Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Наследство - Австрия


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Австрия

Семейно право — наследяване


Член 78, буква а) - наименованията и данните за връзка със съдилищата или органите, компетентни да разглеждат заявления за декларации за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива заявления в съответствие с член 50, параграф 2

Член 78, буква б) - процедурите по обжалване на решението, постановено по жалба, посочена в член 51

Член 78, буква в) - съответната информация относно органите, компетентни по смисъла на член 64 да издават удостоверението

Член 78, буква г) - процедурите за обжалване, посочени в член 72

Член 79 - Изготвяне и последващо изменение на информацията, посочена в член 3, параграф 2

Член 78, буква а) - наименованията и данните за връзка със съдилищата или органите, компетентни да разглеждат заявления за декларации за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива заявления в съответствие с член 50, параграф 2

Компетентни да разглеждат молби по член 45, параграф 1 са районните съдилища (Bezirksgerichte).

Компетентен да разглежда жалби срещу решения по такива молби съгласно член 50, параграф 2 е окръжният съд (Landesgericht), като жалбата се подава чрез районния съд, който е постановил решението.

Член 78, буква б) - процедурите по обжалване на решението, постановено по жалба, посочена в член 51

Жалби, ограничени само до правни въпроси (Revisionsrekurs), се подават до Върховния съд (Oberster Gerichtshof), като жалбата се подава чрез районния съд, който е постановил решението като първа инстанция.

Член 78, буква в) - съответната информация относно органите, компетентни по смисъла на член 64 да издават удостоверението

Европейското удостоверение за наследство се издава от районния съд (от съдебния комисар — Gerichtskommissär, т.е. нотариуса, който действа в качеството си на съдебен орган).

Член 78, буква г) - процедурите за обжалване, посочени в член 72

Районният съдия се произнася и по жалбите на страни, които считат, че издаденото удостоверение за наследство съдържа грешки. Решението на съдията може да се обжалва в срок от 14 дни от уведомлението, като жалбата се подава до окръжния съд чрез районния съд, който е постановил решението като първа инстанция.

Ако съдебният комисар се съмнява дали удостоверението за наследство може да бъде издадено, както е поискано, той предава молбата на съдия. След това съдията решава дали и как съдебният комисар трябва да издаде удостоверението.

Член 79 - Изготвяне и последващо изменение на информацията, посочена в член 3, параграф 2

Други органи и юридически професии в Австрия нямат компетентност в тази област по смисъла на член 3, параграф 2.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 17/06/2019