Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mantošana - Čehija


KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Čehija

Ģimenes tiesības — mantošanas lietas


78. panta a) punkts - to tiesu vai iestāžu nosaukumus un kontaktinformāciju, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 45. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 50. panta 2. punktu

78. panta b) punkts - par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 51. pantā

78. panta c) punkts - attiecīgu informāciju par iestādēm, kuru kompetencē ir izdot apliecību saskaņā ar 64. pantu

78. panta d) punkts - pārsūdzības procedūras, kas minētas 72. pantā

79. pants - Regulas 3. panta 2. punktā minētās informācijas noteikšana un turpmāka grozīšana

78. panta a) punkts - to tiesu vai iestāžu nosaukumus un kontaktinformāciju, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 45. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 50. panta 2. punktu

Saskaņā ar Regulas 45. panta 1. punktu pieteikumi par izpildāmības pasludināšanu tiek izskatīti okresní soud [apgabaltiesā] (Prāgā — obvodní soud, Brno — Městský soud).

Pārsūdzības par lēmumiem attiecībā uz pieteikumiem par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar regulas 50. panta 2. punktu tiek izskatītas krajský soud [reģionālajā tiesā] (Prāgā — Městský soud). Pārsūdzības ir jāiesniedz tiesā, kuras lēmums tiek pārsūdzēts.

78. panta b) punkts - par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 51. pantā

Drīkst izmantot tikai šādas ārkārtas pārsūdzības procedūras:

žaloba pro zmatečnost [prasība par atcelšanu]

žaloba na obnovu řízení [prasība par tiesvedības atsākšanu]

dovolání [pārskatīšana apelācijas kārtībā]

Visas iepriekš uzskaitītās ārkārtas pārsūdzības procedūras ir jāierosina tiesā, kas pirmās instances līmenī pieņēma lēmumu lietā.

78. panta c) punkts - attiecīgu informāciju par iestādēm, kuru kompetencē ir izdot apliecību saskaņā ar 64. pantu

Eiropas mantošanas apliecību drīkst izsniegt tikai tiesa. Ja ir sākta tiesvedība mantojuma lietā, apliecību izsniedz par šo tiesvedību atbildīgās tiesas pilnvarotais atbilstīgi Likuma Nr. 292/2013 par īpašām tiesvedības procedūrām 100. panta 1. punktam.

Ja pēc tiesvedības mantojuma lietā noslēguma Eiropas mantošanas apliecība ir jālabo, jāgroza vai jāatsauc, to nevar veikt notārs, kas rīkojas kā tiesas pilnvarotais, jo tā pilnvaras vairs nav spēkā un viņš vairs nav tiesas pilnvarotais.

78. panta d) punkts - pārsūdzības procedūras, kas minētas 72. pantā

Krajský soud [reģionālā tiesa] (Pragā — Městský soud) pieņem lēmumus par pārsūdzības procedūrām, kas ir iesniegtas notāram, kurš rīkojas kā tiesas pilnvarotais, vai okresní soud [apgabaltiesai], kuras lēmums tiek pārsūdzēts.

79. pants - Regulas 3. panta 2. punktā minētās informācijas noteikšana un turpmāka grozīšana

Saskaņā ar Likuma Nr. 292/2013 par īpašām tiesvedības procedūrām 100. panta 1. punktu pirmās instances tiesas lēmumu tiesvedībā par mantojumu izpildi notārs, kas rīkojas kā tiesas pilnvarotais, ja vien nav noteikts citādi.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 08/04/2020