Arvsrätt

Nationell information och webbformulär som rör förordning nr 650/2012


Allmän information

Länken öppnas i ett nytt fönsterFörordning (EU) nr 650/2012 av den 4 juli 2012 om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt godkännande av officiella handlingar, syftar till att underlätta hanteringen av internationella arvsärenden för EU-medborgare.

Förordningen är tillämplig i alla medlemsstater i Europeiska unionen, med undantag av Danmark, Irland och Förenade kungariket.

Förordningen gäller för arv efter personer som avlidit den 17 augusti 2015 eller senare. Genomdenna förordning kommer arvsärenden att behandlas enhetligt, i enlighet med en enda lagstiftning och av en enda myndighet. Alla kan välja att deras arvsärenden ska handläggas enligt lagen i det land där de är medborgare.

Genom förordningen införs också ett så kallat europeiskt arvsintyg. Denna handling, som utfärdas av den myndighet som handlägger ett arvsärende, är avsett att användas av arvingar, testamentstagare, testamentsexekutorer och boutredningsmän så att dessa kan styrka sin ställning och utöva sina rättigheter eller befogenheter i andra medlemsstater utan att det krävs något särskilt förfarande.

Den 9 december 2014 antog kommissionen en Länken öppnas i ett nytt fönstergenomförandeförordning om de formulär som ska användas vid tillämpningen av arvsförordningen:

Word Word(271 Kb)sv

PDF PDF(735 Kb)sv

Du kan fylla i och skapa ett europeiskt arvsintyg (formulär V) i pdf-format direkt i e-juridikportalen.

Om du vill läsa fördjupad information från ett visst land väljer du det landets flagga.


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.

Senaste uppdatering: 11/12/2018

Arvsrätt - Belgien


Artikel 78 a - namn och kontaktuppgifter för de domstolar eller myndigheter som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1 och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 50.2

Artikel 78 b - de förfaranden för överklagande av avgörandet som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 51

Artikel 78 c - relevant information om de myndigheter som är behöriga att utfärda arvsintyget enligt artikel 64

Artikel 78 d - de rättsmedel som avses i artikel 72

Artikel 78 a - namn och kontaktuppgifter för de domstolar eller myndigheter som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1 och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 50.2

För att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring: Förstainstansdomstolen

Angående överklaganden av beslut om sådana ansökningar:

- För att bestrida: Förstainstansdomstolen

- För att överklaga: Cour d'appel (appellationsdomstol)

Artikel 78 b - de förfaranden för överklagande av avgörandet som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 51

I Belgien är kassationsdomstolen den instans som avgör om domar är juridiskt riktiga. Kassationsdomstolen uttalar sig inte om sakförhållanden. Ett kassationsöverklagande är ett särskilt förfarande. Kassationsdomstolen kontrollerar endast om en dom eller ett domstolsbeslut i sista instans (dvs. som inte kan överklagas vidare) strider mot lagen eller är oförenligt med en rättsprincip. Om så är fallet annullerar kassationsdomstolen det beslut som ifrågasätts och överför frågan till en annan jurisdiktion. Den jurisdiktionen måste därefter på nytt döma i saken (hänvisning efter kassation).

Cour de Cassation

Palais de justice
Place Poelaert 1
1000 Bruxelles

Artikel 78 c - relevant information om de myndigheter som är behöriga att utfärda arvsintyget enligt artikel 64

De myndigheter som är behöriga att utfärda arvsintyget enligt artikel 64 är notarier.

Artikel 78 d - de rättsmedel som avses i artikel 72

Genom lagen av den 13 juli 2013 skapades familjedomstolen (Tribunal de la Famille) som är en avdelning inom förstainstansrätten. I förenklingssyfte och för att minska kostnaderna för domstolsförfaranden införs det i den nya lagen som normalförfarande att inleda ett förfarande genom ansökan. I många fall är det fortfarande möjligt att använda proceduren med kallelse att inställa sig inför rätta, vilket gör det möjligt för den kärande att ha bättre kontroll över vilket datum fallet kommer in till domstolen.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 10/04/2019

Arvsrätt - Bulgarien


Artikel 78 a - namn och kontaktuppgifter för de domstolar eller myndigheter som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1 och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 50.2

Artikel 78 b - de förfaranden för överklagande av avgörandet som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 51

Artikel 78 c - relevant information om de myndigheter som är behöriga att utfärda arvsintyget enligt artikel 64

Artikel 78 d - de rättsmedel som avses i artikel 72

Artikel 79 - Upprättande och senare ändringar av den förteckning som innehåller den information som avses i artikel 3.2

Artikel 78 a - namn och kontaktuppgifter för de domstolar eller myndigheter som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1 och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 50.2

En ansökan om verkställighet av en dom eller annan handling som utfärdas i en annan EU‑medlemsstat inges till den regionala domstol som är behörig för gäldenärens permanenta adress eller säte, eller för den plats där verkställighet ska ske (artikel 627e punkt 1 i civilprocesslagen).

Vilken domstol som har lokal behörighet kan fastställas med hjälp av den tillgängliga sökmotorn.

Artikel 78 b - de förfaranden för överklagande av avgörandet som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 51

Förstainstansdomstolens beslut kan överklagas vid appellationsdomstolen i Sofia (artikel 627e punkt 6 första meningen i civilprocesslagen).

Beslutet av appellationsdomstolen i Sofia kan överklagas vid Bulgariens högsta domstol (artikel 627e punkt 6 andra meningen i civilprocesslagen).

Nationell civilrättslig lagstiftning om sådana överklaganden behandlas i kapitlen 20 och 22 i civilprocesslagen.

Artikel 78 c - relevant information om de myndigheter som är behöriga att utfärda arvsintyget enligt artikel 64

Om den bulgariska domstolen har internationell behörighet enligt artiklarna 4, 7, 10 och 11 i förordning (EU) nr 650/2012 ska en ansökan om utfärdande av ett europeiskt arvsintyg göras vid den distriktsdomstol som är behörig för den avlidnes senaste permanenta adress eller, om sådan saknas, för den avlidnes senaste adress i Bulgarien. Om adress saknas i Bulgarien ska ansökan göras vid distriktsdomstolen i Sofia (artikel 627f punkt 1 i civilprocesslagen).

Vilken distriktsdomstol som har lokal behörighet kan fastställas med hjälp av webbplatsens sökmotor.

Ingen annan myndighet har behörighet att utfärda ett europeiskt arvsintyg.

Artikel 78 d - de rättsmedel som avses i artikel 72

Överklaganden av ett europeiskt arvsintyg eller av en vägran att utfärda ett arvsintyg kan inges till motsvarande regionala domstol inom en månad från den dag då beslutet delgavs. Om ett utfärdat europeiskt arvsintyg är felaktigt eller en vägran att utfärda ett arvsintyg är ogrundad upphäver domstolen helt eller delvis beslutet och återförvisar saken till förstainstansdomstolen tillsammans med bindande instruktioner. (Artikel 627f punkt 3 i civilprocesslagen)

Beslut som svar på en begäran om rättelse, ändring eller återkallelse av ett arvsintyg kan överklagas vid motsvarande regionala domstol inom två veckor från den dag då beslutet delgavs. Om ett utfärdat europeiskt arvsintyg är felaktigt eller en vägran att rätta, ändra eller återkalla ett arvsintyg är ogrundad upphäver domstolen helt eller delvis beslutet och återförvisar saken till förstainstansdomstolen tillsammans med bindande instruktioner (artikel 627g punkt 1 i civilprocesslagen).

En hävning av giltigheten hos ett europeiskt arvsintyg som utfärdats av distriktsdomstolen kan överklagas vid den regionala domstolen inom en vecka (artikel 627h i civilprocesslagen).

Frågor som inte omfattas av förordning (EU) nr 650/2012, eller av de bestämmelser som införts i civilprocesslagen just i förhållande till förfarandet för att utfärda ett europeiskt arvsintyg, omfattas av de allmänna bestämmelserna för icke-tvistemål (kapitel 49 i civilprocesslagen).

Artikel 79 - Upprättande och senare ändringar av den förteckning som innehåller den information som avses i artikel 3.2

I Bulgarien är det endast domstolarna själva som omfattas av den definition av begreppet ”domstol” som fastställs i artikel 3.2.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 11/04/2019

Arvsrätt - Tyskland


Artikel 78 a - namn och kontaktuppgifter för de domstolar eller myndigheter som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1 och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 50.2

Artikel 78 b - de förfaranden för överklagande av avgörandet som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 51

Artikel 78 c - relevant information om de myndigheter som är behöriga att utfärda arvsintyget enligt artikel 64

Artikel 78 d - de rättsmedel som avses i artikel 72

Artikel 79 - Upprättande och senare ändringar av den förteckning som innehåller den information som avses i artikel 3.2

Artikel 78 a - namn och kontaktuppgifter för de domstolar eller myndigheter som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1 och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 50.2

– Regional domstol (Landgericht)

– Högre regional domstol (Oberlandesgericht)

Artikel 78 b - de förfaranden för överklagande av avgörandet som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 51

Ytterligare överklaganden

– Federala högsta domstolen (Bundesgerichtshof – BGH)

Artikel 78 c - relevant information om de myndigheter som är behöriga att utfärda arvsintyget enligt artikel 64

  • Lokal domstol (Amtsgericht)
  • Baden-Württemberg: Bemyndigad notarius publicus

Artikel 78 d - de rättsmedel som avses i artikel 72

– Högre regional domstol (Oberlandesgericht)

Ett överklagande måste inges inom en månad från den dag en person med rätt att överklaga ett beslut meddelas beslutet. Om personen har hemvist i utlandet förlängs denna period till två månader. Överklagandet måste inges skriftligen eller i form av en muntlig redogörelse som nedtecknas vid domstolen. Både juridiska och faktiska omständigheter får åberopas. Överklagandet vidarebefordras automatiskt till den högre regionala domstolen. Den högre regionala domstolen kan välja att själv pröva målet eller att återförvisa det till den lägre rättsinstansen, och förordna att denna ska avgöra målet med beaktande av den högre regionala domstolens yttrande.

Artikel 79 - Upprättande och senare ändringar av den förteckning som innehåller den information som avses i artikel 3.2

Ej tillämpligt


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 12/04/2019

Arvsrätt - Estland


Artikel 78 a - namn och kontaktuppgifter för de domstolar eller myndigheter som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1 och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 50.2

Artikel 78 b - de förfaranden för överklagande av avgörandet som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 51

Artikel 78 c - relevant information om de myndigheter som är behöriga att utfärda arvsintyget enligt artikel 64

Artikel 78 d - de rättsmedel som avses i artikel 72

Artikel 79 - Upprättande och senare ändringar av den förteckning som innehåller den information som avses i artikel 3.2

Artikel 78 a - namn och kontaktuppgifter för de domstolar eller myndigheter som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1 och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 50.2

Distriktsdomstolarna är behöriga att handlägga ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1. I Estland finns det fyra distriktsdomstolar: Harju, Pärnu, Tartu och Viru. Kontaktuppgifter till distriktsdomstolarna finns på domstolarnas webbplats.

De regionala domstolarna är behöriga att handlägga överklaganden av beslut om ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 50.2. Det finns två regionala domstolar i Estland (ringkonnakohus): Tallinn och Tartu. Kontaktuppgifter till de regionala domstolarna finns på domstolarnas webbplats

Överklaganden vid de regionala domstolarna görs via den distriktsdomstol vars dom ifrågasätts i överklagandet.

Som andrainstansdomstol behandlar den regionala domstolen i Tallinn överklaganden mot domar från distriktsdomstolarna i Harju och Pärnu. På samma sätt behandlar den regionala domstolen i Tartu överklaganden mot domar från distriktsdomstolarna i Tartu och Viru.

Artikel 78 b - de förfaranden för överklagande av avgörandet som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 51

Sådana förfaranden omfattas av Högsta domstolens behörighet. En dom från en regional domstol kan överklagas hos Högsta domstolen. Ett överklagande av en dom får endast bygga på att den regionala domstolen felaktigt tillämpade en bestämmelse i materiell rätt eller grovt överträdde en rättegångsbestämmelse och att detta faktum kan ha gett upphov till en felaktig dom.

Kontaktuppgifter finns på Högsta domstolens webbplats.

Artikel 78 c - relevant information om de myndigheter som är behöriga att utfärda arvsintyget enligt artikel 64

Europeiska arvsintyg utfärdas av notarier i Estland och i enlighet med artikel 64 i förordningen. Uppdaterad information om alla notarier som har utsetts av Estland finns på notariekammarens webbplats eller via tjänsten Hitta en notarie.

Artikel 78 d - de rättsmedel som avses i artikel 72

Sådana förfaranden omfattas av distriktdomstolarnas behörighet.

För att bestrida ett europeiskt arvsintyg utfärdat av en notarie måste du lämna in en ansökan till den distriktsdomstol inom vars jurisdiktion den notarie som utfärdade intyget är etablerad. Distriktsdomstolen fattar ett beslut angående ansökan.

En dom från en distriktsdomstol kan överklagas i en regional domstol och den regionala domstolens beslut om överklagandet kan i sin tur överklagas till Högsta domstolen.

Artikel 79 - Upprättande och senare ändringar av den förteckning som innehåller den information som avses i artikel 3.2

Det finns inga sådana myndigheter i Estland.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 15/04/2019

Arvsrätt - Grekland


Artikel 78 a - namn och kontaktuppgifter för de domstolar eller myndigheter som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1 och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 50.2

Artikel 78 b - de förfaranden för överklagande av avgörandet som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 51

Artikel 78 c - relevant information om de myndigheter som är behöriga att utfärda arvsintyget enligt artikel 64

Artikel 78 d - de rättsmedel som avses i artikel 72

Artikel 79 - Upprättande och senare ändringar av den förteckning som innehåller den information som avses i artikel 3.2

Artikel 78 a - namn och kontaktuppgifter för de domstolar eller myndigheter som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1 och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 50.2

Den domstol som har behörighet att pröva ansökningar om verkställbarhetsförklaringar, enligt artikel 45.1, är förstainstansdomstolen (en domare) (Μονομελές Πρωτοδικείο) i den domkrets där den part mot vilken verkställighet begärs har domicil. Om personen saknar domicil är det domstolen på bostadsorten. Saknar personen bostad är det förstainstansdomstolen (en domare) i huvudstaden (artikel 905.1 i civilprocesslagen).

Den domstol som har behörighet att pröva överklaganden av beslut, enligt artikel 45.1, är den appellationsdomstol (en domare) (Μονομελές Εφετείο) som den aktuella förstainstansdomstolen (en domare) är underställd.

Artikel 78 b - de förfaranden för överklagande av avgörandet som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 51

Avgöranden efter ansökningar om ändring, enligt artikel 51, (appellationsdomstol med en domare) kan överklagas till högsta domstolen (Άρειος Πάγος).

Verkställbarhetsförklaringar utfärdas av förstainstansdomstolen (en domare) i ex parte-förfaranden (artiklarna 740–781 i civilprocesslagen).

Ett överklagande av ovanstående beslut av appellationsdomstolen (en domare) till appellationsdomstolen (en domare) [sic] prövas i ett kontradiktoriskt förfarande (artikel 524 i civilprocesslagen).

Beslutet får upphävas av de skäl som avses i artikel 559 i civilprocesslagen.

Artikel 78 c - relevant information om de myndigheter som är behöriga att utfärda arvsintyget enligt artikel 64

Fredsdomstolen (Ειρηνοδικείο) i den domkrets där den avlidne hade domicil vid dödsfallet. Saknade personen domicil är domstolen på bostadsorten behörig. Om personen saknade bostad är fredsdomstolen i huvudstaden behörig (artiklarna 30 och 810 i civilprocesslagen).

Artikel 78 d - de rättsmedel som avses i artikel 72

A. Beslut om utfärdande av ett arvsintyg, enligt artikel 72.1 i förordningen, kan bestridas genom överklagande till förstainstansdomstolen (flera domare) (Πολυμελούς Πρωτοδικείου) i den domkrets som fredsdomstolen ingår i (artikel 824.1 jämförd med artikel 18 i civilprocesslagen).

B. Beslutet om återkallelse, ogiltigförklaring, ändring eller upphävande av intyget, enligt artiklarna 71 och 73.1 a i förordningen, kan endast bestridas genom talan av berörd utomstående part vid arvsdomstolen, dvs. fredsdomstolen (Ειρηνοδικείο) i den domkrets där den avlidne hade domicil vid tidpunkten för dödsfallet. Saknade personen domicil är domstolen på bostadsorten behörig. Om personen inte hade någon bostad är fredsdomstolen i huvudstaden behörig (artiklarna 823 och 824 i civilprocesslagen jämförda med artikel 1965 i civilrättslagen).

Överklagandeförfarandet (se A ovan) beskrivs i artiklarna 495–500 och 511–537 i civilprocesslagen.

Talan av berörd utomstående part (se B ovan) beskrivs i artiklarna 583–590 i civilprocesslagen.

Artikel 79 - Upprättande och senare ändringar av den förteckning som innehåller den information som avses i artikel 3.2

Notarier är de rättstillämpare som är behöriga i arvsfrågor.

Notarierna arbetar under tillsyn av en rättslig myndighet (åklagaren vid förstainstansdomstolen – Εισαγγελέα Πρωτοδικών).

Notarier är oavlönade offentliga tjänstemän med statligt bemyndigande att upprätta bestrykta handlingar som har giltigheten av officiella handlingar, vilket innebär ökat bevisvärde, bindande datum och verkställbarhet.

Genom att tillämpa lagen i sin yrkesutövning skyddar notarierna samtidigt statens och parternas intressen, och som högt akademiskt utbildade och opartiska jurister ger de rättssäkerhet åt parterna och förebygger möjliga tvister.

Notariernas bakgrund och den beskaffenhet som deras handlingar har, gör att de aktivt och ändamålsenligt bidrar till preventiv rättvisa och skyddar sina klienters rättigheter.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 16/04/2019

Arvsrätt - Spanien


Artikel 78 a - namn och kontaktuppgifter för de domstolar eller myndigheter som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1 och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 50.2

Artikel 78 b - de förfaranden för överklagande av avgörandet som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 51

Artikel 78 c - relevant information om de myndigheter som är behöriga att utfärda arvsintyget enligt artikel 64

Artikel 78 d - de rättsmedel som avses i artikel 72

Artikel 79 - Upprättande och senare ändringar av den förteckning som innehåller den information som avses i artikel 3.2

Artikel 78 a - namn och kontaktuppgifter för de domstolar eller myndigheter som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1 och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 50.2

Den myndighet som har behörighet att behandla en ansökan om verkställbarhetsförklaring är förstainstansrätten (Juzgado de Primera Instancia) på den ort där den person som är föremål för begäran om erkännande eller verkställighet har hemvist eller på den ort där domen ska verkställas.

Artikel 2 i den tjugosjätte slutbestämmelsen i lag 1/2000 om civilprocessen (Ley de Enjuiciamiento Civil), i dess lydelse enligt den andra slutbestämmelsen i lag 29/2015 om internationellt rättsligt samarbete (Ley de Cooperación Jurídica Internacional) i civilrättsliga frågor.

Beslut kan överklagas. Den myndighet som prövar överklaganden är provinsdomstolen (Audiencia Provincial).

Artikel 5 i den tjugosjätte slutbestämmelsen i lag 1/2000 om civilprocessen, i dess lydelse enligt den andra slutbestämmelsen i lag 29/2015 om internationellt rättsligt samarbete i civilrättsliga frågor.

Artikel 78 b - de förfaranden för överklagande av avgörandet som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 51

De rättsmedel som kan användas för att bestrida beslut som meddelats i ett mål om överklagande är extraordinärt överklagande med anledning av rättegångsfel (recurso extraordinario por infracción procesal) och kassationstalan (recurso de casación).

Artikel 5 i den tjugosjätte slutbestämmelsen i lag 1/2000 om civilprocessen, i dess lydelse enligt den andra slutbestämmelsen i lag 29/2015 om internationellt rättsligt samarbete i civilrättsliga frågor.

Artikel 78 c - relevant information om de myndigheter som är behöriga att utfärda arvsintyget enligt artikel 64

Detta intyg utfärdas av behörig myndighet eller notarie i varje enskilt fall.

a) Ett europeiskt arvsintyg som utfärdas av en domstol utfärdas som ett separat beslut (mediante providencia) i enlighet med artikel 67 i förordning (EU) nr 650/2012, efter att en ansökan om intyg har ingetts med hjälp av det formulär som avses i artikel 65.2 i den förordningen.

Den domstol som har handlagt eller handlägger det arvsrättsliga ärendet är behörig att utfärda ett europeiskt arvsintyg. En kopia på intyget lämnas till sökanden.

b) Den behöriga notarie som förklarar hela eller delar av arvet verkställbart, eller i förekommande fall dennes juridiska ombud eller ersättare, ansvarar på begäran för utfärdandet av intyget i enlighet med artikel 62 i förordning (EU) nr 650/2012, med hjälp av det formulär som avses i artikel 67 i den förordningen.

Artiklarna 11 och 14 i den tjugosjätte slutbestämmelsen i lag 1/2000 om civilprocessen, i dess lydelse enligt den andra slutbestämmelsen i lag 29/2015 om internationellt rättsligt samarbete i civilrättsliga frågor.

Artikel 78 d - de rättsmedel som avses i artikel 72

a) Förfarandet för att ändra, återkalla eller vägra utfärda ett europeiskt arvsintyg sker i form av ett separat domstolsbeslut (mediante auto), som det endast går att invända mot genom att begära förnyad prövning av (recurso de reposición) vid samma domstol (en única instancia).

b) Om en notarie vägrar att rätta, ändra, återkalla eller vägra utfärda ett europeiskt arvsintyg kan en förnyad prövning begäras av förstainstansrätten på den ort där notarien har sin hemvist. Begäran prövas vid en summarisk muntlig förhandling (trámites del juicio verbal).

Artiklarna 12, 13, 15 och 16 i den tjugosjätte slutbestämmelsen i lag 1/2000 om civilprocessen, i dess lydelse enligt den andra slutbestämmelsen i lag 29/2015 om internationellt rättsligt samarbete i civilrättsliga frågor.

Artikel 79 - Upprättande och senare ändringar av den förteckning som innehåller den information som avses i artikel 3.2

Notarier när det gäller förklaringar från intestatarvingar, inlagor till en domare, kontroll, öppnande och notarisering av förseglade testamenten, holografiska testamenten och muntliga testamenten samt upprättandet av en inventarieförteckning över tillgångarna i dödsboet.

Artiklarna 55 och 56, 57–65, 67 och 68 i lagen om notarier (Ley del Notariado), i dess lydelse enligt den elfte slutbestämmelsen i lag 15/2015 av den 2 juli 2015 om mål som inte är tvistemål (Ley de la Jurisdicción Voluntaria).


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 17/04/2019

Arvsrätt - Frankrike


Artikel 78 a - namn och kontaktuppgifter för de domstolar eller myndigheter som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1 och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 50.2

Artikel 78 b - de förfaranden för överklagande av avgörandet som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 51

Artikel 78 c - relevant information om de myndigheter som är behöriga att utfärda arvsintyget enligt artikel 64

Artikel 78 d - de rättsmedel som avses i artikel 72

Artikel 79 - Upprättande och senare ändringar av den förteckning som innehåller den information som avses i artikel 3.2

Artikel 78 a - namn och kontaktuppgifter för de domstolar eller myndigheter som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1 och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 50.2

Sådana ansökningar som avses i artikel 45 ska lämnas in till direktören för domstolskansliet vid tribunal de grande instance (artiklarna 509-1 och 509-2 i civilprocesslagen) om ansökan avser domstolsbeslut eller förlikning inför domstol, alternativt till ordföranden för notariekammaren (président de la chambre des notaires) eller dennes ställföreträdare om ansökan avser en officiellt upprättad handling. (artikel 509-3 i civilprocesslagen).

Sådana ansökningar som avses i artikel 50.2 ska göras hos ordföranden för tribunal de grande instance (artikel 509-9 i civilprocesslagen).

Artikel 78 b - de förfaranden för överklagande av avgörandet som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 51

För att invända mot ett beslut som fattats av ordföranden vid tribunal de grande instance i egenskap av sista instans krävs att man lämnar in ett kassationsöverklagande.

Skälen till kassationsöverklagan kan vara av olika slag (lagöverträdelse, befogenhetsöverskridande, bristande behörighet, brister i den rättsliga grunden, bristande motivering, motstridiga domar osv.) men för alla gäller att domaren endast prövar själva rättstillämpningen. Kassationsdomstolen kontrollerar alltså att den dom som omprövas inte strider mot lagen och att inga rättsregler åsidosatts, men yttrar sig inte om ärendet i sak.

La Cour de cassation

5 quai de l’horloge

75055 Paris

Artikel 78 c - relevant information om de myndigheter som är behöriga att utfärda arvsintyget enligt artikel 64

Det europeiska arvsintyget utfärdas av en notarie (artikel 1381-1 i civilprocesslagen).

Det franska notarieämbetet samordnas av högsta rådet för notarieämbetet:

Conseil supérieur du notariat

60 boulevard de la Tour-Maubourg

75007 Paris

Kontaktuppgifter: http://www.notaires.fr/fr

Artikel 78 d - de rättsmedel som avses i artikel 72

Sådana invändningar som avses i artikel 72 kan överlämnas till ordföranden vid tribunal de grande instance på den ort där notarien har sitt kontor (artikel 1381-4 i civilprocesslagen).

Invändning kan göras inom två veckor från det att en bestyrkt kopia av det europeiska arvsintyget överlämnats eller delgivits eller från det att beslutet om det europeiska arvsintyget mottagits.

Ordföranden vid tribunal de grande instance utgör sista besvärsinstans. Sökanden, den notarie som upprättat akten och i förekommande fall den som begärt ett europeiskt arvsintyg, om det inte är sökanden, hörs eller kallas. Notarien underrättas om beslutet.

När domstolens ordförande beslutar om utfärdande, rättelse eller ändring av arvsintyget kan ordföranden antingen göra detta själv eller uppmana notarien att göra det.

Om domstolens ordförande beslutar om återkallelse eller hävning av arvsintygets rättsverkningar ska notarien utan dröjsmål informera alla som tillställts bestyrkta kopior av intyget. Inga kopior av arvsintyget får utfärdas under hävningen av intygets rättsverkningar.

Artikel 79 - Upprättande och senare ändringar av den förteckning som innehåller den information som avses i artikel 3.2

Ej tillämpligt.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 18/04/2019

Arvsrätt - Italien


Artikel 78 a - namn och kontaktuppgifter för de domstolar eller myndigheter som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1 och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 50.2

Artikel 78 b - de förfaranden för överklagande av avgörandet som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 51

Artikel 78 c - relevant information om de myndigheter som är behöriga att utfärda arvsintyget enligt artikel 64

Artikel 78 d - de rättsmedel som avses i artikel 72

Artikel 78 a - namn och kontaktuppgifter för de domstolar eller myndigheter som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1 och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 50.2

Appellationsdomstol (corte d’appello)

Kontaktuppgifterna för alla appellationsdomstolar finns på följande adress: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.wp. Klicka på RICERCA och välj ”Corte d’Appello” i filtret under TIPO UFFICIO (ignorera övriga fält).

Artikel 78 b - de förfaranden för överklagande av avgörandet som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 51

Corte Suprema di Cassazione (Kassationsdomstolen)

Piazza Cavour

00193 Roma (RM)

Italien

Tfn: (+39) 06 688 31

Fax: (+39) 06 688 3423

Webbplats: http://www.cortedicassazione.it/

Lokal helgdag: 29 juni

Det förfarande som är tillgängligt i Italien är överklagande i rättsfrågor (ricorso per cassazione).

Artikel 78 c - relevant information om de myndigheter som är behöriga att utfärda arvsintyget enligt artikel 64

Notarier

Kontaktuppgifterna för notarier (notai) finns på följande adress: http://www.notariato.it/it/utilita/ricerca_notaio.jsp.

Artikel 78 d - de rättsmedel som avses i artikel 72

Ett ”klagomål” (reclamo) enligt artikel 739 i civilprocesslagen.

a)

Den allmänna domstolen (tribunale) för notariens bostadsort, i sammansättning med tre domare (in composizione collegiale).

b)

Kontaktuppgifterna för alla allmänna domstolar (tribunali) finns på följande adress: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.wp. Klicka på RICERCA och välj ”Tribunale” i filtret under TIPO UFFICIO (ignorera övriga fält).

c)

Ett klagomål enligt artikel 739 i civilprocesslagen lämnas in genom ansökan till den allmänna domstolen, som fattar beslut med skyndsam handläggning inom lyckta dörrar (in camera di consiglio). Klagomålet måste inges inom en obligatorisk tidsfrist på tio dagar från delgivningen (comunicazione) av den utfärdande myndighetens beslut, om det rör en enda part, eller från tillkännagivandet (notificazione), om det rör flera parter.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 19/04/2019

Arvsrätt - Sverige


Artikel 78 a - namn och kontaktuppgifter för de domstolar eller myndigheter som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1 och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 50.2

Artikel 78 b - de förfaranden för överklagande av avgörandet som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 51

Artikel 78 c - relevant information om de myndigheter som är behöriga att utfärda arvsintyget enligt artikel 64

Artikel 78 d - de rättsmedel som avses i artikel 72

Artikel 79 - Upprättande och senare ändringar av den förteckning som innehåller den information som avses i artikel 3.2

Artikel 78 a - namn och kontaktuppgifter för de domstolar eller myndigheter som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1 och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 50.2

Ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1

- tingsrätt

Överklagande av beslut i enlighet med artikel 50.2

- En ansökan om ändring enligt artikel 50.2 görs vid den domstol som meddelade beslutet.

- tingsrätt

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 78 b - de förfaranden för överklagande av avgörandet som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 51

- hovrätt och Högsta domstolen

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 78 c - relevant information om de myndigheter som är behöriga att utfärda arvsintyget enligt artikel 64

Skatteverket

171 94 Solna

Artikel 78 d - de rättsmedel som avses i artikel 72

Förfarande: Vid överklagande gäller lagen (1996:241) om domstolsärenden, om inte annat följer av arvsförordningen.

Namn: tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 79 - Upprättande och senare ändringar av den förteckning som innehåller den information som avses i artikel 3.2

a) Skatteverket

b) skiftesman

c) testamentsexekutor, när denne utan särskilt förordnande är skiftesman

d) särskild boutredningsman, när denne utan särskilt förordnande är skiftesman


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 09/09/2016