78 στοιχείο δ) - τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 72

— Εφετείο (Oberlandesgericht)

Το ένδικο μέσο (προσφυγή) πρέπει να ασκηθεί εντός ενός μήνα από την κοινοποίηση της απόφασης στον νομιμοποιούμενο να ασκήσει την προσφυγή. Η προθεσμία παρατείνεται στους δύο μήνες όταν ο προσφεύγων έχει τη συνήθη διαμονή του στο εξωτερικό. Η προσφυγή πρέπει να ασκηθεί εγγράφως ή με προφορική δήλωση στο δικαστήριο για την οποία συντάσσεται έκθεση, και μπορεί να στηρίζεται τόσο σε νομικούς όσο και σε πραγματικούς λόγους. Η προσφυγή διαβιβάζεται αυτεπαγγέλτως στο εφετείο. Το εφετείο είτε εκδίδει το ίδιο απόφαση επί της υπόθεσης είτε αναπέμπει την υπόθεση στο κατώτερο δικαστήριο με την εντολή να εκδώσει εκείνο απόφαση λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις του εφετείου.

Άρθρο 79 - Κατάρτιση και μεταγενέστερη τροποποίηση του καταλόγου πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Άνευ αντικειμένου


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 22/06/2020

Κληρονομική διαδοχή - Εσθονία


Άρθρο 78 στοιχείο α) - τις ονομασίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων ή των αρχών που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2

Άρθρο 78 στοιχείο β) - τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου που προβλέπονται στο άρθρο 51

Άρθρο 78 στοιχείο γ) - τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις αρμόδιες προς έκδοση του κληρονομητηρίου αρχές δυνάμει του άρθρου 64

Άρθρο 78 στοιχείο δ) - τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 72

Άρθρο 79 - Κατάρτιση και μεταγενέστερη τροποποίηση του καταλόγου πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 78 στοιχείο α) - τις ονομασίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων ή των αρχών που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2

Στην Εσθονία, αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 του κανονισμού είναι τα τοπικά δικαστήρια. Πρόκειται για τα τέσσερα ακόλουθα δικαστήρια: τα τοπικά δικαστήρια του Harju, του Pärnu, του Tartu και του Viru. Τα στοιχεία επικοινωνίας των τοπικών δικαστηρίων είναι διαθέσιμα στον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικτυακό τόπο των δικαστηρίων.

Στην Εσθονία, αρμόδια να αποφαίνονται για προσφυγές κατά αποφάσεων σχετικά με αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού είναι τα περιφερειακά δικαστήρια. Στην Εσθονία λειτουργούν δύο περιφερειακά δικαστήρια: του Τάλιν (Tallinna Ringkonnakohus) και του Tartu (Tartu Ringkonnakohus). Τα στοιχεία επικοινωνίας των περιφερειακών δικαστηρίων είναι διαθέσιμα στον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικτυακό τόπο των δικαστηρίων.

Η προσφυγή ενώπιον των περιφερειακών δικαστηρίων ασκείται μέσω του τοπικού δικαστηρίου του οποίου η απόφαση προσβάλλεται με το δικόγραφο της προσφυγής.

Ως δευτεροβάθμιο δικαστήριο, το περιφερειακό δικαστήριο του Τάλιν αποφαίνεται επί των προσφυγών που ασκούνται κατά των αποφάσεων των πρωτοδικείων του Harju και του Pärnu. Ως δευτεροβάθμιο δικαστήριο, το περιφερειακό δικαστήριο του Tartu αποφαίνεται επί των προσφυγών που ασκούνται κατά των αποφάσεων των πρωτοδικείων του Tartu και του Viru.

Άρθρο 78 στοιχείο β) - τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου που προβλέπονται στο άρθρο 51

Στην Εσθονία, αρμόδιο για τις διαδικασίες αυτές είναι το Ανώτατο Δικαστήριο (Riigikohus). Απόφαση περιφερειακού δικαστηρίου μπορεί να προσβληθεί με αίτηση αναίρεσης στο Ανώτατο Δικαστήριο. Η αίτηση αναίρεσης της απόφασης μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά στο γεγονός ότι, κατά τη λήψη της απόφασης, το περιφερειακό δικαστήριο εφάρμοσε εσφαλμένα διάταξη ουσιαστικού δικαίου ή προέβη σε σοβαρή παράβαση διάταξης του δικονομικού δικαίου, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε εσφαλμένη απόφαση του δικαστηρίου.

Τα στοιχεία επικοινωνίας του Riigikohus είναι διαθέσιμα στον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικτυακό τόπο του εν λόγω δικαστηρίου.

Άρθρο 78 στοιχείο γ) - τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις αρμόδιες προς έκδοση του κληρονομητηρίου αρχές δυνάμει του άρθρου 64

Στην Εσθονία, αρμόδιοι να εκδίδουν το ευρωπαϊκό κληρονομητήριο σύμφωνα με το άρθρο 64 του κανονισμού είναι οι συμβολαιογράφοι. Τα επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας όλων των συμβολαιογράφων που που είναι διορισμένοι στην Εσθονία είναι διαθέσιμα στον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικτυακό τόπο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου ή μέσω της εφαρμογής «Leia notar» (Βρες έναν/μια συμβολαιογράφο).

Άρθρο 78 στοιχείο δ) - τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 72

Στην Εσθονία, αρμόδια για τις διαδικασίες αυτές είναι τα τοπικά δικαστήρια.

Για να προσβληθεί ευρωπαϊκό κληρονομητήριο που έχει εκδοθεί από συμβολαιογράφο, πρέπει να υποβληθεί αίτηση στο τοπικό δικαστήριο στη δικαιοδοσία του οποίου βρίσκεται ο συμβολαιογράφος που εξέδωσε το ευρωπαϊκό κληρονομητήριο. Το τοπικό δικαστήριο εκδίδει δικαστική απόφαση σχετικά με την αίτηση.

Κατά της απόφασης του τοπικού δικαστηρίου μπορεί να ασκηθεί έφεση ενώπιον του περιφερειακού δικαστηρίου και κατά της απόφασης του περιφερειακού δικαστηρίου επί της έφεσης μπορεί να ασκηθεί εν συνεχεία αναίρεση ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Άρθρο 79 - Κατάρτιση και μεταγενέστερη τροποποίηση του καταλόγου πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Οι αρχές αυτές δεν υπάρχουν στην Εσθονία.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 28/05/2020

Κληρονομική διαδοχή - Ελλάδα


Άρθρο 78 στοιχείο α) - τις ονομασίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων ή των αρχών που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2

Άρθρο 78 στοιχείο β) - τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου που προβλέπονται στο άρθρο 51

Άρθρο 78 στοιχείο γ) - τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις αρμόδιες προς έκδοση του κληρονομητηρίου αρχές δυνάμει του άρθρου 64

Άρθρο 78 στοιχείο δ) - τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 72

Άρθρο 79 - Κατάρτιση και μεταγενέστερη τροποποίηση του καταλόγου πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 78 στοιχείο α) - τις ονομασίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων ή των αρχών που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2

Αρμόδιο Δικαστήριο που εξετάζει τις αιτήσεις για την κήρυξη της εκτελεστότητας, σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ.1, είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας όπου βρίσκεται η κατοικία και, αν δεν έχει κατοικία, η διαμονή του καθ’ ου η εκτέλεση και, αν δεν έχει ούτε διαμονή, το Μονομελές Πρωτοδικείο της πρωτεύουσας του κράτους (άρθρο 905 παρ. 1 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Προσφυγές κατά αποφάσεων που εκδόθηκαν κατά το άρθρο 45 παρ. 1 είναι το Μονομελές Εφετείο όπου υπάγεται το Μονομελές Πρωτοδικείο που εκδίκασε την αντίστοιχη αίτηση.

Άρθρο 78 στοιχείο β) - τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου που προβλέπονται στο άρθρο 51

Ο Άρειος Πάγος είναι το Δικαστήριο που προσβάλλεται η απόφαση επί του ενδίκου μέσου του άρθρου 51 (Μονομελές Εφετείο) με αίτηση αναίρεσης.

H διαδικασία κήρυξης της εκτελεστότητας από το Μονομελές Πρωτοδικείο γίνεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 740 έως 781 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας)

Η εκδίκαση του ενδίκου μέσου στο Μονομελές Εφετείο κατά της άνω αποφάσεως από το Μονομελές Εφετείο γίνεται με την αμφισβητουμένη διαδικασία (άρθρο 524 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Η απόφαση μπορεί ν’ αναιρεθεί για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 559 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Άρθρο 78 στοιχείο γ) - τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις αρμόδιες προς έκδοση του κληρονομητηρίου αρχές δυνάμει του άρθρου 64

To Ειρηνοδικείο στην περιφέρεια του οποίου ο κληρονομούμενος είχε κατά τον χρόνο του θανάτου του την κατοικία του και, αν δεν είχε κατοικία, την διαμονή του, και αν δεν είχε ούτε διαμονή, το Ειρηνοδικείο της πρωτεύουσας του Κράτους (άρθρα 30 και 810 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Άρθρο 78 στοιχείο δ) - τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 72

Α.- Η απόφαση που διατάσσει την παροχή πιστοποιητικού κληρονομητηρίου, κατά το άρθρο 72 παρ. 1 του Κανονισμού, είναι δυνατόν να προσβληθεί με έφεση ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας που υπάγεται το Ειρηνοδικείο (άρθρα 824 παρ. 1 σε συνδ. με 18 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας)

Β. Η απόφαση που διατάσσει αφαίρεση του πιστοποιητικού ή το κηρύσσει ανίσχυρο ή το τροποποιεί ή το ανακαλεί μπορεί να προσβληθεί, κατά το άρθρο 71 και 73 παρ. 1 (α) του Κανονισμού, μόνο με τριτανακοπή που ασκείται στο δικαστήριο της κληρονομίας, το οποίο είναι το Ειρηνοδικείο στην περιφέρεια του οποίου ο κληρονομούμενος είχε κατά τον χρόνο του θανάτου του την κατοικία του και, αν δεν είχε κατοικία, την διαμονή του, και αν δεν είχε ούτε διαμονή, το Ειρηνοδικείο της πρωτεύουσας του Κράτους (άρθρα 823-824 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας σε συνδυασμό με 1965 Αστικού Κώδικα)

Για τη διαδικασία της έφεσης (άνω στοιχείο Α) βλέπε άρθρα 495 έως 500 και 511 έως 537 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Για τη διαδικασία της τριτανακοπής (άνω στοιχείο Β) βλέπε άρθρα 583 ως 590 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας)

Άρθρο 79 - Κατάρτιση και μεταγενέστερη τροποποίηση του καταλόγου πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Ανάμεσα στους επαγγελματίες του νομικού κλάδου, ο συμβολαιογράφος έχει αρμοδιότητες σε υποθέσεις κληρονομικής διαδοχής.

Ο συμβολαιογράφος ενεργεί υπό τον έλεγχο δικαστικής αρχής (Εισαγγελέα Πρωτοδικών).

Ο συμβολαιογράφος είναι άμισθος δημόσιος λειτουργός, στον οποίο έχει εκχωρηθεί κρατική εξουσία να συντάσσει αυθεντικές πράξεις με κύρος δημοσίου εγγράφου, που διαθέτουν τα χαρακτηριστικά πλεονεκτήματα της αυξημένης αποδεικτικής δύναμης, της βεβαίας χρονολογίας και της εκτελεστότητας.

Κατά την άσκηση των καθηκόντων του, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του νόμου, διασφαλίζει ταυτόχρονα τα συμφέροντα της Πολιτείας και των δικαιοπρακτούντων, παρέχει νομική ασφάλεια στους συναλλασσόμενους ως νομικός με υψηλή πανεπιστημιακή κατάρτιση και αμεροληψία και προλαμβάνει ενδεχόμενες δικαστικές διενέξεις.

Οι ιδιότητες αυτές του συμβολαιογράφου και των απ’ αυτόν συντασσομένων πράξεων και εγγράφων του προσδίδουν ενεργό και αποτελεσματικό ρόλο, ως λειτουργό της προληπτικής δικαιοσύνης, ο οποίος εξασφαλίζει τα δικαιώματα όλων των εμφανιζομένων ενώπιόν του.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/01/2020

Κληρονομική διαδοχή - Ισπανία


Άρθρο 78 στοιχείο α) - τις ονομασίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων ή των αρχών που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2

Άρθρο 78 στοιχείο β) - τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου που προβλέπονται στο άρθρο 51

Άρθρο 78 στοιχείο γ) - τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις αρμόδιες προς έκδοση του κληρονομητηρίου αρχές δυνάμει του άρθρου 64

Άρθρο 78 στοιχείο δ) - τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 72

Άρθρο 79 - Κατάρτιση και μεταγενέστερη τροποποίηση του καταλόγου πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 78 στοιχείο α) - τις ονομασίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων ή των αρχών που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2

Αρμόδιο για την εξέταση των αιτήσεων κήρυξης της εκτελεστότητας είναι το πρωτοδικείο (juzgado de Primera Instancia) του τόπου κατοικίας του διαδίκου κατά του οποίου ζητείται η αναγνώριση ή η εκτέλεση, ή του τόπου εκτέλεσης στον οποίο παράγει αποτελέσματα η δικαστική απόφαση.

Κανόνας 2 της 26ης τελικής διάταξης του νόμου 1/2000 του κώδικα πολιτικής δικονομίας (Ley de Enjuiciamiento Civil), όπως τροποποιήθηκε με τη 2α τελική διάταξη του νόμου 29/2015 για τη διεθνή νομική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις (Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil).

Η απόφαση μπορεί να προσβληθεί. Το ένδικο μέσο (recurso de apelación) ασκείται ενώπιον του περιφερειακού εφετείου (Audiencia Provincial).

Κανόνας 5 της 26ης τελικής διάταξης του νόμου 1/2000 του κώδικα πολιτικής δικονομίας, σύμφωνα με τη διατύπωση της δεύτερης τελικής διάταξης του νόμου 29/2015 για τη διεθνή νομική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις.

Άρθρο 78 στοιχείο β) - τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου που προβλέπονται στο άρθρο 51

Τα ένδικα μέσα κατά της πρωτόδικης απόφασης, βάσει του εν λόγω νόμου, είναι, κατά περίπτωση, η έκτακτη προσφυγή λόγω παράβασης δικονομικού κανόνα (recurso extraordinario por infracción procesal) και η αίτηση αναίρεσης (recurso de casación).

Κανόνας 5 της 26ης τελικής διάταξης του νόμου 1/2000 του κώδικα πολιτικής δικονομίας, σύμφωνα με τη διατύπωση της 2ας τελικής διάταξης του νόμου 29/2015 για τη διεθνή νομική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις.

Άρθρο 78 στοιχείο γ) - τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις αρμόδιες προς έκδοση του κληρονομητηρίου αρχές δυνάμει του άρθρου 64

Παρέχονται από το αρμόδιο δικαστήριο ή τον αρμόδιο συμβολαιογράφο για κάθε υπόθεση.

α) Η έκδοση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου από το δικαστήριο εγκρίνεται χωριστά με διάταξη, κατά τον τρόπο που προβλέπεται στο άρθρο 67 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 650/2012, κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται μέσω του εντύπου το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 65 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού.

Αρμόδιο για την έκδοση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου είναι το δικαστήριο που επιλαμβάνεται ή έχει επιληφθεί της κληρονομικής διαδοχής. Αντίγραφο του εκδοθέντος κληρονομητηρίου παραδίδεται στον αιτούντα.

β) Ο συμβολαιογράφος που κηρύσσει την κληρονομική διαδοχή ή οποιοδήποτε από τα στοιχεία της ή το πρόσωπο που τον αντικαθιστά ή τον διαδέχεται νομίμως στη σύνταξη της συμβολαιογραφικής πράξης είναι αρμόδιος για την έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στο άρθρο 62 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 650/2012, κατόπιν αίτησης, με χρήση του εντύπου που αναφέρεται στο άρθρο 67 του εν λόγω κανονισμού.

Κανόνες 11 και 14 της 26ης τελικής διάταξης του νόμου 1/2000 του κώδικα πολιτικής δικονομίας, σύμφωνα με τη διατύπωση της 2ας τελικής διάταξης του νόμου 29/2015 για τη διεθνή νομική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις.

Άρθρο 78 στοιχείο δ) - τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 72

α) Η διαδικασία τροποποίησης, ακύρωσης ή άρνησης έκδοσης ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου που εκδίδεται από το δικαστήριο εκτελείται χωριστά με διάταξη και μπορεί να προσβληθεί σε πρώτο και τελευταίο βαθμό ενώπιον του ίδιου δικαστηρίου βάσει αίτησης αναθεώρησης (recurso de reposición).

β) Αν ο συμβολαιογράφος αρνηθεί τη διόρθωση, τροποποίηση, ακύρωση ή έκδοση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου ασκείται ένδικο μέσο, σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, ενώπιον του πρωτοδικείου του τόπου επίσημης κατοικίας του συμβολαιογράφου και εκδικάζεται με προφορική διαδικασία.

Κανόνες 12, 13, 15 και 16 της 26ης τελικής διάταξης του νόμου 1/2000 του κώδικα πολιτικής δικονομίας, σύμφωνα με τη διατύπωση της 2ας τελικής διάταξης του νόμου 29/2015 για τη διεθνή νομική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις.

Άρθρο 79 - Κατάρτιση και μεταγενέστερη τροποποίηση του καταλόγου πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Οι συμβολαιογράφοι, σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις εξ αδιαθέτου κληρονόμων, τις διαδικασίες υποβολής, επαλήθευσης, αποσφράγισης και συμβολαιογραφικής πράξης μυστικών, ιδιόγραφων και προφορικών διαθηκών και της απογραφής περιουσιακών στοιχείων.

Άρθρα 55 και 56 57 έως 65 και 67 έως 68 του νόμου περί συμβολαιογράφων, σύμφωνα με τη διατύπωση της 11ης τελικής διάταξης του νόμου 15/2015 της 2ας Ιουλίου 2015 σχετικά με την εκούσια δικαιοδοσία.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/04/2020

Κληρονομική διαδοχή - Γαλλία


Άρθρο 78 στοιχείο α) - τις ονομασίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων ή των αρχών που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2

Άρθρο 78 στοιχείο β) - τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου που προβλέπονται στο άρθρο 51

Άρθρο 78 στοιχείο γ) - τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις αρμόδιες προς έκδοση του κληρονομητηρίου αρχές δυνάμει του άρθρου 64

Άρθρο 78 στοιχείο δ) - τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 72

Άρθρο 79 - Κατάρτιση και μεταγενέστερη τροποποίηση του καταλόγου πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 78 στοιχείο α) - τις ονομασίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων ή των αρχών που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2

Οι αιτήσεις του άρθρου 45 υποβάλλονται στον προϊστάμενο της γραμματείας του πολυμελούς πρωτοδικείου (άρθρα 509-1, 509-2 και 509-3 του κώδικα πολιτικής δικονομίας), αν η αίτηση αφορά δικαστική απόφαση ή δικαστικό συμβιβασμό, και στον πρόεδρο του συμβολαιογραφικού συλλόγου ή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, στον αντικαταστάτη του, αν η αίτηση αφορά δημόσιο έγγραφο.

Τα ένδικα μέσα του άρθρου 50 παράγραφος 2 ασκούνται ενώπιον του προέδρου του πολυμελούς πρωτοδικείου (άρθρο 509-9 του κώδικα πολιτικής δικονομίας).

Άρθρο 78 στοιχείο β) - τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου που προβλέπονται στο άρθρο 51

Το ένδικο μέσο που ασκείται κατά τελεσίδικης απόφασης του προέδρου του πολυμελούς πρωτοδικείου είναι η αίτηση αναίρεσης.

Η αίτηση αναίρεσης μπορεί να στηρίζεται σε διάφορους λόγους (παραβίαση της νομοθεσίας, υπέρβαση εξουσίας, αναρμοδιότητα του δικαστηρίου, έλλειψη νομικής βάσης, έλλειψη αιτιολογίας, αντιφατικότητα αποφάσεων...), οι οποίοι ωστόσο έχουν ως κοινό στοιχείο ότι ο δικαστής εξετάζει μόνο αν έχει εφαρμοστεί ο νόμος. Έτσι, το ακυρωτικό δικαστήριο (cour de cassation) ελέγχει αν υπάρχει παράβαση του νόμου ή παραβίαση του κανόνα δικαίου στην απόφαση την οποία εξετάζει, αλλά δεν αποφαίνεται επί των πραγματικών περιστατικών.

Cour de cassation (Ακυρωτικό Δικαστήριο)

5 quai de l’horloge

75055 Paris

Άρθρο 78 στοιχείο γ) - τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις αρμόδιες προς έκδοση του κληρονομητηρίου αρχές δυνάμει του άρθρου 64

Το ευρωπαϊκό κληρονομητήριο εκδίδεται από συμβολαιογράφο.

Αρμόδιο για την οργάνωση των συμβολαιογράφων στη Γαλλία είναι το ανώτατο συμβούλιο συμβολαιογράφων.

Conseil supérieur du notariat (Ανώτατο συμβούλιο συμβολαιογράφων)

60 boulevard de la Tour-Maubourg

75007 Paris

Διεύθυνση επικοινωνίας: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.notaires.fr/fr

Άρθρο 78 στοιχείο δ) - τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 72

Τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 72 μπορούν να απευθύνονται στον πρόεδρο του πολυμελούς πρωτοδικείου της έδρας του συμβολαιογράφου (άρθρο 1381-4 του κώδικα πολιτικής δικονομίας).

Τα εν λόγω ένδικα μέσα μπορούν να ασκηθούν εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών από την παράδοση ή την κοινοποίηση επικυρωμένου αντιγράφου του κληρονομητηρίου, ή από την παραλαβή της απόφασης επί του κληρονομητηρίου.

Η απόφαση του προέδρου του πολυμελούς πρωτοδικείου επί της αίτησης είναι τελεσίδικη. Εξετάζονται ή καλούνται ο αιτών, ο συμβολαιογράφος που εξέδωσε την πράξη και, ανάλογα με την περίπτωση, το πρόσωπο που αιτήθηκε το ευρωπαϊκό κληρονομητήριο, εάν δεν πρόκειται για τον αιτούντα. Η απόφαση γνωστοποιείται στον συμβολαιογράφο.

Εάν ο πρόεδρος του δικαστηρίου διατάξει την έκδοση, τη διόρθωση ή την τροποποίηση του κληρονομητηρίου, μπορεί είτε να προβεί στις ενέργειες αυτές ο ίδιος είτε να ζητήσει να προβεί σ’ αυτές ο συμβολαιογράφος.

Εάν ο πρόεδρος του δικαστηρίου διατάξει την ανάκληση του ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου ή την αναστολή των αποτελεσμάτων του, ο συμβολαιογράφος ενημερώνει αμελλητί όλα τα πρόσωπα που έχουν λάβει γνήσια αντίγραφα. Δεν εκδίδονται αντίγραφα του ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου για όσο διάστημα ισχύει η αναστολή των αποτελεσμάτων του.

Άρθρο 79 - Κατάρτιση και μεταγενέστερη τροποποίηση του καταλόγου πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Άνευ αντικειμένου


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/05/2020

Κληρονομική διαδοχή - Κροατία


Άρθρο 78 στοιχείο α) - τις ονομασίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων ή των αρχών που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2

Άρθρο 78 στοιχείο β) - τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου που προβλέπονται στο άρθρο 51

Άρθρο 78 στοιχείο γ) - τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις αρμόδιες προς έκδοση του κληρονομητηρίου αρχές δυνάμει του άρθρου 64

Άρθρο 78 στοιχείο δ) - τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 72

Άρθρο 79 - Κατάρτιση και μεταγενέστερη τροποποίηση του καταλόγου πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 78 στοιχείο α) - τις ονομασίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων ή των αρχών που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2

Οι ονομασίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμόδιων δημοτικών δικαστηρίων (općinski sud) περιέχονται στη βάση δεδομένων των δικαστηρίων που διατίθεται στη Διαδικτυακή Πύλη της Ευρωπαϊκής Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης.

Άρθρο 78 στοιχείο β) - τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου που προβλέπονται στο άρθρο 51

Η έφεση κατά απόφασης πρωτοβάθμιου δικαστηρίου (η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν ανακοπής κατά απόφασης συμβολαιογράφου) ασκείται σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την κοινοποίηση ή επίδοση της απόφασης.

Βάσει της έφεσης αυτής, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο μπορεί αυτόνομα να τροποποιήσει την προσβαλλόμενη απόφαση, εκδίδοντας νέα απόφαση. Αν δεν τροποποιήσει την απόφασή του, παραπέμπει την έφεση στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο (το οποίο μπορεί επίσης να εξετάσει ακόμη και εκπρόθεσμη έφεση, εφόσον δεν θίγονται τα δικαιώματα άλλων προσώπων).

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι κάθε πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει επανόρθωση διά της δικαστικής οδού για κάθε ζήτημα το οποίο κρίθηκε εσφαλμένα, κατά τη γνώμη του, στην απόφαση για την κληρονομική διαδοχή, εκτός εάν δεσμεύεται από το δεδικασμένο απόφασης για την κληρονομική διαδοχή (άρθ. 232 του νόμου περί κληρονομικής διαδοχής).

Άρθρο 78 στοιχείο γ) - τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις αρμόδιες προς έκδοση του κληρονομητηρίου αρχές δυνάμει του άρθρου 64

Σύμφωνα με τον νόμο περί κληρονομικής διαδοχής, αρμόδια για την έκδοση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου είναι τα δημοτικά δικαστήρια (općinski sud) και οι συμβολαιογράφοι (javni bilježnik) ως επίτροποι του δικαστηρίου.

Άρθρο 78 στοιχείο δ) - τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 72

Το άρθρο 7 του νόμου για την εκτέλεση του κανονισμού αριθ. 650/2012 δίνει τη δυνατότητα άσκησης ανακοπής κατά ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου (στο εξής «κληρονομητήριο») που έχει εκδοθεί από συμβολαιογράφο, για την οποία αποφασίζει το δημοτικό δικαστήριο (općinski sud). Δίνει επίσης τη δυνατότητα άσκησης έφεσης κατά κληρονομητηρίου που έχει εκδοθεί από δημοτικό δικαστήριο ή κατά απόφασης δημοτικού δικαστηρίου για την αποδοχή ή την απόρριψη αίτησης για την έκδοση κληρονομητηρίου, η οποία ασκείται στο περιφερειακό δικαστήριο (županijski sud).

Διόρθωση, τροποποίηση ή ανάκληση κληρονομητηρίου πραγματοποιείται από το δημοτικό δικαστήριο ή τον συμβολαιογράφο που εξέδωσε το κληρονομητήριο, είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από αίτηση προσώπου το οποίο αποδεικνύει έννομο συμφέρον. Το άρθρο 9 του νόμου για την εκτέλεση του κανονισμού αριθ. 650/2012 δίνει τη δυνατότητα άσκησης ανακοπής κατά απόφασης συμβολαιογράφου σχετικά με διόρθωση, τροποποίηση ή ανάκληση κληρονομητηρίου, ανακοπή για την οποία αποφασίζει το δημοτικό δικαστήριο. Δίνει επίσης τη δυνατότητα άσκησης έφεσης κατά απόφασης δημοτικού δικαστηρίου σχετικά με διόρθωση, τροποποίηση ή ανάκληση κληρονομητηρίου, η οποία ασκείται στο περιφερειακό δικαστήριο.

Σχετικά με αίτηση για αναστολή ισχύος του κληρονομητηρίου κατά την έννοια του άρθρου 73 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 650/2012 αποφασίζει το δημοτικό δικαστήριο ή ο συμβολαιογράφος ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η υπόθεση τροποποίησης ή ανάκλησης του κληρονομητηρίου. Προβλέπεται δυνατότητα ανακοπής κατά απόφασης συμβολαιογράφου σχετικά με την αναστολή ισχύος του κληρονομητηρίου, ανακοπή για την οποία αποφασίζει το δημοτικό δικαστήριο. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα άσκησης έφεσης κατά απόφασης δημοτικού δικαστηρίου σχετικά με αναστολή ισχύος κληρονομητηρίου, η οποία ασκείται στο περιφερειακό δικαστήριο.

Σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις, στις διαδικασίες και στις αποφάσεις σχετικά με την άσκηση ανακοπής κατά απόφασης συμβολαιογράφου και με την άσκηση έφεσης κατά απόφασης δημοτικού δικαστηρίου εφαρμόζονται, κατ' αναλογία, οι διατάξεις του νόμου περί κληρονομικής διαδοχής οι οποίες διέπουν τις διαδικασίες και τις αποφάσεις σε θέματα κληρονομικής διαδοχής.

Σύμφωνα με τον νόμο περί κληρονομικής διαδοχής, μπορεί να ασκηθεί ανακοπή κατά απόφασης που εκδόθηκε από συμβολαιογράφο με την ιδιότητά του ως επιτρόπου του δικαστηρίου σε διαδικασία κληρονομικής διαδοχής, σε προθεσμία οκτώ ημερών από την επίδοση της απόφασης στα μέρη. Η ανακοπή ασκείται ενώπιον του συμβολαιογράφου, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να τη διαβιβάσει αμέσως στο αρμόδιο δημοτικό δικαστήριο, μαζί με τον σχετικό φάκελο. Η απόφαση για την ανακοπή εκδίδεται από μονομελές δικαστήριο. Οποιαδήποτε εκπρόθεσμη, ελλιπής ή απαράδεκτη ανακοπή θα απορριφθεί από το δικαστήριο. Το δικαστήριο που αποφασίζει σχετικά με ανακοπή η οποία ασκήθηκε κατά απόφασης συμβολαιογράφου μπορεί να επικυρώσει την απόφαση, εν όλω ή εν μέρει, ή να την ακυρώσει. Το δικαστήριο αποφασίζει αυτόνομα ποιο μέρος της απόφασης επικυρώνεται ή ακυρώνεται. Δεν μπορεί να ασκηθεί μεμονωμένη έφεση κατά απόφασης δικαστηρίου που ανακαλεί εν όλω ή εν μέρει απόφαση συμβολαιογράφου.

Σύμφωνα με τον νόμο περί κληρονομικής διαδοχής, μπορεί να ασκηθεί έφεση κατά απόφασης πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, η οποία ασκείται στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την επίδοση ή κοινοποίηση της απόφασης σε πρώτο βαθμό. Εφόσον η έφεση έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο μπορεί αυτόνομα να τροποποιήσει την προσβαλλόμενη απόφαση, εκδίδοντας νέα απόφαση, εφόσον δεν παραβιάζονται, με τον τρόπο αυτό, τα δικαιώματα άλλων μερών που θεμελιώνονται στην εν λόγω απόφαση. Αν το πρωτοβάθμιο δικαστήριο δεν τροποποιήσει την απόφασή του, παραπέμπει την έφεση στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο, ανεξαρτήτως του αν ασκήθηκε στην προθεσμία που προβλέπει ο νόμος. Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο εξετάζει, κατά κανόνα, μόνο εφέσεις που έχουν ασκηθεί εμπρόθεσμα, ωστόσο, μπορεί επίσης να εξετάσει ακόμη και εκπρόθεσμες εφέσεις, εφόσον δεν παραβιάζονται, με τον τρόπο αυτό, τα δικαιώματα άλλων μερών που θεμελιώνονται στην προσβαλλόμενη απόφαση.

Άρθρο 79 - Κατάρτιση και μεταγενέστερη τροποποίηση του καταλόγου πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Στη Δημοκρατία της Κροατίας, εκτός από τα δημοτικά δικαστήρια, ορίζονται επίσης οι συμβολαιογράφοι [javni bilježnik]PDF(194 Kb)hr ως επαγγελματίες του νομικού κλάδου με αρμοδιότητα σε υποθέσεις κληρονομικής διαδοχής, που ασκούν δικαστικά καθήκοντα ή ενεργούν κατ’ ανάθεση εξουσίας από δικαστική αρχή ή υπό τον έλεγχο δικαστικής αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 650/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων, την αποδοχή και εκτέλεση δημόσιων εγγράφων στον τομέα της κληρονομικής διαδοχής και την καθιέρωση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 19/06/2019

Κληρονομική διαδοχή - Ιταλία


Άρθρο 78 στοιχείο α) - τις ονομασίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων ή των αρχών που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2

Άρθρο 78 στοιχείο β) - τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου που προβλέπονται στο άρθρο 51

Άρθρο 78 στοιχείο γ) - τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις αρμόδιες προς έκδοση του κληρονομητηρίου αρχές δυνάμει του άρθρου 64

Άρθρο 78 στοιχείο δ) - τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 72

Άρθρο 78 στοιχείο α) - τις ονομασίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων ή των αρχών που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2

Εφετείο (corte d’appello)

Τα στοιχεία επικοινωνίας των εφετείων είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.wp κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο RICERCA και στη συνέχεια επιλέγοντας «Corte d’Appello» από το αναπτυσσόμενο μενού TIPO UFFICIO (αγνοώντας τα υπόλοιπα πεδία).

Άρθρο 78 στοιχείο β) - τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου που προβλέπονται στο άρθρο 51

Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο (Corte Suprema di Cassazione)

Piazza Cavour

00193 Roma (RM)

Ιταλία

Τηλ. (+39) 06 68831

Φαξ (+39) 06 6883423

Ιστότοπος http://www.cortedicassazione.it/

Τοπική αργία: 29 Ιουνίου

Το ένδικο μέσο που είναι διαθέσιμο στην Ιταλία είναι η αίτηση αναίρεσης (ricorso per cassazione).

Άρθρο 78 στοιχείο γ) - τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις αρμόδιες προς έκδοση του κληρονομητηρίου αρχές δυνάμει του άρθρου 64

Συμβολαιογράφοι

Τα στοιχεία επικοινωνίας των συμβολαιογράφων είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση http://www.notariato.it/it/utilita/ricerca_notaio.jsp.

Άρθρο 78 στοιχείο δ) - τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 72

Η προσφυγή (reclamo) του άρθρου 739 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

α)

Το τριμελές πρωτοδικείο (tribunale in composizione collegiale) του τόπου κατοικίας του συμβολαιογράφου.

β)

Τα στοιχεία επικοινωνίας των πρωτοδικείων (tribunali) είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.wp κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο RICERCA και στη συνέχεια επιλέγοντας «Tribunale» από το αναπτυσσόμενο μενού TIPO UFFICIO (αγνοώντας τα υπόλοιπα πεδία).

γ)

Η προσφυγή του άρθρου  739 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ασκείται ενώπιον του πρωτοδικείου, που συνεδριάζει κεκλεισμένων των θυρών. Η προσφυγή υποβάλλεται εντός αυστηρής προθεσμίας δέκα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της εκδίδουσας αρχής, αν αφορά ένα μόνο μέρος, ή από την επίδοσή της, αν αφορά περισσότερα από ένα μέρη.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/04/2020

Κληρονομική διαδοχή - Κύπρος


Άρθρο 78 στοιχείο α) - τις ονομασίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων ή των αρχών που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2

Άρθρο 78 στοιχείο β) - τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου που προβλέπονται στο άρθρο 51

Άρθρο 78 στοιχείο γ) - τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις αρμόδιες προς έκδοση του κληρονομητηρίου αρχές δυνάμει του άρθρου 64

Άρθρο 78 στοιχείο δ) - τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 72

Άρθρο 79 - Κατάρτιση και μεταγενέστερη τροποποίηση του καταλόγου πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 78 στοιχείο α) - τις ονομασίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων ή των αρχών που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2

Αρμόδια είναι τα επαρχιακά Δικαστήρια

  • Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας

Οδός: Χαράλαμπου Μούσκου, 1405, Λευκωσία, Κύπρος

Τηλέφωνο: (+357) 22865518

Τηλεομοιότυπο: (+357) 22304212 / 22805330

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροchief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού

Οδός: Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 8, Τ. Θ. 54619, 3726, Λεμεσός, Κύπρος

Τηλέφωνο:(+357) 25806100 / 25806128

Τηλεομοιότυπο:(+357) 25305311

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροchief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας

Οδός: Λεωφ. Αρτέμιδος, 6301, Λάρνακα, Τ. Θ. 40107, Κύπρος

Τηλέφωνο: (+357) 24802721

Τηλεομοιότυπο: (+357) 24802800

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροchief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου

Οδός: Γωνία των οδών Νεοφύτου & Νίκου Νικολαΐδη, 8100 – Πάφος, Τ. Θ. 60007, Κύπρος

Τηλέφωνο:(+357) 26802601

Τηλεομοιότυπο:(+357) 26306395

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροchief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου

Οδός: Σωτήρας 2, Μέγαρο Τζιβάνη, 5286, Παραλίμνι, Κύπρος

Τηλέφωνο: (+357) 23730950 / 23742075

Τηλεομοιότυπο: (+357) 23741904

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροchief.reg@sc.judicial.gov.cy

Άρθρο 78 στοιχείο β) - τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου που προβλέπονται στο άρθρο 51

Το Εθνικό Δίκαιο δεν προβλέπει ένδικο μέσο κατά της απόφασης του Ανωτάτου  Δικαστηρίου επί της πιο πάνω Έφεσης.

Εάν όμως κατά της απόφασης κήρυξης εκτελεστότητας έχει ασκηθεί Προνομιακό Ένταλμα το οποίο έχει εκδικαστεί από (ένα) Δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου τότε επιτρέπεται η καταχώριση Έφεσης εναντίον της απόφασης του, κατ΄ αναλογίαν προς όσα ισχύουν σε αστικές υποθέσεις.

Σε κάθε περίπτωση εάν υπάρχει ισχυρισμός για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα μπορούσε να προωθηθεί ατομική προσφυγή ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο (Ε.Δ.Α.Δ.).

Άρθρο 78 στοιχείο γ) - τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις αρμόδιες προς έκδοση του κληρονομητηρίου αρχές δυνάμει του άρθρου 64

Εκδίδουσα Αρχή για το Ευρωπαϊκό Κληρονομητήριο είναι το κατά τόπον αρμόδιο Επαρχιακό Δικαστήριο, ως αναφέρεται ανωτέρω για την αίτηση κήρυξης εκτελεστότητας

Άρθρο 78 στοιχείο δ) - τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 72

Το Ένδικο Μέσο κατά της απόφασης την οποία λαμβάνει η Εκδίδουσα Αρχή, δηλαδή το Επαρχιακό Δικαστήριο εν σχέσει με την έκδοση Κληρονομητηρίου είναι η Έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο, βάσει των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας.

Κατ΄ εξαίρεσιν είναι δυνατό να χορηγηθεί άδεια από το Ανώτατο Δικαστήριο για την καταχώριση προνομιακού εντάλματος, οπότε ισχύουν τα πιο πάνω αναφερθέντα.

Άρθρο 79 - Κατάρτιση και μεταγενέστερη τροποποίηση του καταλόγου πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Η μόνη αρχή που ασκεί δικαστικά καθήκοντα ή ενεργεί κατ΄ ανάθεση εξουσίας από δικαστική αρχή ή υπό τον έλεγχο δικαστικής αρχής είναι ο Πρωτοκολλητής Διαχειρίσεων κάθε Επαρχιακού Δικαστηρίου στη βάση του Άρθρου 13 του περί Διαχείρισης Κληρονομιών Νόμου, Κεφ. 189, πλην όμως δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του Άρθρου 3.2 του Κανονισμού για τις πιο πάνω αρμοδιότητες, οπότε δεν θεωρείται Δικαστήριο ο ίδιος ο Πρωτοκολλητής εν τη εννοία του Κανονισμού.

Έχοντας υπόψιν τον ορισμό της έννοιας «απόφαση» στο Άρθρο 3.1(ζ) του Κανονισμού η μόνη αρμοδιότητα των Πρωτοκολλητών η οποία πληροί όλες τις προϋποθέσεις του Άρθρου 3.2 του Κανονισμού είναι η ψήφιση εξόδων σε αιτήσεις και γενικά διαδικασίες σχετιζόμενες με κληρονομική διαδοχή, οπότε κατά την ενάσκηση αυτής της αρμοδιότητας ο Πρωτοκολλητής εμπίπτει στην έννοια «Δικαστήριο» βάσει του Κανονισμού.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 07/04/2020

Κληρονομική διαδοχή - Λεττονία


Άρθρο 78 στοιχείο α) - τις ονομασίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων ή των αρχών που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2

Άρθρο 78 στοιχείο β) - τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου που προβλέπονται στο άρθρο 51

Άρθρο 78 στοιχείο γ) - τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις αρμόδιες προς έκδοση του κληρονομητηρίου αρχές δυνάμει του άρθρου 64

Άρθρο 78 στοιχείο δ) - τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 72

Άρθρο 79 - Κατάρτιση και μεταγενέστερη τροποποίηση του καταλόγου πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 78 στοιχείο α) - τις ονομασίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων ή των αρχών που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2

Απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου η οποία είναι εκτελεστή στη χώρα στην οποία εκδίδεται είναι εκτελεστή στη Λετονία εφόσον έχει αναγνωριστεί στη Λετονία σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία.

Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από σχετική σύμβαση και σχετικές κανονιστικές πράξεις, η διαδικασία για την κήρυξη της εκτελεστότητας του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 650/2012 προβλέπεται στο κεφάλαιο 77 του νόμου περί πολιτικής δικονομίας (Civilprocesa likuma), το οποίο αφορά την αναγνώριση αποφάσεων αλλοδαπών δικαστηρίων. Το δικαστήριο που είναι αρμόδιο για την εξέταση των αιτήσεων κήρυξης εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 είναι επομένως το επαρχιακό ή δημοτικό δικαστήριο [rajona (pilsētas) tiesa] του τόπου όπου πρόκειται να εκτελεστεί η απόφαση ή του δηλωμένου τόπου διαμονής του εναγόμενου ή, ελλείψει τέτοιου τόπου, του πραγματικού τόπου διαμονής ή έδρας του εναγόμενου.

Κατά της απόφασης του επαρχιακού ή δημοτικού δικαστηρίου η οποία αναγνωρίζει ή δεν αναγνωρίζει την απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο (blakus sūdzība) ενώπιον του περιφερειακού δικαστηρίου (apgabaltiesa). Κατά της απόφασης του περιφερειακού δικαστηρίου μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου (Augstākā tiesa).

Κατάλογος των επαρχιακών ή δημοτικών δικαστηρίων και των περιφερειακών δικαστηρίων είναι διαθέσιμος στον εξής σύνδεσμο: Δικτυακή πύλη των λετονικών δικαστηρίων

Άρθρο 78 στοιχείο β) - τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου που προβλέπονται στο άρθρο 51

Κατά της απόφασης του επαρχιακού ή δημοτικού δικαστηρίου η οποία αναγνωρίζει ή δεν αναγνωρίζει την απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο ενώπιον του περιφερειακού δικαστηρίου. Κατά της απόφασης του περιφερειακού δικαστηρίου μπορεί να ασκηθεί ένδικο ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Διάδικος του οποίου ο δηλωμένος τόπος διαμονής βρίσκεται στη Λετονία ή, ελλείψει αυτού, του οποίου ο πραγματικός τόπος διαμονής ή η έδρα βρίσκεται στη Λετονία, μπορεί να ασκήσει ένδικο μέσο εντός 30 ημερών από την παραλαβή του αντιγράφου της απόφασης· διάδικος του οποίου ο δηλωμένος τόπος διαμονής, ο πραγματικός τόπος διαμονής ή η έδρα δεν βρίσκεται στη Λετονία, μπορεί να ασκήσει ένδικο μέσο εντός 60 ημερών από την παραλαβή του αντιγράφου της απόφασης.

Κατάλογος των λετονικών δικαστηρίων είναι διαθέσιμος στον εξής σύνδεσμο: Δικτυακή πύλη των λετονικών δικαστηρίων

Άρθρο 78 στοιχείο γ) - τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις αρμόδιες προς έκδοση του κληρονομητηρίου αρχές δυνάμει του άρθρου 64

Υπό τον όρο ότι η υπόθεση διασυνοριακής διαδοχής εμπίπτει στη δικαιοδοσία της Λετονίας σύμφωνα με τα άρθρα 4, 7, 10 και 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 650/2012, το ευρωπαϊκό κληρονομητήριο εκδίδεται από συμβολαιογράφο (zvērināts notārs).

Κατάλογος των συμβολαιογράφων είναι διαθέσιμος στον εξής σύνδεσμο: Ιστότοπος των συμβολαιογράφων

Άρθρο 78 στοιχείο δ) - τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 72

Κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου, ο συμβολαιογράφος που εξέδωσε το ευρωπαϊκό κληρονομητήριο μπορεί να το διορθώσει, να το τροποποιήσει ή να το ανακαλέσει σύμφωνα με το άρθρο 71 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 650/2012, καθώς επίσης και να αναστείλει την ισχύ του σύμφωνα με το άρθρο 73 του κανονισμού.

Για τον σκοπό αυτό, ο συμβολαιογράφος συντάσσει συμβολαιογραφική πράξη (notariāls akts) με την οποία διορθώνεται, τροποποιείται ή ανακαλείται το κληρονομητήριο ή αναστέλλεται η ισχύς του και ενημερώνει αμελλητί όλα τα πρόσωπα στα οποία έχουν χορηγηθεί επικυρωμένα αντίγραφα ή αποσπάσματα του κληρονομητηρίου.

Άρθρο 79 - Κατάρτιση και μεταγενέστερη τροποποίηση του καταλόγου πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 650/2012 και του τμήματος 324.1 του νόμου περί συμβολαιογράφων (Notariāta likums), συμβολαιογράφος που έχει αναλάβει τη διεκπεραίωση υπόθεσης διασυνοριακής διαδοχής εφαρμόζει τους κανόνες του νόμου περί συμβολαιογράφων, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο εφαρμόζεται άμεσα στη Λετονία.

Η αίτηση κληρονομικής διαδοχής υποβάλλεται σε συμβολαιογράφο ο οποίος ασκεί τα καθήκοντά του στον τόπο που αναφέρεται στο τμήμα 252 του νόμου περί συμβολαιογράφων, αν όμως ο πιο πρόσφατος δηλωμένος τόπος κατοικίας του θανόντος ή ο τόπος της κληρονομιαίας περιουσίας ή του μεγαλύτερου μέρους αυτής δεν είναι γνωστός, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί σε οποιονδήποτε συμβολαιογράφο.

Η διαδικασία για την κήρυξη της εκτελεστότητας κινείται ενώπιον επαρχιακού ή δημοτικού δικαστηρίου.

Κατάλογος των συμβολαιογράφων είναι διαθέσιμος στον εξής σύνδεσμο: Ιστότοπος των συμβολαιογράφων


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 13/05/2020

Κληρονομική διαδοχή - Λουξεµβούργο


Άρθρο 78 στοιχείο α) - τις ονομασίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων ή των αρχών που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2

Άρθρο 78 στοιχείο β) - τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου που προβλέπονται στο άρθρο 51

Άρθρο 78 στοιχείο γ) - τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις αρμόδιες προς έκδοση του κληρονομητηρίου αρχές δυνάμει του άρθρου 64

Άρθρο 78 στοιχείο δ) - τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 72

Άρθρο 79 - Κατάρτιση και μεταγενέστερη τροποποίηση του καταλόγου πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 78 στοιχείο α) - τις ονομασίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων ή των αρχών που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2

Αρμόδια αρχή ή αρμόδιο δικαστήριο:

Πρόεδρος του Επαρχιακού Δικαστηρίου (Τribunal d’arrondissement)

Στοιχεία επικοινωνίας:

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Τηλ.: 00352 475981-1

Tribunal d’arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Τηλ.: 00352 803214-1

Αρμόδιο δικαστήριο για την υποβολή έφεσης:

Εφετείο αρμόδιο για θέματα αστικού δικαίου

Στοιχεία επικοινωνίας:

Cour d’appel

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Τηλ.: 00352 475981-1

Άρθρο 78 στοιχείο β) - τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου που προβλέπονται στο άρθρο 51

Αρμόδιο δικαστήριο

Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο (Cour de cassation)

Στοιχεία επικοινωνίας

Cour de cassation

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Τηλ.: 475981-369/373

Διαδικασία

Αίτηση αναίρεσης

Άρθρο 78 στοιχείο γ) - τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις αρμόδιες προς έκδοση του κληρονομητηρίου αρχές δυνάμει του άρθρου 64

Αρμόδια(-ες) αρχή(-ές):

Όλοι οι συμβολαιογράφοι που είναι μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου

Διεύθυνση επικοινωνίας:

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.notariat.lu

Άρθρο 78 στοιχείο δ) - τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 72

Αρμόδιο δικαστήριο:

Επαρχιακό Δικαστήριο (Tribunal d’arrondissement)

Στοιχεία επικοινωνίας:

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Τηλ.: 00352 475981-1

Tribunal d’arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

7, avenue de la Gare

B.P. 164

L-9202 Diekirch

Τηλ.: 00352 803214-1

Διαδικασία:

Γραπτή διαδικασία

Άρθρο 79 - Κατάρτιση και μεταγενέστερη τροποποίηση του καταλόγου πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

/


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 24/04/2020

Κληρονομική διαδοχή - Ουγγαρία


Άρθρο 78 στοιχείο α) - τις ονομασίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων ή των αρχών που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2

Άρθρο 78 στοιχείο β) - τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου που προβλέπονται στο άρθρο 51

Άρθρο 78 στοιχείο γ) - τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις αρμόδιες προς έκδοση του κληρονομητηρίου αρχές δυνάμει του άρθρου 64

Άρθρο 78 στοιχείο δ) - τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 72

Άρθρο 79 - Κατάρτιση και μεταγενέστερη τροποποίηση του καταλόγου πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 78 στοιχείο α) - τις ονομασίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων ή των αρχών που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2

Το τοπικό δικαστήριο της έδρας του περιφερειακού δικαστηρίου («törvényszék székhelyén működő járásbíróság») ή, στη Βουδαπέστη, το κεντρικό πρωτοβάθμιο δικαστήριο της Βούδας («Budai Központi Kerületi Bíróság»). Τα ένδικα μέσα εξετάζονται από τα περιφερειακά δικαστήρια («törvényszék») ή, στη Βουδαπέστη, από το περιφερειακό δικαστήριο της περιφέρειας Βουδαπέστης («Fővárosi Törvényszék») (με αναφορά της ονομασίας και της διεύθυνσης των δικαστηρίων).

Άρθρο 78 στοιχείο β) - τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου που προβλέπονται στο άρθρο 51

Σε περίπτωση αναίρεσης, αυτή εξετάζεται από το ανώτατο δικαστήριο («Kúria») στο πλαίσιο διαδικασίας αναίρεσης.

Άρθρο 78 στοιχείο γ) - τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις αρμόδιες προς έκδοση του κληρονομητηρίου αρχές δυνάμει του άρθρου 64

Οι αρμόδιες αρχές για την έκδοση του κληρονομητηρίου είναι:

-      τα δικαστήρια που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2: τα τοπικά δικαστήρια

-      άλλες αρχές με αρμοδιότητα σε υποθέσεις κληρονομικής διαδοχής βάσει του εθνικού δικαίου: συμβολαιογράφοι

Άρθρο 78 στοιχείο δ) - τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 72

Τα ένδικα μέσα εξετάζονται από τα περιφερειακά δικαστήρια («törvényszék») ή, στη Βουδαπέστη, από το περιφερειακό δικαστήριο της περιφέρειας Βουδαπέστης («Fővárosi Törvényszék») (με αναφορά της ονομασίας και της διεύθυνσης των δικαστηρίων).

Άρθρο 79 - Κατάρτιση και μεταγενέστερη τροποποίηση του καταλόγου πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Στην Ουγγαρία οι συμβολαιογράφοι προσμετρούνται ως «άλλες αρχές και επαγγελματίες του νομικού κλάδου».


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 27/05/2019

Κληρονομική διαδοχή - Μάλτα


Άρθρο 78 στοιχείο α) - τις ονομασίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων ή των αρχών που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2

Άρθρο 78 στοιχείο β) - τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου που προβλέπονται στο άρθρο 51

Άρθρο 78 στοιχείο γ) - τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις αρμόδιες προς έκδοση του κληρονομητηρίου αρχές δυνάμει του άρθρου 64

Άρθρο 78 στοιχείο δ) - τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 72

Άρθρο 78 στοιχείο α) - τις ονομασίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων ή των αρχών που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2

Αρμόδιο δικαστήριο για την εξέταση της αίτησης κήρυξης εκτελεστότητας είναι το Πρώτο Τμήμα του Πολιτικού Δικαστηρίου.  Προσφυγές κατά των αποφάσεων ασκούνται ενώπιον του Εφετείου.

Άρθρο 78 στοιχείο β) - τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου που προβλέπονται στο άρθρο 51

Βλέπε τις διατάξεις του τίτλου IV του τρίτου τόμου του κώδικα οργάνωσης και πολιτικής δικονομίας (κεφάλαιο 12 της νομοθεσίας της Μάλτας) σχετικά με την επανάληψη της δίκης.

Άρθρο 78 στοιχείο γ) - τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις αρμόδιες προς έκδοση του κληρονομητηρίου αρχές δυνάμει του άρθρου 64

Οι αρχές που είναι αρμόδιες για την έκδοση κληρονομητηρίου σύμφωνα με το άρθρο 64 είναι το Πολιτικό Δικαστήριο (τμήμα εκούσιας δικαιοδοσίας) και οι συμβολαιογράφοι που διαθέτουν εντολή σύμφωνα με τον νόμο περί του επαγγέλματος του συμβολαιογράφου και των συμβολαιογραφικών αρχείων.

Άρθρο 78 στοιχείο δ) - τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 72

Προσφυγή ασκείται με την υποβολή ένορκης αίτησης ενώπιον του Πρώτου Τμήματος του Πολιτικού Δικαστηρίου σύμφωνα με τον κώδικα οργάνωσης και πολιτικής δικονομίας (κεφάλαιο 12 της νομοθεσίας της Μάλτας).  Προσφυγές κατά της απόφασης του Πρώτου Τμήματος του Πολιτικού Δικαστηρίου πρέπει να υποβάλλονται ενώπιον του Εφετείου.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 29/05/2019

Κληρονομική διαδοχή - Κάτω Χώρες


Άρθρο 78 στοιχείο α) - τις ονομασίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων ή των αρχών που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2

Άρθρο 78 στοιχείο β) - τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου που προβλέπονται στο άρθρο 51

Άρθρο 78 στοιχείο γ) - τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις αρμόδιες προς έκδοση του κληρονομητηρίου αρχές δυνάμει του άρθρου 64

Άρθρο 78 στοιχείο δ) - τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 72

Άρθρο 79 - Κατάρτιση και μεταγενέστερη τροποποίηση του καταλόγου πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 78 στοιχείο α) - τις ονομασίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων ή των αρχών που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2

Ο δικαστής των ασφαλιστικών μέτρων (voorzieningenrechter) του αρμόδιου τοπικού δικαστηρίου (rechtbanκ).

Άρθρο 78 στοιχείο β) - τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου που προβλέπονται στο άρθρο 51

Αίτηση αναίρεσης (beroep in cassatie). Τα πραγματικά περιστατικά μιας υπόθεσης δεν επανεξετάζονται από το Ανώτατο Δικαστήριο (Hoge Raad). Το Ανώτατο Δικαστήριο βασίζεται στα πραγματικά περιστατικά, όπως αυτά διαπιστώθηκαν από το εφετείο (εν προκειμένω το αρμόδιο τοπικό δικαστήριο). Το Ανώτατο Δικαστήριο ελέγχει κατά πόσον το αρμόδιο δικαστήριο έχει ερμηνεύσει και εφαρμόσει σωστά τον νόμο στην απόφασή του και κατά πόσον η αιτιολογία της εν λόγω απόφασης είναι επαρκής και κατανοητή. Στόχος της αναιρετικής διαδικασίας είναι η προώθηση και η διασφάλιση της ενότητας του δικαίου, της ανάπτυξης του δικαίου και της νομικής προστασίας.

Άρθρο 78 στοιχείο γ) - τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις αρμόδιες προς έκδοση του κληρονομητηρίου αρχές δυνάμει του άρθρου 64

Ένας συμβολαιογράφος. Τα στοιχεία επικοινωνίας των συμβολαιογράφων με ειδική εμπειρογνωμοσύνη μπορούν να ζητηθούν από τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Κάτω Χωρών (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie).

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)
Τηλ. +31 70 3307111
Fax: +31 70 3602861
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@knb.nl
Ταχυδρομική θυρίδα 16020, 2500 BA Den Haag
Διεύθυνση επισκέψεων: Spui 184, 2511 BW Den Haag

Άρθρο 78 στοιχείο δ) - τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 72

Ο δικαστής του καντονιού (kantonrechter). Η διαδικασία κινείται με την κατάθεση αίτησης. Το δικαστήριο κλητεύει κάθε ενδιαφερόμενο. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν υπόμνημα αντίκρουσης πριν από την έναρξη της διαδικασίας ή με την άδεια του δικαστηρίου, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Μπορούν επίσης να αναπτύξουν τα επιχειρήματα υπεράσπισής τους προφορικά κατά τη διάρκεια της προφορικής διαδικασίας. Στο τέλος της εξέτασης της υπόθεσης, ο δικαστής καθορίζει την ημερομηνία κατά την οποία θα εκδώσει την απόφαση.

Άρθρο 79 - Κατάρτιση και μεταγενέστερη τροποποίηση του καταλόγου πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Στις Κάτω Χώρες δεν υπάρχει αρχή κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 2 του κανονισμού.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 21/05/2019

Κληρονομική διαδοχή - Αυστρία


Άρθρο 78 στοιχείο α) - τις ονομασίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων ή των αρχών που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2

Άρθρο 78 στοιχείο β) - τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου που προβλέπονται στο άρθρο 51

Άρθρο 78 στοιχείο γ) - τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις αρμόδιες προς έκδοση του κληρονομητηρίου αρχές δυνάμει του άρθρου 64

Άρθρο 78 στοιχείο δ) - τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 72

Άρθρο 79 - Κατάρτιση και μεταγενέστερη τροποποίηση του καταλόγου πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 78 στοιχείο α) - τις ονομασίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων ή των αρχών που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2

Αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 είναι τα περιφερειακά δικαστήρια (Bezirksgerichte).

Αρμόδιο να εξετάσει τα ένδικα μέσα κατά απόφασης εκδοθείσας επί τέτοιας αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 είναι το πρωτοδικείο (Landesgericht) στο οποίο υπάγεται το περιφερειακό δικαστήριο που εξέδωσε την εκάστοτε προσβαλλόμενη απόφαση.

Άρθρο 78 στοιχείο β) - τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου που προβλέπονται στο άρθρο 51

Ανακοπή για νομικά ζητήματα (Revisionsrekurs) (με το εν λόγω ένδικο μέσο μπορούν να προβληθούν μόνο νομικά ελαττώματα) ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου (Oberster Gerichtshof), μέσω του περιφερειακού δικαστηρίου που εξέδωσε την πρωτόδικη απόφαση.

Άρθρο 78 στοιχείο γ) - τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις αρμόδιες προς έκδοση του κληρονομητηρίου αρχές δυνάμει του άρθρου 64

Το ευρωπαϊκό κληρονομητήριο εκδίδεται από το οικείο περιφερειακό δικαστήριο [τον δικαστικό επίτροπο (Gerichtskommissär), δηλαδή συμβολαιογράφο που ενεργεί ως δικαστικό όργανο].

Άρθρο 78 στοιχείο δ) - τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 72

Τα ένδικα μέσα μερών με τα οποία προσβάλλεται ως ελαττωματικό το κληρονομητήριο που έχει εκδοθεί από τον δικαστικό επίτροπο εξετάζονται από τον δικαστή του οικείου περιφερειακού δικαστηρίου. Η απόφαση του δικαστή μπορεί να προσβληθεί, εντός 14 ημερών από την επίδοση ή την κοινοποίησή της, με ανακοπή ενώπιον του αρμόδιου πρωτοδικείου, η οποία υποβάλλεται μέσω του περιφερειακού δικαστηρίου του οποίου ο δικαστής εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση.

Αν ο δικαστικός επίτροπος διατηρεί αμφιβολίες σχετικά με το αν το κληρονομητήριο μπορεί να εκδοθεί στη μορφή που ζητήθηκε, παραπέμπει την αίτηση στον δικαστή, ο οποίος αποφασίζει το αν και το πώς θα εκδώσει ο δικαστικός επίτροπος το κληρονομητήριο.

Άρθρο 79 - Κατάρτιση και μεταγενέστερη τροποποίηση του καταλόγου πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Στην Αυστρία δεν υφίστανται άλλες αρχές ή επαγγελματίες του νομικού κλάδου κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 2.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/06/2019

Κληρονομική διαδοχή - Πολωνία


Άρθρο 78 στοιχείο α) - τις ονομασίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων ή των αρχών που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2

Άρθρο 78 στοιχείο β) - τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου που προβλέπονται στο άρθρο 51

Άρθρο 78 στοιχείο γ) - τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις αρμόδιες προς έκδοση του κληρονομητηρίου αρχές δυνάμει του άρθρου 64

Άρθρο 78 στοιχείο δ) - τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 72

Άρθρο 79 - Κατάρτιση και μεταγενέστερη τροποποίηση του καταλόγου πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 78 στοιχείο α) - τις ονομασίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων ή των αρχών που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2

α) Το πρωτοδικείο (Sąd Okręgowy)

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

β) Το εφετείο (Sąd Apelacyjny) - η έφεση ασκείται μέσω του πρωτοδικείου το οποίο εξέδωσε την εκκαλούμενη απόφαση.

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

Άρθρο 78 στοιχείο β) - τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου που προβλέπονται στο άρθρο 51

α) Το ανώτατο δικαστήριο (Sąd Najwyższy) - το ένδικο μέσο ασκείται μέσω του εφετείου το οποίο εξέδωσε την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση.

β) Διεύθυνση: Plac Krasińskich 2/4/6

00-951 Warszawa 41

Τηλ.: +48 22 530 8000

γ) Αίτηση αναίρεσης - με την αίτηση αναίρεσης δεν αμφισβητούνται τα πραγματικά περιστατικά που έχουν διαπιστωθεί, ούτε η εκτίμηση των αποδεικτικών στοιχείων.

Άρθρο 78 στοιχείο γ) - τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις αρμόδιες προς έκδοση του κληρονομητηρίου αρχές δυνάμει του άρθρου 64

α) Το περιφερειακό δικαστήριο (Sąd Rejonowy)

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

β) Συμβολαιογράφος

http://www.krn.org.pl/1197/Znajdz_notariusza

Άρθρο 78 στοιχείο δ) - τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 72

α)

— Εάν το ευρωπαϊκό κληρονομητήριο έχει εκδοθεί από το περιφερειακό δικαστήριο, η προσφυγή ασκείται ενώπιον του πρωτοδικείου μέσω του περιφερειακού δικαστηρίου

— Εάν το ευρωπαϊκό κληρονομητήριο έχει εκδοθεί από συμβολαιογράφο, η προσφυγή ασκείται ενώπιον του πρωτοδικείου μέσω του συμβολαιογράφου

β)

— Δικαστήρια:

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

— Συμβολαιογράφοι:

http://www.krn.org.pl/1197/Znajdz_notariusza

Άρθρο 79 - Κατάρτιση και μεταγενέστερη τροποποίηση του καταλόγου πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Άνευ αντικειμένου


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/06/2019

Κληρονομική διαδοχή - Πορτογαλία


Άρθρο 78 στοιχείο α) - τις ονομασίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων ή των αρχών που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2

Άρθρο 78 στοιχείο β) - τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου που προβλέπονται στο άρθρο 51

Άρθρο 78 στοιχείο γ) - τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις αρμόδιες προς έκδοση του κληρονομητηρίου αρχές δυνάμει του άρθρου 64

Άρθρο 78 στοιχείο δ) - τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 72

Άρθρο 79 - Κατάρτιση και μεταγενέστερη τροποποίηση του καταλόγου πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 78 στοιχείο α) - τις ονομασίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων ή των αρχών που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2

Σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1, τα δικαστήρια που είναι αρμόδια να αποφασίζουν σχετικά με τις αιτήσεις για κήρυξη εκτελεστότητας είναι τα τμήματα γενικής αρμοδιότητας (Juízos de Competência Genérica) ή, εάν υπάρχουν, τα πολιτικά τμήματα (Juízos Locais Cíveis) του αρμόδιου πρωτοδικείου (Tribunal de Comarca).

Σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2, τα ένδικα μέσα κατά των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί επί των αιτήσεων αυτών εξετάζονται από τα εφετεία (Tribunais da Relação).

Άρθρο 78 στοιχείο β) - τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου που προβλέπονται στο άρθρο 51

Για τους σκοπούς του άρθρου 51, η απόφαση επί του ενδίκου μέσου μπορεί να προσβληθεί μόνο με αίτηση αναίρεσης που περιορίζεται σε νομικά ζητήματα ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου (Supremo Tribunal de Justiça).

Άρθρο 78 στοιχείο γ) - τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις αρμόδιες προς έκδοση του κληρονομητηρίου αρχές δυνάμει του άρθρου 64

Οι αρμόδιες αρχές για την έκδοση του ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου είναι οι γραμματείς (conservadores), οι οποίοι ασκούν τις εξουσίες τους στο πλαίσιο των απλοποιημένων διαδικασιών κληρονομικής διαδοχής που προβλέπονται στα άρθρα 210A έως 210R του κώδικα περί ληξιαρχείων (Código do Registo Civil), όπως έχει τροποποιηθεί.

Ο κατάλογος των ληξιαρχείων (conservatórias) με αρμοδιότητα έκδοσης του ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου είναι διαθέσιμος στον ακόλουθο σύνδεσμο: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.irn.mj.pt/IRN/sections/irn/a_registral/servicos-externos-docs/contactos/balcao-das-herancas-e-locais

Άρθρο 78 στοιχείο δ) - τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 72

Για τους σκοπούς του άρθρου 72, αρμόδια για την εκδίκαση των ένδικων μέσων κατά των αποφάσεων που λαμβάνουν οι γραμματείς είναι τα τμήματα γενικής αρμοδιότητας ή, εάν υπάρχουν, τα τοπικά πολιτικά τμήματα του περιφερειακού πρωτοδικείου στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται το οικείο γραφείο μητρώου.

Εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης, το πρόσωπο που ασκεί το ένδικο μέσο πρέπει να καταθέσει στο γραφείο μητρώου το ένδικο μέσο απευθυνόμενο προς τον δικαστή, μαζί με τα έγγραφα που επιθυμεί να υποβάλει (άρθρα 286 και 288 του κώδικα περί ληξιαρχείων, όπως έχει τροποποιηθεί).

Άρθρο 79 - Κατάρτιση και μεταγενέστερη τροποποίηση του καταλόγου πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Για τους σκοπούς του άρθρου 3 παράγραφος 2, εκτός από τα δικαστήρια, αρμοδιότητα σε υποθέσεις κληρονομικής διαδοχής έχουν και οι συμβολαιογράφοι, οι οποίοι ασκούν δικαστικά καθήκοντα.

Οι συμβολαιογράφοι έχουν εξουσίες κατάρτισης όλων των πράξεων της διαδικασίας απογραφής και πιστοποίησης της ιδιότητας του κληρονόμου μετά τον θάνατο του κληρονομούμενου, σύμφωνα με το νέο νομικό πλαίσιο για τη διαδικασία της απογραφής, το οποίο εγκρίθηκε με τον νόμο 23/2013, της 5ης Μαρτίου 2013, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ με την υπουργική απόφαση 278/2013 της 26ης Αυγούστου 2013, με την εξαίρεση των περιπτώσεων όπου οι ενδιαφερόμενοι παραπέμπονται στη συνήθη δικαστική οδό.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 13/05/2020

Κληρονομική διαδοχή - Ρουμανία


Άρθρο 78 στοιχείο α) - τις ονομασίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων ή των αρχών που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2

Άρθρο 78 στοιχείο β) - τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου που προβλέπονται στο άρθρο 51

Άρθρο 78 στοιχείο γ) - τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις αρμόδιες προς έκδοση του κληρονομητηρίου αρχές δυνάμει του άρθρου 64

Άρθρο 78 στοιχείο δ) - τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 72

Άρθρο 79 - Κατάρτιση και μεταγενέστερη τροποποίηση του καταλόγου πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 78 στοιχείο α) - τις ονομασίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων ή των αρχών που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2

Στη Ρουμανία οι αιτήσεις αναγνώρισης και κήρυξης της εκτελεστότητας
(exequatur) είναι αρμοδιότητα των δικαστηρίων (άρθρο 95 παράγραφος 1 και άρθρο 1098 του κώδικα πολιτικής δικονομίας). Οι εφέσεις κατά των αποφάσεων αναγνώρισης και κήρυξης της εκτελεστότητας (exequatur) είναι αρμοδιότητα των εφετείων (άρθρο 96 παράγραφος 2 του νόμου αριθ. 134/2010 περί του κώδικα πολιτικής δικονομίας).

Άρθρο 78 στοιχείο β) - τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου που προβλέπονται στο άρθρο 51

Προσφυγή στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της Ρουμανίας (άρθρο 97 παράγραφος 1 του κώδικα πολιτικής δικονομίας)

Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) έχει την έδρα του στην οδό Batiștei αρ. 25, τομέας 2, ταχ. κωδικός 020934, Βουκουρέστι.

Άρθρο 78 στοιχείο γ) - τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις αρμόδιες προς έκδοση του κληρονομητηρίου αρχές δυνάμει του άρθρου 64

Ο συμβολαιογράφος.

Τα ονοματεπώνυμα των συμβολαιογράφων και τα στοιχεία επικοινωνίας με τα γραφεία τους μπορούν να εντοπιστούν μέσω του συνδέσμου που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Εθνικής Ένωσης Συμβολαιογράφων της Ρουμανίας http://www.uniuneanotarilor.ro/?p=2.2.3&lang=ro.

Άρθρο 78 στοιχείο δ) - τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 72

Σύμφωνα με σχετικό νομοσχέδιο, το ευρωπαϊκό κληρονομητήριο εκδίδεται, κατόπιν αιτήματος, από τον συμβολαιογράφο ο οποίος εξέδωσε το κληρονομητήριο βάσει της ρουμανικής νομοθεσίας. Κατά της έκδοσης του ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου και κατά της άρνησης έκδοσής του μπορεί να ασκηθεί προσφυγή. Η προσφυγή εκδικάζεται από το ειρηνοδικείο στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η έδρα του συμβολαιογράφου ο οποίος εξέδωσε το κληρονομητήριο σύμφωνα με τη ρουμανική νομοθεσία. Η απόφαση υπόκειται μόνο σε αναίρεση. Όσο εκδικάζεται η προσφυγή, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την αναστολή της ισχύος του ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου.

Η διόρθωση, τροποποίηση ή ανάκληση του ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου είναι αρμοδιότητα του συμβολαιογράφου ο οποίος το εξέδωσε. Σε περίπτωση διόρθωσης, τροποποίησης ή ανάκλησης του ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου, ο συμβολαιογράφος υποχρεούται να ενημερώνει όλα τα πρόσωπα στα οποία εκδόθηκαν αντίγραφα του ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου. Κατά της διόρθωσης, της τροποποίησης ή της ανάκλησης του ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου μπορεί να ασκηθεί προσφυγή. Η προσφυγή εκδικάζεται από το ειρηνοδικείο στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η έδρα του συμβολαιογράφου ο οποίος εξέδωσε τη διόρθωση, την τροποποίηση ή την ανάκληση του κληρονομητηρίου σύμφωνα με τη ρουμανική νομοθεσία. Η απόφαση υπόκειται μόνο σε αναίρεση.

Άρθρο 79 - Κατάρτιση και μεταγενέστερη τροποποίηση του καταλόγου πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Άνευ αντικειμένου.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 26/04/2020

Κληρονομική διαδοχή - Σλοβενία


Άρθρο 78 στοιχείο α) - τις ονομασίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων ή των αρχών που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2

Άρθρο 78 στοιχείο β) - τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου που προβλέπονται στο άρθρο 51

Άρθρο 78 στοιχείο γ) - τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις αρμόδιες προς έκδοση του κληρονομητηρίου αρχές δυνάμει του άρθρου 64

Άρθρο 78 στοιχείο δ) - τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 72

Άρθρο 79 - Κατάρτιση και μεταγενέστερη τροποποίηση του καταλόγου πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 78 στοιχείο α) - τις ονομασίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων ή των αρχών που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2

Τα δικαστήρια που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 είναι τα περιφερειακά δικαστήρια (okrožno sodišče).

Κατάλογος των περιφερειακών δικαστηρίων είναι διαθέσιμος σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Τα περιφερειακά δικαστήρια είναι αρμόδια για τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων που έχουν εκδοθεί επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2.

Κατάλογος των περιφερειακών δικαστηρίων είναι διαθέσιμος σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Άρθρο 78 στοιχείο β) - τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου που προβλέπονται στο άρθρο 51

Οι διάδικοι μπορούν να ασκήσουν ένδικο μέσο (pritožba) κατά απόφασης του περιφερειακού δικαστηρίου επί ανακοπής κατά κήρυξης εκτελεστότητας. Το ένδικο μέσο πρέπει να ασκηθεί εντός 30 ημερών από την επίδοση ή κοινοποίηση της εκκαλούμενης απόφασης. Το ένδικο μέσο ασκείται ενώπιον του περιφερειακού δικαστηρίου, το οποίο και το προωθεί στο ανώτατο δικαστήριο της Δημοκρατίας της Σλοβενίας (Vrhovno sodišče Republike Slovenije). Το ένδικο μέσο επιδίδεται στον αντίδικο, ο οποίος οφείλει να απαντήσει εντός 30 ημερών. Απόφαση επί του ένδικου μέσου λαμβάνεται από το ανώτατο δικαστήριο.

Vrhovno sodišče RS
Tavčarjeva 9
1000 Ljubljana

Τηλ.: (01) 366 44 44
Φαξ: (01) 366 43 01
Ηλ. ταχυδρομείο: urad.vsrs@sodisce.si

Άρθρο 78 στοιχείο γ) - τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις αρμόδιες προς έκδοση του κληρονομητηρίου αρχές δυνάμει του άρθρου 64

Το ευρωπαϊκό κληρονομητήριο εκδίδεται από το τοπικό δικαστήριο (okrajno sodišče), το οποίο αποφαίνεται στο πλαίσιο κληρονομικής διαδικασίας.

Κατάλογος των τοπικών δικαστηρίων της Σλοβενίας είναι διαθέσιμος σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Άρθρο 78 στοιχείο δ) - τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 72

Κάθε πρόσωπο που έχει δικαίωμα να ζητήσει την έκδοση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου μπορεί να ασκήσει ένδικο μέσο κατά των εξής αποφάσεων: δικαστικής απόφασης σχετικά με αίτηση για ευρωπαϊκό κληρονομητήριο δικαστικής απόφασης η οποία διορθώνει ευρωπαϊκό κληρονομητήριο δικαστικής απόφασης η οποία τροποποιεί ευρωπαϊκό κληρονομητήριο δικαστικής απόφασης η οποία ακυρώνει ευρωπαϊκό κληρονομητήριο. Το ένδικο μέσο ασκείται στο πλαίσιο της κληρονομικής διαδικασίας, δηλαδή στο δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση για την κληρονομική διαδοχή, εντός 30 ημερών από την επίδοση της απόφασης. Το ένδικο μέσο δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα για την εκτέλεση της απόφασης.

Το δικαστήριο ενώπιον του οποίου ασκείται το ένδικο μέσο μπορεί να μεταρρυθμίσει ή να εξαφανίσει την προηγούμενη απόφασή του μόνο με την έκδοση νέας απόφασης. Σε περίπτωση που δεν το πράξει, παραπέμπει το ένδικο μέσο σε ανώτερο δικαστήριο (višje sodišče), το οποίο και λαμβάνει τη σχετική απόφαση.

Κατάλογος των ανώτερων δικαστηρίων είναι διαθέσιμος σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Άρθρο 79 - Κατάρτιση και μεταγενέστερη τροποποίηση του καταλόγου πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Στη Δημοκρατία της Σλοβενίας τα δικαστήρια έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα σε υποθέσεις κληρονομικής διαδοχής, που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άλλες αρχές ή επαγγελματίες του νομικού κλάδου κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 2 του κανονισμού με αρμοδιότητα σε υποθέσεις κληρονομικής διαδοχής, που ασκούν δικαστικά καθήκοντα ή ενεργούν κατ’ ανάθεση εξουσίας από δικαστική αρχή ή υπό τον έλεγχο δικαστικής αρχής.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/06/2019

Κληρονομική διαδοχή - Σλοβακία


Άρθρο 78 στοιχείο α) - τις ονομασίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων ή των αρχών που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2

Άρθρο 78 στοιχείο β) - τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου που προβλέπονται στο άρθρο 51

Άρθρο 78 στοιχείο γ) - τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις αρμόδιες προς έκδοση του κληρονομητηρίου αρχές δυνάμει του άρθρου 64

Άρθρο 78 στοιχείο δ) - τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 72

Άρθρο 79 - Κατάρτιση και μεταγενέστερη τροποποίηση του καταλόγου πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 78 στοιχείο α) - τις ονομασίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων ή των αρχών που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2

Οι αρχές που είναι αρμόδιες να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 είναι τα τοπικά δικαστήρια (okresné súdy).

Σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2, οι αρχές που είναι αρμόδιες να εξετάζουν τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί αιτήσεων για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 είναι τα περιφερειακά δικαστήρια (krajské súdy). Το ένδικο μέσο υποβάλλεται στο τοπικό δικαστήριο (οkresný súd) του οποίου η απόφαση προσβάλλεται.

Άρθρο 78 στοιχείο β) - τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου που προβλέπονται στο άρθρο 51

Οι αποφάσεις επί του ένδικου μέσου που προβλέπεται στο άρθρο 51 προσβάλλονται με έκτακτο ένδικο μέσο (dovolanie). Το έκτακτο ένδικο μέσο εκδικάζεται από το Ανώτατο Δικαστήριο της Σλοβακικής Δημοκρατίας (Najvyšší súd Slovenskej republiky), ενώ υποβάλλεται στο τοπικό δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση σε πρώτο βαθμό. Το έκτακτο ένδικο μέσο δεν αφορά κατ’ ανάγκη μόνο νομικά σφάλματα της απόφασης του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου.

Άρθρο 78 στοιχείο γ) - τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις αρμόδιες προς έκδοση του κληρονομητηρίου αρχές δυνάμει του άρθρου 64

Οι αρχές που είναι αρμόδιες για την έκδοση του κληρονομητηρίου δυνάμει του άρθρου 64 είναι οι εξής:

  • Ο συμβολαιογράφος που έχει διοριστεί από το δικαστήριο – πριν από την οριστική περάτωση της διαδικασίας κληρονομικής διαδοχής και μετά την οριστική περάτωση της διαδικασίας κληρονομικής διαδοχής.

Άρθρο 78 στοιχείο δ) - τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 72

Ένδικα μέσα σύμφωνα με το άρθρο 72:

  • Το ένδικο μέσο πρέπει να υποβληθεί, το αργότερο εντός 15 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου, στο τοπικό δικαστήριο που διόρισε τον συμβολαιογράφο για να χειριστεί την κληρονομική διαδοχή. Το ένδικο μέσο έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Τα ένδικα μέσα κατά ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου εξετάζονται από τα τοπικά δικαστήρια.

Άρθρο 79 - Κατάρτιση και μεταγενέστερη τροποποίηση του καταλόγου πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

— Στη Σλοβακική Δημοκρατία δεν υφίστανται άλλες αρχές και επαγγελματίες του νομικού κλάδου κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 παράγραφος 2.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/04/2020

Κληρονομική διαδοχή - Φινλανδία


Άρθρο 78 στοιχείο α) - τις ονομασίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων ή των αρχών που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2

Άρθρο 78 στοιχείο β) - τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου που προβλέπονται στο άρθρο 51

Άρθρο 78 στοιχείο γ) - τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις αρμόδιες προς έκδοση του κληρονομητηρίου αρχές δυνάμει του άρθρου 64

Άρθρο 78 στοιχείο δ) - τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 72

Άρθρο 79 - Κατάρτιση και μεταγενέστερη τροποποίηση του καταλόγου πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 78 στοιχείο α) - τις ονομασίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων ή των αρχών που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2

Κήρυξη της εκτελεστότητας:

Πρωτοδικείο

Στοιχεία επικοινωνίας: http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/karajaoikeudet/fi/index/yhteystiedot.html

Ένδικα μέσα κατά των αποφάσεων του Πρωτοδικείου:

Εφετείο

Στοιχεία επικοινωνίας: http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/hovioikeudet/fi/index/yhteystiedot.html

Άρθρο 78 στοιχείο β) - τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου που προβλέπονται στο άρθρο 51

Ανώτατο Δικαστήριο

Στοιχεία επικοινωνίας: http://korkeinoikeus.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Η αναιρετική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 51 του κανονισμού είναι η αναιρετική διαδικασία στο ανώτατο δικαστήριο, αν επιτρέψει την άσκηση του ένδικου μέσου, σύμφωνα με το κεφάλαιο 30 άρθρα 1 έως 3 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Άρθρο 78 στοιχείο γ) - τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις αρμόδιες προς έκδοση του κληρονομητηρίου αρχές δυνάμει του άρθρου 64

Το κληρονομητήριο εκδίδεται από τον:

Οργανισμό υπηρεσιών ψηφιακών και δημογραφικών δεδομένων

Lintulahdenkuja 2

FI — 00530 Helsinki

Τηλέφωνο: + 358 29 55 390 99

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροperintotodistus@ddv.fi

Άρθρο 78 στοιχείο δ) - τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 72

Τα ένδικα μέσα εκδικάζονται από το:

Διοικητικό δικαστήριο του Ελσίνκι

Radanrakentajantie 5

FI — 00520 Helsinki

Εξυπηρέτηση χρηστών / γραμματεία: + 358 29 56 42 069

Φαξ: + 358 29 56 45079

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhelsinki.hao@oikeus.fi

Άρθρο 79 - Κατάρτιση και μεταγενέστερη τροποποίηση του καταλόγου πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Εκτελεστής διορίζεται από το δικαστήριο


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/06/2020

Κληρονομική διαδοχή - Σουηδία


Άρθρο 78 στοιχείο α) - τις ονομασίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων ή των αρχών που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2

Άρθρο 78 στοιχείο β) - τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου που προβλέπονται στο άρθρο 51

Άρθρο 78 στοιχείο γ) - τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις αρμόδιες προς έκδοση του κληρονομητηρίου αρχές δυνάμει του άρθρου 64

Άρθρο 78 στοιχείο δ) - τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 72

Άρθρο 79 - Κατάρτιση και μεταγενέστερη τροποποίηση του καταλόγου πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 78 στοιχείο α) - τις ονομασίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων ή των αρχών που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2

Αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1

- περιφερειακό δικαστήριο (tingsrätt)

Ένδικα μέσα κατά αποφάσεων σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2

- Ένδικο μέσο σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 ασκείται στο δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση.

- περιφερειακό δικαστήριο (tingsrätt)

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 78 στοιχείο β) - τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου που προβλέπονται στο άρθρο 51

- εφετείο (hovrätt) και ανώτατο δικαστήριο (Högsta domstolen)

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 78 στοιχείο γ) - τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις αρμόδιες προς έκδοση του κληρονομητηρίου αρχές δυνάμει του άρθρου 64

Σουηδική Φορολογική Αρχή (Skatteverket)

171 94 Solna

Άρθρο 78 στοιχείο δ) - τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 72

Διαδικασία: Για τα ένδικα μέσα ισχύει ο νόμος περί δικαστικών θεμάτων (lagen om domstolsärenden) (1996:241), εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στον κανονισμό περί κληρονομικής διαδοχής.

Ονομασία: περιφερειακό δικαστήριο, εφετείο και ανώτατο δικαστήριο

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 79 - Κατάρτιση και μεταγενέστερη τροποποίηση του καταλόγου πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

α) Σουηδική Φορολογική Αρχή (Skatteverket)

β) διανομέας της κληρονομίας (skiftesman)

γ) εκτελεστής διαθήκης (testamentsexekutor), όταν το εν λόγω πρόσωπο επιτελεί τον ρόλο του διανομέα της κληρονομίας χωρίς να έχει διοριστεί ειδικά για τον ρόλο αυτόν

δ) ειδικός διαχειριστής περιουσίας (särskild boutredningsman), όταν το εν λόγω πρόσωπο επιτελεί τον ρόλο του διανομέα της κληρονομίας χωρίς να έχει διοριστεί ειδικά για τον ρόλο αυτόν


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/06/2019