Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Dedičské právo - Rakúsko


VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Rakúsko

Rodinné právo – dedičské veci


Článok 78 písm. a) - názvy a kontaktné údaje súdov a orgánov, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 45 ods. 1 a o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch v súlade s článkom 50 ods. 2

Článok 78 písm. b) - konania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní uvedené v článku 51

Článok 78 písm. c) - relevantné informácie o orgánoch, ktoré majú právomoc vydávať osvedčenie podľa článku 64

Článok 78 písm. d) - konania o opravných prostriedkoch uvedené v článku 72

Článok 79 - Ustanovenie a následná zmena a doplnenie zoznamu obsahujúceho informácie uvedené v článku 3 ods. 2

Článok 78 písm. a) - názvy a kontaktné údaje súdov a orgánov, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 45 ods. 1 a o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch v súlade s článkom 50 ods. 2

Právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti podľa článku 45 ods. 1 majú okresné súdy (Bezirksgerichte).

Právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti podľa článku 50 ods. 2 má vyšší krajský súd (Landesgericht), a to prostredníctvom okresného súdu, ktorý vydal rozhodnutie.

Článok 78 písm. b) - konania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní uvedené v článku 51

Opravný prostriedok (Revisionsrekurs) (týmto prostriedkom je možné vzniesť len právne otázky) na Najvyšší súd (Oberster Gerichtshof), a to prostredníctvom okresného súdu, ktorý vydal rozhodnutie na prvom stupni.

Článok 78 písm. c) - relevantné informácie o orgánoch, ktoré majú právomoc vydávať osvedčenie podľa článku 64

Európske osvedčenie o dedičstve vydáva okresný súd (súdny komisár – Gerichtskommissär – t. j. notár pôsobiaci ako justičný orgán).

Článok 78 písm. d) - konania o opravných prostriedkoch uvedené v článku 72

O sťažnosti strán, že osvedčenie o dedičstve vydané súdnym komisárom obsahuje chyby, rozhoduje sudca okresného súdu. Proti rozhodnutiu sudcu môže byť v lehote 14 dní od doručenia podaný opravný prostriedok (Rekurs) na vyššom krajskom súde, a to prostredníctvom okresného súdu, ktorý vydal rozhodnutie na prvom stupni.

Ak má súdny komisár pochybnosti, či je možné vydať osvedčenie o dedičstve, ako sa požaduje, predloží žiadosť sudcovi, ktorý rozhodne, či a akým spôsobom môže súdny komisár osvedčenie o dedičstve vydať.

Článok 79 - Ustanovenie a následná zmena a doplnenie zoznamu obsahujúceho informácie uvedené v článku 3 ods. 2

V Rakúsku neexistujú žiadne iné orgány či právni odborníci v zmysle článku 3 ods. 2.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 17/06/2019