Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Dedičské právo - Belgicko


VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Belgicko

Rodinné právo – dedičské veci


Článok 78 písm. a) - názvy a kontaktné údaje súdov a orgánov, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 45 ods. 1 a o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch v súlade s článkom 50 ods. 2

Článok 78 písm. b) - konania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní uvedené v článku 51

Článok 78 písm. c) - relevantné informácie o orgánoch, ktoré majú právomoc vydávať osvedčenie podľa článku 64

Článok 78 písm. d) - konania o opravných prostriedkoch uvedené v článku 72

Článok 78 písm. a) - názvy a kontaktné údaje súdov a orgánov, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 45 ods. 1 a o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch v súlade s článkom 50 ods. 2

Návrhy na vyhlásenie vykonateľnosti: súd prvého stupňa (tribunal de première instance/rechtbank van eerste aanleg)

Opravné prostriedky proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch:

– námietka (opposition/verzet) môže byť predložená tomu istému súdu prvého stupňa

– odvolanie (appel/beroep) môže byť predložené odvolaciemu súdu (Cour d'appel/Hof van Beroep)

Článok 78 písm. b) - konania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní uvedené v článku 51

Kasačný súd (Cour de Cassation/Hof van Cassatie) preskúma napadnuté rozhodnutia. Neskúma skutkovú podstatu prípadu. Podanie kasačného opravného prostriedku je osobitným postupom. Kasačný súd skúma len to, či rozsudok alebo rozhodnutie vydané v poslednej inštancii (t. j. po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, akými sú najmä odvolanie a námietka) nie sú v rozpore so zákonom alebo neporušujú právnu normu. V prípade, že by tomu tak bolo, kasačný súd zruší napadnuté rozhodnutie a vec postúpi inému súdu. Tento súd potom musí znovu v danej veci vydať nové rozhodnutie (postúpenie veci po zrušení predchádzajúceho rozhodnutia).

Cour de Cassation/Hof van Cassatie

Palais de justice/Justitiepaleis
Place Poelaert/Poelaertplein 1
1000 Brusel

Článok 78 písm. c) - relevantné informácie o orgánoch, ktoré majú právomoc vydávať osvedčenie podľa článku 64

Osvedčenia podľa článku 64 vydávajú notári.

Článok 78 písm. d) - konania o opravných prostriedkoch uvedené v článku 72

Súd pre rodinné veci (Tribunal de la Famille/Familierechtbank) bol zriadený zákonom z 13. júla 2013 ako útvar súdu prvého stupňa. Tento nový zákon všeobecne rozširuje možnosť začať konania na základe návrhu (requête/verzoekschrift), a to v záujme zjednodušenia a zníženia nákladov spojených so súdnymi konaniami. V mnohých prípadoch však aj naďalej zostáva možné začať konania na základe predvolania (citation/dagvaarding), čo navrhovateľovi umožňuje vo väčšej miere ovplyvniť dátum, kedy bude vec skutočne podaná na súd.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 10/04/2019