Periminen

Jäsenvaltioiden toimittamat tiedot asetuksesta N:o 650/2012 ja siihen liittyvät sähköiset lomakkeet


Yleisiä tietoja

Linkki avautuu uuteen ikkunaanAsetus (EU) N:o 650/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, koskee perintöasioihin liittyvää toimivaltaa, sovellettavaa lakia, päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanoa sekä virallisten asiakirjojen hyväksymistä ja täytäntöönpanoa. Asetuksen tarkoituksena on helpottaa kansainvälisten perintöasioiden käsittelyä kansalaisten kannalta.

Asetusta sovelletaan kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa, lukuun ottamatta Tanskaa, Irlantia ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa.

Asetusta sovelletaan 17. elokuuta 2015 tai sen jälkeen kuolevien perintöön. Sen avulla varmistetaan, että perintöasia käsitellään johdonmukaisesti yhtä ja samaa lainsäädäntöä noudattaen ja yhden ainoan viranomaisen toimesta. Perinnönjättäjä voi myös päättää, että hänen perintöönsä sovelletaan sen maan lakia, jonka kansalainen hän on.

Lisäksi asetuksella otetaan käyttöön eurooppalainen perintötodistus. Se on toimivaltaisen viranomaisen antama asiakirja, jonka avulla perilliset, testamentinsaajat, testamentin toimeenpanijat ja jäämistön hoitajat voivat osoittaa asemansa ja käyttää oikeuksiaan ja toimivaltuuksiaan muissa jäsenvaltioissa ilman erillisiä menettelyjä.

Komissio hyväksyi 9. joulukuuta 2014 Linkki avautuu uuteen ikkunaantäytäntöönpanoasetuksen, jjossa vahvistetaan käytettävät lomakkeet.

Word Word(245 Kb)fi

pdf PDF(722 Kb)fi

Euroopan oikeusportaalissa voi täyttää lomakkeen V (Eurooppalainen perintötodistus) ja muuntaa sen pdf-tiedostoksi täällä.

Tietoa kunkin jäsenvaltion oikeusjärjestelmästä saa napsauttamalla kyseisen valtion lippua.


Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.

Päivitetty viimeksi: 11/12/2018

Periminen - Belgia


78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevat hakemukset käsittelee ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin (tribunal de première instance / rechtbank van eerste aanleg).

Näiden hakemusten perusteella tehdyistä päätöksistä voi valittaa

- hakemalla takaisinsaantia (opposition/verzet) ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin (tribunal de première instance / rechtbank van eerste aanleg).

- hakemalla muutosta muutoksenhakutuomioistuimessa (cour d’appel / hof van beroep).

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Tuomioiden lainmukaisuutta valvoo kassaatiotuomioistuin (cour de cassation / Hof van Cassatie ). Se ei arvioi tuomion pääasian sisältöä. Kassaatiovalitus on erityismenettely. Kassaatiotuomioistuin tarkistaa ainoastaan, onko korkeimmassa oikeusasteessa (eli sen jälkeen kun kaikki tavanmukaiset muutoksenhakukeinot, kuten muutoksenhaku ja takaisinsaanti, on käytetty) annettu tuomio lainmukainen vai onko se ristiriidassa jonkin oikeussäännön kanssa. Jos kassaatiotuomioistuin toteaa tuomion olevan ristiriidassa jonkin oikeussäännön kanssa, se kumoaa kiistanalaisen päätöksen ja palauttaa asian käsiteltäväksi toiseen tuomioistuimeen. Tämän tuomioistuimen on käsiteltävä pääasia uudelleen (renvoi après cassation / verwijzing na cassatie ).

Cour de Cassation

Palais de justice
Place Poelaert 1
1000 Bruxelles

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

Viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla, ovat notaarit.

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

Belgiaan on perustettu 13 päivänä heinäkuuta 2013 annetulla lailla perhetuomioistuin (Tribunal de la famille / familierecht), joka on ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen osasto. Uuden lain nojalla oikeudenkäyntimenettely suositellaan aloitettavaksi kanteella (requête/verzoek), koska menettely on tällöin yksinkertaisempi ja menettelystä aiheutuvat kustannukset pienemmät. Monissa tapauksissa menettelyn voi kuitenkin aloittaa edelleen myös haasteella (citation/dagvaarding), jolloin kantaja voi paremmin vaikuttaa siihen, milloin asia tulee käsiteltäväksi tuomioistuimessa.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 10/04/2019

Periminen - Bulgaria


78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

79 artiklan - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävän luettelon laatiminen ja myöhempi muuttaminen

78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa annetun tuomioistuimen päätöksen tai muun asiakirjan täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskeva hakemus on toimitettava maakuntatuomioistuimeen (okrazhen sad), joka on toimivaltainen velallisen vakituisessa osoitteessa tai päätoimipaikassa taikka täytäntöönpanopaikassa (siviiliprosessilain 627e §:n 1 momentti).

Alueellisesti toimivaltaista tuomioistuinta voi hakea hakukoneen avulla.

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen päätökseen voi hakea muutosta Sofian muutoksenhakutuomioistuimesta (siviiliprosessilain 627e §:n 6 momentin ensimmäinen virke).

Sofian muutoksenhakutuomioistuimen päätöksestä voi valittaa edelleen korkeimpaan kassaatiotuomioistuimeen (siviiliprosessilain 627e §:n 6 momentin toinen virke).

Kansallinen yksityisoikeudellinen lainsäädäntö, joka koskee tällaista muutoksenhakua ja kassaatiovalitusta, sisältyy siviiliprosessilain 20 ja 22 lukuun.

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

Jos kansainvälinen toimivalta kuuluu asetuksen (EU) N:o 650/2012 4, 7, 10 ja 11 artiklan nojalla bulgarialaiselle tuomioistuimelle, eurooppalaista perintötodistusta koskeva hakemus on jätettävä sille piirituomioistuimelle (rayonen sad), joka on toimivaltainen perittävän viimeisessä vakituisessa osoitteessa tai, jos sellaista ei ole, hänen viimeisessä osoitteessaan Bulgariassa. Jos perittävällä ei ollut osoitetta Bulgariassa, hakemus jätetään Sofian piirituomioistuimelle (siviiliprosessilain 627f §:n 1 momentti).

Alueellisesti toimivaltaista piirituomioistuinta voi hakea sivustolla olevan hakukoneen avulla.

Bulgariassa ei ole muita viranomaisia, joilla olisi toimivalta antaa eurooppalainen perintötodistus.

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

Eurooppalaista perintötodistusta tai sellaisen antamisesta kieltäytymistä koskevat muutoshakemukset on esitettävä asianomaiselle maakuntatuomioistuimelle kuukauden kuluessa tiedoksiantamisesta. Jos annettu eurooppalainen perintötodistus on virheellinen tai todistuksen antamatta jättämistä ei ole perusteltu, tuomioistuin kumoaa päätöksen kokonaan tai osittain ja palauttaa asian ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen käsiteltäväksi sekä antaa sitovat ohjeet (siviiliprosessilain 627f §:n 3 momentti).

Päätöksiin, jotka koskevat eurooppalaisen perintötodistuksen oikaisemista, muuttamista tai peruuttamista, voi hakea muutosta asianomaiselta maakuntatuomioistuimelta kahden viikon kuluessa tiedoksiantamisesta. Jos annettu eurooppalainen perintötodistus on virheellinen tai todistuksen oikaisemisesta, muuttamisesta tai peruuttamisesta kieltäytymistä ei ole perusteltu, tuomioistuin kumoaa päätöksen kokonaan tai osittain ja palauttaa asian ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen käsiteltäväksi sekä antaa sitovat ohjeet (siviiliprosessilain 627g §:n 1 momentti).

Piirituomioistuimen antaman eurooppalaisen perintötodistuksen oikeusvaikutusten keskeyttämiseen voi hakea muutosta maakuntatuomioistuimelta yhden viikon kuluessa (siviiliprosessilain 627h §).

Asioihin, joita ei säännellä asetuksella (EU) N:o 650/2012 tai eurooppalaisen perintötodistuksen antamismenettelyä koskevilla siviiliprosessilain säännöillä, sovelletaan tuomiovaltaa riidattomissa asioissa koskevia yleisiä sääntöjä (siviiliprosessilain 49 luku).

79 artiklan - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävän luettelon laatiminen ja myöhempi muuttaminen

Bulgariassa vain tuomioistuimet vastaavat 3 artiklan 2 kohdassa olevaa ”tuomioistuimen” määritelmää.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 11/04/2019

Periminen - Saksa


78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

79 artiklan - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävän luettelon laatiminen ja myöhempi muuttaminen

78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

- Osavaltion alioikeus (Landgericht)

- Osavaltion ylioikeus (Oberlandesgericht)

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Muutoksenhaku (Rechtsbeschwerde)

- Liittovaltion korkein oikeus (Bundesgerichtshof)

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

  • Käräjäoikeus (Amtsgericht)
  • Baden-Württemberg: notaari (Amtsnotariat)

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

- Osavaltion ylioikeus

Muutoksenhaku on pantava vireille kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona muutoksenhakuun oikeutettu henkilö on saanut tiedon päätöksestä. Jos valituksen tekijän vakituinen asuinpaikka on ulkomailla, määräaika pidennetään kahteen kuukauteen. Muutosta on haettava kirjallisesti tai tuomioistuimen pöytäkirjaan kirjattavan suullisen lausuman muodossa. Muutoksenhaussa voidaan ottaa esiin sekä tosiseikkoja että oikeudellisia seikkoja. Muutoksenhaku lähetetään automaattisesti osavaltion ylioikeuteen. Osavaltion ylioikeus voi ratkaista asian itse tai palauttaa sen alempaan oikeusasteeseen ratkaistavaksi osavaltion ylioikeuden lausunnon mukaisesti.

79 artiklan - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävän luettelon laatiminen ja myöhempi muuttaminen

Ei sovelleta.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 12/04/2019

Periminen - Viro


78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

79 artiklan - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävän luettelon laatiminen ja myöhempi muuttaminen

78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Virossa toimivalta käsitellä asetuksen 45 artiklan 1 kohdan mukaiset täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevat hakemukset on käräjäoikeuksilla (maakohus). Virossa on neljä käräjäoikeutta: Harjun, Pärnun, Tarton ja Virun käräjäoikeudet. Käräjäoikeuksien yhteystiedot ovat saatavilla tuomioistuinten Linkki avautuu uuteen ikkunaanverkkosivulla.

Virossa toimivalta käsitellä 50 artiklan 2 kohdan mukaiset muutoksenhaut, jotka koskevat täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevista hakemuksista tehtyjä päätöksiä, on piirituomioistuimilla (ringkonnakohus). Virossa on kaksi piirituomioistuinta: Tallinnan ja Tarton piirituomioistuimet. Piirituomioistuinten yhteystiedot ovat saatavilla tuomioistuinten Linkki avautuu uuteen ikkunaanverkkosivulla.

Muutoksenhaku osoitetaan piirituomioistuimelle sen käräjäoikeuden kautta, jonka päätökseen haetaan muutosta.

Harjun ja Pärnun käräjäoikeuksien päätökset käsittelee toisen oikeusasteen tuomioistuimena Tallinnan piirituomioistuin. Tarton ja Virun käräjäoikeuksien päätökset käsittelee toisen oikeusasteen tuomioistuimena Tarton piirituomioistuin.

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Nämä menettelyt kuuluvat Virossa korkeimman oikeuden (Riigikohus) toimivaltaan. Piirituomioistuimen päätöksestä voi valittaa tekemällä muutoksenhaun korkeimpaan oikeuteen. Muutoksenhaku voi perustua pelkästään siihen, että tehdessään päätöksen piirituomioistuin on soveltanut aineellisen oikeuden säännöstä virheellisesti tai rikkonut vakavasti prosessioikeuden säännöstä niin, että tämä seikka olisi voinut johtaa virheelliseen tuomioistuimen päätökseen.

Yhteystiedot ovat saatavilla korkeimman oikeuden Linkki avautuu uuteen ikkunaanverkkosivulla.

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

Virossa asetuksen 64 artiklassa tarkoitettuja eurooppalaisia perintötodistuksia antavat notaarit. Kaikkien virolaisten virkaan nimitettyjen notaarien yhteystiedot ovat saatavilla notaariliiton Linkki avautuu uuteen ikkunaanverkkosivulla tai Euroopan oikeusportaalin hakutoiminnon Kuinka löydän notaarin kautta.

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

Nämä menettelyt kuuluvat Virossa käräjäoikeuksien toimivaltaan.

Jos notaarin antamaan eurooppalaiseen perintötodistukseen haluaa hakea muutosta, hakemus on esitettävä sille käräjäoikeudelle, jonka tuomiopiiriin perintötodistuksen antaneen notaarin toiminta-alue kuuluu. Hakemuksen käsittelevä käräjäoikeus antaa tuomion, johon voi hakea muutosta piirituomioistuimessa. Piirituomioistuimen muutoksenhakuasiassa tekemään päätökseen voi hakea muutosta korkeimmassa oikeudessa.

79 artiklan - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävän luettelon laatiminen ja myöhempi muuttaminen

Virossa ei ole tällaista viranomaista.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 15/04/2019

Periminen - Kreikka


78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

79 artiklan - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävän luettelon laatiminen ja myöhempi muuttaminen

78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Tuomioistuin, joka on toimivaltainen käsittelemään täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia 45 artiklan 1 kohdan mukaisesti, on yhden tuomarin kokoonpanossa toimiva ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin (monomelés protodikío) alueella, jossa asianosaisella, jota vastaan täytäntöönpanoa haetaan, on kotipaikka tai kotipaikan puuttuessa asuinpaikka tai asuinpaikan puuttuessa valtion pääkaupungin yhden tuomarin kokoonpanossa toimiva ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin (siviiliprosessilain 905 §:n 1 momentti).

Muutoksenhaut 45 artiklan 1 kohdan mukaisesti tehdyistä päätöksistä käsittelee yhden jäsenen kokoonpanossa toimiva muutoksenhakutuomioistuin (monomelés efetío), jonka alaisuuteen hakemuksen käsitellyt yhden jäsenen kokoonpanossa toimiva ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kuuluu.

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Asetuksen 51 artiklassa tarkoitetusta muutoksenhaun johdosta tehdystä päätöksestä voi valittaa korkeimpaan oikeuteen (ários págos).

Täytäntöönpanokelpoisuuden julistaa yhden jäsenen kokoonpanossa toimiva ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin yksipuolisessa menettelyssä (siviiliprosessilain 740–781 §).

Edellä tarkoitettua yhden jäsenen kokoonpanossa toimivan muutoksenhakutuomioistuimen päätöstä koskevat valitukset käsittelee yhden jäsenen kokoonpanossa toimiva muutoksenhakutuomioistuin kontradiktorisessa menettelyssä (siviiliprosessilain 524 §).

Päätös voidaan kumota siviiliprosessilain 559 §:ssä mainituista syistä.

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

Todistuksen antaa sen alueen rauhantuomioistuin (irinodikío), jossa perittävällä oli kuolinhetkellään kotipaikka tai kotipaikan puuttuessa asuinpaikka tai asuinpaikan puuttuessa valtion pääkaupungin rauhantuomioistuin (siviiliprosessilain 30 § ja 810 §).

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

A. Perintötodistuksen antamispäätöksen voi riitauttaa asetuksen 72 artiklan 1 kohdan mukaisesti sen lainkäyttöalueen usean tuomarin kokoonpanossa toimivassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa (polimelés protodikío), jossa rauhantuomioistuin toimii (siviiliprosessilain 824 §:n 1 momentti yhdessä 18 §:n kanssa).

B. Sellaisen päätöksen, jolla peruutetaan todistus tai julistetaan se pätemättömäksi tai muutetaan sitä tai kumotaan se, voi riitauttaa asetuksen 71 artiklan ja 73 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti ainoastaan kolmantena osapuolena toimiva perintöasioita käsittelevässä tuomioistuimessa, joka on sen alueen rauhantuomioistuin, jossa perittävällä oli kuolinhetkellään kotipaikka, tai kotipaikan puuttuessa asuinpaikka tai asuinpaikan puuttuessa valtion pääkaupungin rauhantuomioistuin (siviiliprosessilain 823–824 § luettuna yhdessä siviililain 1965 §:n kanssa).

Kohdassa A tarkoitettu muutoksenhaku, katso siviiliprosessilain 495–500 § ja 511–537 §.

Kohdassa B tarkoitettu muutoksenhaku, katso siviiliprosessilain 583–590 §.

79 artiklan - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävän luettelon laatiminen ja myöhempi muuttaminen

Oikeusalan ammattilaisista notaareilla on toimivalta antaa eurooppalainen perintötodistus.

Notaarit toimivat ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen syyttäjän (isangeléa protodikón) valvonnassa.

Notaarit ovat virkamiehiä, joille valtio ei maksa palkkaa mutta joille on myönnetty valtuudet laatia virallisia asiakirjoja. Tästä koituu muun muassa sellaisia etuja kuin asiakirjan suuri todistusvoima ja täytäntöönpanokelpoisuus sekä varmuus päivämäärästä.

Tehtäviensä hoidossa notaarit soveltavat lainsäädäntöä ja turvaavat samalla niin valtion kuin asianosaistenkin edut. Heillä on oikeustieteen korkeakoulututkinto. Puolueettomina lainoppineina he takaavat osapuolten oikeusvarmuuden ja ehkäisevät mahdollisten riita-asioiden syntymisen.

Nämä ominaisuudet sekä notaarien todistamien ja laatimien asiakirjojen ominaisuudet tarkoittavat, että notaareilla on aktiivinen ja tehokas rooli ennaltaehkäisevässä oikeudenkäytössä, mikä turvaa asiakkaiden oikeudet.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 16/04/2019

Periminen - Espanja


78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

79 artiklan - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävän luettelon laatiminen ja myöhempi muuttaminen

78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Toimivalta käsitellä täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia kuuluu ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle (juzgado de Primera Instancia) sen osapuolen kotipaikassa, jota vastaan tunnustamista tai täytäntöönpanoa haetaan, tai paikassa, jossa päätös on tarkoitus panna täytäntöön.

Siviiliprosessilain (Ley de Enjuiciamiento Civil) 1/2000 26. loppusäännös (sääntö 2), sellaisena kuin se on siviiliasioissa tehtävästä kansainvälisestä oikeudellisesta yhteistyöstä annetun lain (Ley de Cooperación Juridica Internacional en materia civil) 29/2015 2. loppusäännöksessä.

Päätöksiin voi hakea muutosta. Tällaisia muutoksenhakuja koskeva toimivalta kuuluu maakunnalliselle ylioikeudelle (Audiencia Provincial).

Siviiliprosessilain 1/2000 26. loppusäännös (sääntö 5), sellaisena kuin se on siviiliasioissa tehtävästä kansainvälisestä oikeudellisesta yhteistyöstä annetun lain 29/2015 2. loppusäännöksessä.

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Toisen oikeusasteen tuomioistuimen päätöksen voi lain nojalla riitauttaa ylimääräisellä muutoksenhaulla menettelyllisen sääntöjenvastaisuuden perusteella (recurso extraordinario por infracción procesal) tai siihen voi hakea muutosta kassaatiovalituksella (recurso de casación).

Siviiliprosessilain 1/2000 26. loppusäännös (sääntö 5), sellaisena kuin se on siviiliasioissa tehtävästä kansainvälisestä oikeudellisesta yhteistyöstä annetun lain 29/2015 2. loppusäännöksessä.

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

Todistuksen antaa kaikissa tapauksissa joko toimivaltainen oikeusviranomainen tai notaari (notario).

A) Eurooppalaisen perintötodistuksen antaa oikeusviranomainen erillisellä päätöksellä asetuksen (EU) N:o 650/2012 67 artiklassa tarkoitetulla tavalla pyynnöstä, jonka hakija voi tehdä 65 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla lomakkeella.

Toimivalta antaa eurooppalainen perintötodistus kuuluu perintöasiaa käsittelevälle tai käsitelleelle tuomioistuimelle. Hakijalle annetaan perintötodistuksen jäljennös.

B) Perinnönjaon tai osan siitä hoitava notaari tai tätä kyseisessä tehtävässä laillisesti korvaava tai seuraava taho antaa pyynnöstä asetuksen (EU) N:o 650/2012 62 artiklassa tarkoitetun todistuksen käyttäen 67 artiklassa tarkoitettua lomaketta.

Siviiliprosessilain 1/2000 26. loppusäännös (säännöt 11 ja 14), sellaisena kuin se on siviiliasioissa tehtävästä kansainvälisestä oikeudellisesta yhteistyöstä annetun lain 29/2015 2. loppusäännöksessä.

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

A) Oikeusviranomainen päättää erillisellä menettelyllä eurooppalaisen perintötodistuksen muuttamisesta, peruuttamisesta tai epäämisestä. Päätöksen voi riitauttaa oikaisumenettelyllä (recurso de reposición). Oikaisuhakemuksen käsittelevän tuomioistuimen ratkaisusta ei voi valittaa.

B) Jos notaari kieltäytyy oikaisemasta, muuttamasta, peruuttamasta tai antamasta eurooppalaista perintötodistusta, on mahdollista valittaa asianomaisen notaarin virallisen kotipaikan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen, jossa asia käsitellään suullisesti. Tuomioistuimen ratkaisusta ei voi valittaa.

Siviiliprosessilain 1/2000 26. loppusäännös (säännöt 12,13,15 ja 16), sellaisena kuin se on siviiliasioissa tehtävästä kansainvälisestä oikeudellisesta yhteistyöstä annetun lain 29/2015 2. loppusäännöksessä.

79 artiklan - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävän luettelon laatiminen ja myöhempi muuttaminen

Notaarit, kun on kyse lakimääräiseen perimysjärjestykseen liittyvistä perillisten ilmoituksista, salaisten, holografisten tai suullisten testamenttien tiedoksiannosta, pätevyydestä, avaamisesta ja vahvistamisesta.

Notaareista annetun lain (Ley del Notariado) 55 ja 56 §, 57–65 § ja 67–68 §, sellaisena kuin se on hakemuslainkäyttöasioista 2.7.2015 annetun lain (Ley de la Jurisdicción Voluntaria) 15/2015 11. loppusäännöksessä.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 17/04/2019

Periminen - Ranska


78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

79 artiklan - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävän luettelon laatiminen ja myöhempi muuttaminen

78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Asetuksen 45 artiklan mukaiset hakemukset toimitetaan alioikeuden (Tribunal de Grande Instance) kirjaamon johtajalle (siviiliprosessilain 509-1 ja 509-2 §), kun hakemus koskee tuomioistuimen päätöstä tai tuomioistuimessa tehtyä sovintoa, ja notaariyhdistyksen puheenjohtajalle tai tämän sijaiselle, kun hakemus koskee virallista asiakirjaa (siviiliprosessilain 509-3 §).

Asetuksen 50 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut muutoksenhakemukset toimitetaan alioikeuden puheenjohtajalle (siviiliprosessilain 509-9 §).

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Päätökseen, jonka alioikeuden puheenjohtaja on antanut ylimpänä oikeusasteena, voidaan hakea muutosta kassaatiovalituksella (pourvoi en cassation).

Kassaatiovalitus voi perustua eri seikkoihin (lain rikkominen, toimivallan ylitys, toimivallan tai oikeusperustan puuttuminen, perustelujen puutteellisuus, ristiriitaiset tuomiot jne.), jotka kuitenkin voivat koskea ainoastaan lainsäädännön soveltamista. Kassaatiotuomioistuin tarkistaa, ettei päätöksen tekemisessä ole rikottu lakia tai oikeussääntöä, mutta ei arvioi tosiseikkoja uudelleen.

La Cour de cassation

5 quai de l’horloge

75055 Paris

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

Eurooppalaisen perintötodistuksen saa notaarilta (siviiliprosessilain 1381-1 §).

Ranskan notaarien kattojärjestö on notaarineuvosto (Conseil supérieur du notariat).

Conseil supérieur du notariat

60 boulevard de la Tour-Maubourg

75007 Paris

Yhteystiedot: http://www.notaires.fr/fr

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

Asetuksen 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakemukset toimitetaan sen alioikeuden puheenjohtajalle, jonka tuomiopiirissä notaarin toimisto sijaitsee (siviiliprosessilain 1381-4 §).

Muutosta on haettava 15 päivän kuluessa eurooppalaisen perintötodistuksen oikeaksi todistetun jäljennöksen luovuttamisesta tai tiedoksiantamisesta tai eurooppalaista perintötodistusta koskevan päätöksen vastaanottamisesta.

Hakemuksen käsittelee alioikeuden puheenjohtaja ylimpänä oikeusasteena. Käsittelyyn kutsutaan kuultavaksi tai haastetaan osalliseksi kantaja, asiakirjan laatinut notaari ja tarvittaessa eurooppalaista perintötodistusta hakenut henkilö, jos hän ei ole kantaja. Päätös annetaan notaarille tiedoksi.

Jos alioikeuden puheenjohtaja määrää, että perintötodistus on toimitettava tai oikaistava tai että sitä on muutettava, hän voi joko tehdä sen itse tai antaa sen tehtäväksi notaarille.

Jos alioikeuden puheenjohtaja määrää, että perintötodistuksen oikeusvaikutukset on peruttava tai keskeytettävä, notaari ilmoittaa asiasta viipymättä kaikille niille, joille on toimitettu perintötodistuksen oikeaksi todistettu jäljennös. Perintötodistuksesta ei saa toimittaa jäljennöksiä niin kauan kuin sen oikeusvaikutukset on keskeytetty.

79 artiklan - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävän luettelon laatiminen ja myöhempi muuttaminen

Ei sovelleta.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 18/04/2019

Periminen - Italia


78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Muutoksenhakutuomioistuin (Corte d'appello)

Kaikkien Italian muutoksenhakutuomioistuinten yhteystiedot ovat saatavilla osoitteessa Https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.wp.. Haun voi rajoittaa koskemaan ainoastaan muutoksenhakutuomioistuimia.

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Corte Suprema di Cassazione di ROMA (ylin kassaatiotuomioistuin)

Piazza Cavour

00193 Roma (RM)

Italia

Puh. +39 06 68831

Faksi +39 06 6883423

Verkkosivut: http://www.cortedicassazione.it/

Paikallinen pyhäpäivä (jolloin tuomioistuin on suljettu): 29. kesäkuuta

Kansallinen menettely on kassaatiovalitus (ricorso per Cassazione).

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

Notaarit

Notaarien yhteystiedot ovat saatavilla osoitteessa http://www.notariato.it/it/utilita/ricerca_notaio.jsp.

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

Valitus (reclamo), ks. siviiliprosessilain (Codice di procedura Civile) 739 §.

a)

- valituksen käsittelee notaarin asuinpaikan alioikeus (tribunale) kollegiaalisessa (kolmen tuomarin) kokoonpanossa.

b)

Notaarien (notai) yhteystiedot ovat saatavilla osoitteessa https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.wp Haun voi rajoittaa koskemaan ainoastaan alioikeuksia (tribunali).

c)

Siviiliprosessilain 739 §:n mukainen valitus tehdään alioikeudelle, joka antaa ratkaisunsa suljetuin ovin. Valitus on tehtävä 10 päivän määräajan kuluessa siitä, kun asiakirjan antaneen viranomaisen päätöksestä on ilmoitettu (comunicazione), jos asiakirja on annettu vain yhtä henkilöä vastaan, tai annettu tiedoksi (notificazione), jos asiakirja on annettu useampaa osapuolta vastaan.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 19/04/2019

Periminen - Kypros


78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

79 artiklan - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävän luettelon laatiminen ja myöhempi muuttaminen

78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Toimivaltaisia tuomioistuimia ovat aluetuomioistuimet.

  • Nikosian aluetuomioistuin (Nicosia District Court)

Osoite: Charalambos Mouskos Street, 1405 Nicosia, Cyprus

Puhelin: (+357) 22865518

Faksi: (+357) 22304212 / 22805330

Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaanchief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Limassolin aluetuomioistuin (Limassol District Court)

Osoite: 8, Lord Byron Avenue, P. O. Box 54619, 3726 Limassol, Cyprus

Puhelin: (+357) 25806100 / 25806128

Faksi: (+357) 25305311

Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaanchief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Larnakan aluetuomioistuin (Larnaca District Court)

Osoite: Artemidos Avenue, 6301 Larnaca, P. O. Box 40107, Cyprus

Puhelin: (+357) 24802721

Faksi: (+357) 24802800

Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaanchief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Pafosin aluetuomioistuin (Paphos District Court)

Osoite: Corner of Neophytou & Nicos Nicolaides Street, 8100 Paphos, P. O. Box 60007, Cyprus

Puhelin: (+357) 26802601

Faksi: (+357) 26306395

Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaanchief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Famagustan aluetuomioistuin (Famagusta District Court)

Osoite: 2 Sotiras Street, 5286 Paralimni, Cyprus

Puhelin: (+357) 23730950 / 23742075

Faksi: (+357) 23741904

Sähköposti: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Kyproksen lainsäädännössä ei säädetä menettelyistä, joilla voisi riitauttaa korkeimman oikeuden antaman päätöksen.

Jos kuitenkin täytäntöönpanokelpoisuuden myöntämistä koskevaan päätökseen haetaan muutosta erityisellä oikeuskeinolla (pronomiakó éntalma), muutoksenhaun käsittelee korkeimman oikeuden (yksi) tuomari, jonka antamaan päätökseen voidaan hakea muutosta (éfesi) samalla tavalla kuin yksityisoikeudellisessa asiassa.

Aina kun on kyse ihmisoikeusloukkauksesta, asianomainen voi tehdä yksilövalituksen Strasbourgissa sijaitsevaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen.

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

Viranomainen, joka on toimivaltainen antamaan eurooppalaisen perintötodistuksen, kuten myös edellä mainitun päätöksen, on aluetuomioistuin (eparchiakó dikastítio), jolla on alueellinen toimivalta.

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

Toimivaltaisen viranomaisen eli aluetuomioistuimen antamaan perintötodistusta koskevaan päätökseen voi hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta siviiliprosessisääntöjen (thesmoí politikís dikonomías) mukaisesti.

Korkein oikeus voi poikkeuksellisesti antaa luvan käyttää erityistä oikeuskeinoa, jolloin sovelletaan samoja sääntöjä kuin edellä.

79 artiklan - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävän luettelon laatiminen ja myöhempi muuttaminen

Ainoa viranomainen, joka hoitaa lainkäyttötehtäviä tai toimii oikeusviranomaisen antaman valtuutuksen nojalla tai oikeusviranomaisen valvonnassa, on kunkin aluetuomioistuimen kirjuri (protokollitis) kuolinpesän hallinnosta annetun lain 189 luvun 13 §:n mukaisesti. Jos asetuksen 3 artiklan 2 kohdan vaatimukset edellä mainittuja toimivaltuuksia varten eivät täyty, kirjurin ei katsota toimivan ”tuomioistuimena” asetuksessa tarkoitetussa merkityksessä.

Kun otetaan huomioon, mitä asetuksen 3 artiklan 1 kohdan g alakohdassa mainitulla päätöksellä tarkoitetaan, kirjurin ainoa toimivalta, joka täyttää kaikki asetuksen 3 artiklan 2 kohdan vaatimukset, on hakemusten kustannusten määrittäminen ja yleisten perintökysymyksiin liittyvien menettelyjen hoitaminen.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 12/06/2019

Periminen - Latvia


78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

79 artiklan - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävän luettelon laatiminen ja myöhempi muuttaminen

78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Ulkomaisen tuomioistuimen antama ratkaisu, joka on täytäntöönpanokelpoinen siinä valtiossa, jossa se on annettu, on täytäntöönpanokelpoinen Latviassa, jos se on tunnustettu Latviassa erityisessä menettelyssä.

Asetuksen (EU) N:o 650/2012 mukaiseen täytäntöönpanokelpoisuuden tunnustamista koskevaan menettelyyn sovelletaan siviiliprosessilain (Civilprocesa likuma) ulkomaisten tuomioistuinten ratkaisujen tunnustamista koskevan 77 luvun säännöksiä, jollei asianomaisesta yleissopimuksesta tai asetuksesta muuta johdu. Sen vuoksi toimivaltainen tuomioistuin, joka voi käsitellä täytäntöönpanokelpoisuuden tunnustamista koskevia hakemuksia 45 artiklan 1 kohdan mukaisesti, on sen alueen tai kaupungin alioikeus (rajona (pilsētas) tiesa), jossa ratkaisu on määrä panna täytäntöön tai jossa on vastaajan kotipaikka, tai jos sellaista ei ole, vastaajan tosiasiallinen asuinpaikka tai rekisteröity toimipaikka.

Alioikeuden ratkaisuun, joka koskee ulkomaisen tuomioistuimen antaman ratkaisun tunnustamista, voidaan hakea muutosta (blakus sūdzība) aluetuomioistuimessa (apgabaltiesa). Aluetuomioistuimen ratkaisuun voidaan hakea muutosta korkeimmassa oikeudessa (Augstākajā tiesā).

Alueen tai kaupungin alioikeuksien ja aluetuomioistuinten luettelo on täällä: Latvian tuomioistuinportaali

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Alioikeuden ratkaisuun, joka koskee ulkomaisen tuomioistuimen antaman ratkaisun tunnustamista, voidaan hakea muutosta (blakus sūdzība) aluetuomioistuimessa (apgabaltiesa). Aluetuomioistuimen ratkaisuun voidaan hakea muutosta korkeimmassa oikeudessa (Augstākajā tiesā).

Asianosainen, jonka kotipaikka, tai jos sellaista ei ole, tosiasiallinen asuinpaikka tai rekisteröity toimipaikka on Latviassa, voi hakea muutosta 30 päivän kuluessa ratkaisun jäljennöksen vastaanottamisesta. Sen sijaan asianosainen, jonka kotipaikka, tosiasiallinen asuinpaikka tai rekisteröity toimipaikka ei ole Latviassa, voi hakea muutosta 60 päivän kuluessa ratkaisun jäljennöksen vastaanottamisesta.

Latvian tuomioistuinten luettelo löytyy täältä: Latvian tuomioistuinportaali

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

Jos Latvia on toimivaltainen rajat ylittävässä perintöasiassa asetuksen (EU) N:o 650/2012 4, 7, 10 tai 11 artiklan mukaisesti, eurooppalaisen perintötodistuksen voi antaa notaari (zvērināts notārs).

Notaarien luettelo löytyy täältä: Latvian notaarien verkkosivu

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

Eurooppalaisen perintötodistuksen antanut notaari voi asetuksen (EU) N:o 650/2012 71 artiklan mukaisesti asianosaisen pyynnöstä oikaista, muuttaa tai peruuttaa todistuksen tai keskeyttää sen oikeusvaikutukset mainitun asetuksen 73 artiklan mukaisesti.

Tätä varten notaarin on laadittava notaariasiakirja (notariāls akts), jolla oikaistaan, muutetaan tai peruutetaan todistus tai keskeytetään sen oikeusvaikutukset. Notaarin on myös viipymättä ilmoitettava asiasta kaikille niille henkilöille, joille todistuksen jäljennös tai ote on annettu.

79 artiklan - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävän luettelon laatiminen ja myöhempi muuttaminen

Asetuksen (EU) N:o 650/2012 3 artiklan 2 kohdan sekä Latvian notaarilain (Notariāta likums) 324 §:n1 mukaisesti eurooppalaista perintötodistusasiaa käsittelevä notaari soveltaa mainitun lain säännöksiä, ellei Euroopan unionin oikeuden säännöksistä, jotka ovat suoraan sovellettavissa Latviassa, muuta johdu.

Perimystä koskeva hakemus (mantošanas iesniegums) on toimitettava notaarilain 252 §:ssä tarkoitetulle notaarille. Jos vainajan viimeinen asuinpaikka tai jäämistön tai sen suurimman osan sijaintipaikka ei ole tiedossa, hakemuksen voi toimittaa kenelle tahansa notaarille.

Hakemus, joka koskee tuomioistuimen antaman ratkaisun täytäntöönpanokelpoisuuden tunnustamista, toimitetaan alueen tai kaupungin alioikeuteen.

Latvian notaarien luettelo löytyy täältä: notaarien verkkosivu


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 14/05/2019

Periminen - Unkari


78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

79 artiklan - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävän luettelon laatiminen ja myöhempi muuttaminen

78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Yleisen tuomioistuimen (törvényszék) toimipaikan piirioikeus (járásbíróság), Budapestissä Budan alemman oikeusasteen tuomioistuin (Budai Központi Kerületi Bíróság). Muutoksenhaun osalta toimivaltaisia ovat yleiset tuomioistuimet ja Budapestissä pääkaupungin yleinen tuomioistuin (Fővárosi Törvényszék) (ilmoitetaan tuomioistuinten nimet ja osoitteet).

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Uudelleentarkastelupyynnöt käsittelee korkein oikeus (Kúria) uudelleentarkastelumenettelyssä.

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

Viranomaisia, joilla on toimivalta antaa todistus, ovat

-           3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tuomioistuimet: piirioikeudet

-           kansallisen lainsäädännön mukaisesti perintöasioissa toimivaltaiset muut viranomaiset: notaarit

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

Riitauttamisen osalta toimivaltaisia ovat yleiset tuomioistuimet tai Budapestissä pääkaupungin yleinen tuomioistuin (ilmoitetaan tuomioistuinten nimet ja osoitteet).

79 artiklan - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävän luettelon laatiminen ja myöhempi muuttaminen

Unkarissa tämä viranomainen on notaari (közjegyző).


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 28/05/2019

Periminen - Malta


78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Tuomioistuin, jolla on toimivalta käsitellä täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia, on riita-asioita käsittelevän tuomioistuimen ensimmäinen jaosto (First Hall of the Civil Court).  Jaoston päätöksistä valitetaan muutoksenhakutuomioistuimelle.

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Ks. siviiliprosessilain kolmannen kirjan IV osaston (Maltan lain 12 luku) säännöksiä, joissa säädetään asian uusintakäsittelystä tuomioistuimessa.

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

Toimivaltaisia viranomaisia 64 artiklan mukaisten todistusten antamiseen ovat riita-asioita käsittelevän tuomioistuimen vapaaehtoisen oikeudenhoidon jaosto (Civil Court, Voluntary Jurisdiction Section) sekä notaarit, joilla on notaarilaitoksen organisaatiosta ja notaarien arkistoista annetun lain mukainen toimilupa.

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

Muutosta haetaan toimittamalla valitus riita-asioita käsittelevän tuomioistuimen ensimmäiselle jaostolle siviiliprosessilain mukaisesti (Maltan lain 12 luku).  Muutosta ensimmäisen jaoksen päätökseen haetaan toimittamalla valitus muutoksenhakutuomioistuimeen.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 29/05/2019

Periminen - Alankomaat


78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

79 artiklan - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävän luettelon laatiminen ja myöhempi muuttaminen

78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Välitoimista päättävä tuomari (voorzieningenrechter)

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Kassaatiovalitus. Korkein oikeus (Hoge Raad) ei käsittele asiaa uudelleen, vaan se perustaa päätöksensä asiassa toimivaltaisen muutoksenhakutuomioistuimen vahvistamiin tosiseikkoihin. Korkein oikeus varmistaa, että tuomioistuin on tuomiossaan tulkinnut ja soveltanut lakia oikein ja että tuomio on perusteltu riittävällä ja ymmärrettävällä tavalla. Kassaatiomenettelyn tarkoituksena on edistää ja varmistaa oikeudellinen yhdenmukaisuus, oikeuden kehittyminen ja oikeussuoja.

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

Notaari. Alankomaiden kuninkaalliselta notaarijärjestöltä (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie,KNB) saa tietoja notaareista ja heidän erityisosaamisestaan.

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)
Puhelin: (+31-70) 330 71 11
Faksi: (+31-70) 360 28 61
Sähköposti: info@knb.nl
Postbus 16020, 2500 BA Den Haag
Käyntiosoite: Spui 184, 2511 BW Den Haag

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

Käräjäoikeuden (kantonioikeus) tuomari. Menettelyn käynnistämiseksi on tehtävä hakemus. Tuomioistuin lähettää asianosaisille kutsun saapua oikeuteen. Asianosaiset voivat esittää vastineen ennen hakemuksen käsittelyn alkamista tai tuomarin luvalla sen kuluessa. Jos asia käsitellään suullisesti, he voivat esittää hakemusta koskevan vastineensa suullisesti. Tuomari päättää käsittelyn lopuksi päivän, jona asiassa annetaan tuomio.

79 artiklan - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävän luettelon laatiminen ja myöhempi muuttaminen

Alankomaissa ei ole asetuksen 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua viranomaista.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 21/05/2019

Periminen - Itävalta


78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

79 artiklan - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävän luettelon laatiminen ja myöhempi muuttaminen

78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Asetuksen 45 artiklan 1 kohdan mukaisten hakemusten käsittelystä vastaavat piirituomioistuimet (Bezirksgericht).

Tuomioistuin, jolla on toimivalta ratkaista tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevat asetuksen 50 artiklan 2 kohdan mukaiset muutoksenhaut, on osavaltion tuomioistuin (Landesgericht) ensimmäisen päätöksen antaneen piirituomioistuimen välityksellä.

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Muutoksenhaku (Revisionsrekurs, ainoastaan oikeuskysymyksissä) korkeimmassa oikeudessa (Oberster Gerichtshof) ensimmäisen päätöksen antaneen piirituomioistuimen välityksellä.

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

Eurooppalaisen perintötodistuksen antaa piirituomioistuin (tuomioistuinasiamies (Gerichtskommissär) eli notaari tuomioistuimen edustajana).

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

Jos asianosaiset tekevät valituksen, jonka mukaan tuomioistuinasiamiehen antama perintötodistus on virheellinen, asiasta päättää piirituomioistuimen tuomari. Tuomarin päätöksestä voi valittaa 14 päivän kuluessa sen tiedoksiantamisesta ylempään oikeusasteeseen eli osavaltion tuomioistuimeen (Landesgericht) ensimmäisen päätöksen antaneen piirituomioistuimen välityksellä.

Jos tuomioistuinasiamies on epävarma siitä, voidaanko perintötodistus antaa hakemuksen mukaisena, hänen on vietävä hakemus tuomarin tarkasteltavaksi. Tuomari päättää, onko tuomioistuinasiamiehen annettava perintötodistus ja millä tavoin.

79 artiklan - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävän luettelon laatiminen ja myöhempi muuttaminen

Itävallassa ei ole 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja muita viranomaisia eikä oikeusalan ammattilaisia.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 17/06/2019

Periminen - Puola


78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

79 artiklan - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävän luettelon laatiminen ja myöhempi muuttaminen

78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

a) aluetuomioistuin (Sąd Okręgowy)

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

b) muutoksenhakutuomioistuin (Sąd Apelacyjny) - muutoksenhaku tehdään sen aluetuomioistuimen välityksellä, jonka päätöstä muutoksenhaku koskee.

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

a) korkein oikeus (Sąd Najwyższy) - muutoksenhaku tehdään sen muutoksenhakutuomioistuimen välityksellä, jonka päätöstä muutoksenhaku koskee

b) Osoite: Plac Krasińskich 2/4/6

00-951 Warszawa 41

Puhelin: +48 22 530 8000

c) kassaatiovalitus (Skarga kasacyjna) - valitus ei voi perustua tosiseikkojen selvittämiseen eikä todisteiden arviointiin.

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

a) alioikeus (Sąd Rejonowy)

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

b) notaari (notariusz)

http://www.krn.org.pl/1197/Znajdz_notariusza

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

a)

- jos eurooppalaisen perintötodistuksen on antanut alioikeus, sitä koskeva valitus tehdään aluetuomioistuimelle alioikeuden välityksellä,

- jos eurooppalaisen perintötodistuksen on antanut notaari, sitä koskeva valitus tehdään aluetuomioistuimelle notaarin välityksellä.

b)

- tuomioistuimet:

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

- notaarit:

http://www.krn.org.pl/1197/Znajdz_notariusza

79 artiklan - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävän luettelon laatiminen ja myöhempi muuttaminen

Ei sovelleta


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 14/06/2019

Periminen - Portugali


78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

79 artiklan - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävän luettelon laatiminen ja myöhempi muuttaminen

78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Tuomioistuimet, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia, ovat alueellisen tuomioistuimen (Tribunal de Comarca, ensimmäinen oikeusaste) yleisiä asioita käsittelevät jaostot (Juízos de Competência Genérica) tai siviiliasioiden jaostot (Juízos Locais Cíveis) (jos tuomioistuimessa on tämä jaosto).

Tuomioistuimet, joilla on toimivalta käsitellä 50 artiklan 2 kohdan mukaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja, ovat ylioikeudet (Tribunais da Relação).

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Asetuksen 51 artiklassa tarkoitetussa menettelyssä muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen voi riitauttaa vain tietyn oikeusseikan osalta. Muutosta haetaan recurso de revista -menettelyllä korkeimmalta oikeudelta (Supremo Tribunal de Justiça).

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

Viranomaiset, joilla on toimivalta antaa eurooppalainen perintötodistus, ovat rekisterinpitäjät (Conservadores), joilla on väestörekisterilain (Código do Registo Civil) 210 A – 210 R §:ssä tarkoitettu toimivalta yksinkertaisissa perintömenettelyissä (laki hyväksyttiin 6.6.1995 annetulla asetuksella nro 131/95 ja sitä muutettiin 28.9.2007 annetulla asetuksella nro 324/2007.)

Luettelo rekisteritoimistoista (conservatórias), joilla on toimivalta antaa eurooppalainen perintötodistus, on saatavilla verkkosivuilla: http://www.irn.mj.pt/IRN/sections/irn/a_registral/servicos-externos-docs/contactos/balcao-das-herancas-e-locais

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

Toimivaltaiset viranomaiset, joissa eurooppalaisen perintötodistuksen antaneen viranomaisen päätös voidaan riitauttaa 72 artiklan mukaisesti, ovat kyseisen rekisteritoimiston toimialueen alueellisen tuomioistuimen (Tribunal de Comarca, ensimmäinen oikeusaste) yleisten asioiden jaostot (Juízos de Competência Genérica) tai siviiliasioiden jaostot (Juízos Locais Cíveis) (jos tuomioistuimessa on tämä jaosto).

Hakijan on 15 päivän kuluessa siitä, kun kyseinen päätös on annettu tiedoksi, esitettävä rekisteritoimistolle tuomioistuimen tuomarille osoitettu muutoksenhakukirjelmä ja haluamansa liiteasiakirjat (väestörekisterilain (Código do Registo Civil) 286 ja 288 §; hyväksytty 6.6.1995 annetulla asetuksella nro 131/95 ja muutettu 28.9.2007 annetulla asetuksella nro 324/2007).

79 artiklan - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävän luettelon laatiminen ja myöhempi muuttaminen

Perintöasioissa toimivaltaisia ovat tuomioistuinten lisäksi notaarit (Nótarios), jotka hoitavat lainkäyttötehtäviä.

Notaareilla on toimivalta hoitaa kaikki perunkirjoitukseen liittyvät toimet ja vahvistaa edesmenneen henkilön perilliset perunkirjoitukseen sovellettavan uuden oikeudellisen kehyksen myötä, joka on hyväksytty lailla nro 23/2015 (annettu 5.3.2013) ja josta on säädetty päätöksellä nro 278/2013 (tehty 26.8.2013). Tämä ei kuitenkaan koske tapauksia, joissa asianosaiset ohjataan tuomioistuinkäsittelyn piiriin.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 11/06/2019

Periminen - Romania


78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

79 artiklan - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävän luettelon laatiminen ja myöhempi muuttaminen

78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanokelpoisiksi julistamista tai täytäntöönpanoa koskevat hakemukset kuuluvat Romaniassa alioikeuksien (tribunal) toimivaltaan (siviiliprosessilain 95 §:n 1 momentti ja 1098 §). Päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevat valitukset kuuluvat muutoksenhakutuomioistuimen (curte de apel) toimivaltaan (siviiliprosessilaista annetun lain nro 134/2010 96 §:n 2 momentti).

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Recurs-muutoksenhaku korkeimpaan oikeuteen (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) (siviiliprosessilain 97 §:n 1 momentti).

Korkeimman oikeiden toimipaikka on osoitteessa Str. Batiștei nr. 25, Sector 2, cod 020934, Bukarest.

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

Julkinen notaari (Notar public).

Julkisten notaarien nimet ja yhteystiedot on esitetty Romanian julkisten notaarien yhdistyksen (Uniunea Naționale a Notarilor Publici din România) verkkosivuilla osoitteessahttp://www.uniuneanotarilor.ro/?p=2.2.3&lang=ro.

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

Uuden lakiesityksen mukaan eurooppalaisen perintötodistuksen antaa pyynnöstä se julkinen notaari, joka on antanut vastaavan todistuksen Romanian lainsäädännön nojalla. Eurooppalaisen perintötodistuksen antamisesta ja sen antamatta jättämisestä voidaan tehdä valitus. Valituksen ratkaisee se alueellinen tuomioistuin (judecătorie), jonka tuomiopiirissä sijaitsee Romanian lainsäädännön nojalla perintötodistuksen antanut julkinen notaari. Päätöksestä voi tehdä ainoastaan recurs-muutoksenhaun. Tuomioistuin voi määrätä, että eurooppalaisen perintötodistuksen vaikutuksia lykätään muutoksenhaun ajaksi.

Eurooppalaisen perintötodistuksen oikaiseminen, muuttaminen ja peruuttaminen kuuluvat sen antaneen julkisen notaarin toimivaltaan. Julkisella notaarilla on velvollisuus ilmoittaa eurooppalaisen perintötodistuksen oikaisemisesta, muuttamisesta ja peruuttamisesta kaikille, joille on annettu jäljennös todistuksesta. Eurooppalaisen perintötodistuksen oikaisemisesta, muuttamisesta ja peruuttamisesta voi tehdä valituksen. Valituksen ratkaisee se alueellinen tuomioistuin (judecătorie), jonka tuomiopiirissä sijaitsee Romanian lainsäädännön nojalla oikaistun, muutetun tai peruutetun perintötodistuksen antanut julkinen notaari. Päätöksestä voi tehdä ainoastaan recurs-muutoksenhaun.

79 artiklan - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävän luettelon laatiminen ja myöhempi muuttaminen

Ei sovelleta.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 07/06/2019

Periminen - Slovenia


78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

79 artiklan - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävän luettelon laatiminen ja myöhempi muuttaminen

78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Toimivalta ratkaista 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia on aluetuomioistuimilla (okrožno sodišče).

Luettelo aluetuomioistuimista

Toimivalta ratkaista 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja on aluetuomioistuimilla (okrožno sodišče).

Luettelo aluetuomioistuimista

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Asianosainen voi hakea muutosta päätökseen, jonka aluetuomioistuin on tehnyt täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevan päätöksen vastustamisesta. Muutosta on haettava 30 päivän kuluessa siitä, kun muutoksenhaun kohteena oleva päätös on annettu tiedoksi. Muutoksenhaku esitetään aluetuomioistuimelle, joka välittää sen korkeimmalle oikeudelle. Muutoksenhaku annetaan tiedoksi vastapuolelle, jonka on vastattava 30 päivän kuluessa tiedoksiannosta. Muutoksenhaun ratkaisee korkein oikeus.

Vrhovno sodišče RS (Slovenian korkein oikeus)
Tavčarjeva 9
1000 Ljubljana

Puhelin: (01) 366 44 44
Faksi: (01) 366 43 01
Sähköposti: urad.vsrs@sodisce.si

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

Eurooppalaisen perintötodistuksen antaa se paikallistuomioistuin (okrajno sodišče), joka on ratkaissut perintöasian.

Luettelo paikallistuomioistuimista

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

Kuka tahansa, jolla on oikeus hakea eurooppalaista perintötodistusta, voi hakea muutosta seuraaviin päätöksiin: tuomioistuimen päätös eurooppalaista perintötodistusta koskevasta hakemuksesta, päätös eurooppalaisen perintötodistuksen oikaisemisesta, päätös eurooppalaisen perintötodistuksen muuttamisesta ja päätös eurooppalaisen perintötodistuksen kumoamisesta. Muutoksenhaku on esitettävä tuomioistuimelle, joka on antanut päätöksen perintöasiassa, 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on annettu tiedoksi. Muutoksenhaku ei lykkää päätöksen täytäntöönpanoa.

Tuomioistuin, jolta muutosta on haettu, voi muuttaa tai kumota aiemman päätöksensä vain antamalla uuden päätöksen. Jos se ei anna uutta päätöstä, se saattaa muutoksenhaun ylemmän tuomioistuimen (višje sodišče) ratkaistavaksi.

Luettelo ylemmistä tuomioistuimista

79 artiklan - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävän luettelon laatiminen ja myöhempi muuttaminen

Sloveniassa tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta perintöasioissa ja näin ollen ei ole 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja muita viranomaisia tai oikeusalan ammattilaisia, jotka ovat toimivaltaisia perintöasioissa ja hoitavat oikeudellisia tehtäviä tai jotka toimivat oikeusviranomaisen antaman valtuutuksen nojalla tai oikeusviranomaisen valvonnassa.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 06/06/2019

Periminen - Slovakia


78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

79 artiklan - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävän luettelon laatiminen ja myöhempi muuttaminen

78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Toimivalta tehdä päätös täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevista hakemuksista kuuluu 45 artiklan 1 kohdan mukaisesti piirituomioistuimille (okresné súdy).

Täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevista hakemuksista 45 artiklan 1 kohdan mukaisesti tehtyjen päätösten muutoksenhakua koskeva toimivalta kuuluu 50 artiklan 2 kohdan mukaisesti alueoikeuksille (krajské súdy). Muutoksenhaku tehdään sen piirituomioistuimen välityksellä, jonka päätökseen muutosta haetaan.

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Muutoksenhaun johdosta tehty päätös riitautetaan 51 artiklan mukaisesti valituksella ylimpään oikeusasteeseen (dovolanie). Valituksesta tekee päätöksen Slovakian korkein oikeus (Najvyšší súd Slovenskej republiky), ja se tehdään sen piirituomioistuimen välityksellä, joka ratkaisi asian ensimmäisessä oikeusasteessa. Ylimpään oikeusasteeseen tehtävän valituksen ei tarvitse välttämättä koskea pelkästään muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen oikeudellisia virheitä.

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

Viranomaiset, joilla on toimivalta antaa todistus 64 artiklan nojalla:

  • Ennen perintöasiaan liittyvän menettelyn lopullista päättämistä ja myös tämän menettelyn lopullisen päättämisen jälkeen tuomioistuimen valtuuttama notaari (notár poverený súdom).

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

Asetuksen 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt:

  • Muutosta on haettava 15 päivän kuluessa eurooppalaisen perintötodistuksen tiedoksiantamisesta piirituomioistuimelta, joka valtuutti notaarin toimimaan perintöasiassa. Muutoksenhaulla on lykkäävä vaikutus. Eurooppalaista perintötodistusta koskevan muutoksenhaun käsittelee piirituomioistuin.

79 artiklan - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävän luettelon laatiminen ja myöhempi muuttaminen

Asetuksen 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja muita viranomaisia ja oikeusalan ammattilaisia ei ole.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 05/06/2019

Periminen - Suomi


78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

79 artiklan - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävän luettelon laatiminen ja myöhempi muuttaminen

78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Täytäntöönpanokelpoiseksi julistaminen:

Käräjäoikeus

Yhteystiedot: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/karajaoikeudet/fi/index/yhteystiedot.html

 

Valitus käräjäoikeuden antamasta päätöksestä:

Hovioikeus

Yhteystiedot: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/hovioikeudet/fi/index/yhteystiedot.html

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Korkein oikeus

Yhteystiedot: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://korkeinoikeus.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Asetuksen 51 artiklassa tarkoitettu muutoksenhakumenettely on valitus korkeimpaan oikeuteen, jos se myöntää valitusluvan (Oikeudenkäymiskaari 30 luku, 1-3§).

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

Todistuksen antaa:

 

Helsingin maistraatti

Albertinkatu 25

00180 Helsinki

Keskus: +358 29 55 39391

Telefax: +358 29 55 36191

sähköpostiosoite: kirjaamo.helsinki(at)maistraatti.fi

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

Muutosta haetaan:

 

Helsingin hallinto-oikeus

Radanrakentajantie 5

00520 Helsinki

Puhelinvaihde: +358 29 56 42000

Faksi: +358 29 56 45079

sähköposti: helsinki.hao(at)oikeus.fi

79 artiklan - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävän luettelon laatiminen ja myöhempi muuttaminen

Tuomioistuimen määräämä pesänjakaja


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 20/07/2018

Periminen - Ruotsi


78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

79 artiklan - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävän luettelon laatiminen ja myöhempi muuttaminen

78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

45 artiklan 1 kohdan mukaiset täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevat hakemukset

- käräjäoikeus (tingsrätt)

50 artiklan 2 kohdan mukainen muutoksenhaku

- 50 artiklan 2 kohdan mukainen muutoksenhaku osoitetaan päätöksen antaneelle tuomioistuimelle.

- käräjäoikeus

Click on the below link to view all competent authorities related to this Article.
List of competent authorities

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

- hovioikeus (hovrätt) ja korkein oikeus (Högsta domstolen)

Click on the below link to view all competent authorities related to this Article.
List of competent authorities

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

Ruotsin verovirasto (Skatteverket)

171 94 Solna

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

Menettely: Muutoksenhakuun sovelletaan tuomioistuinasioista annettua lakia (lagen om domstolsärenden, 1996:242), ellei perintöasetuksesta muuta seuraa.

Nimet: - käräjäoikeus, hovioikeus ja korkein oikeus

Click on the below link to view all competent authorities related to this Article.
List of competent authorities

79 artiklan - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävän luettelon laatiminen ja myöhempi muuttaminen

a) Ruotsin verovirasto

b) pesänjakaja (skiftesman)

c) testamentin toimeenpanija (testamentsexekutor), kun tämä ilman erityistä määräystä toimii pesänjakajana

d) erityinen jäämistön hoitaja (boutredningsman), kun tämä ilman erityistä määräystä toimii pesänjakajana


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 04/06/2019