Nasljeđivanje - Češka


Članak 78. točka (a) - imena i kontaktne podatke sudova ili tijela nadležnih za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 45. stavkom 1. te žalbenim postupcima protiv odluke o takvim zahtjevima u skladu s člankom 50. stavkom 2.

Članak 78. točka (b) - postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 51.

Članak 78. točka (c) - relevantne podatke o tijelima nadležnim za izdavanje Potvrde u skladu s člankom 64.

Članak 78. točka (d) - postupke pravne zaštite iz članka 72.

Članak 79. - Uspostava i naknadna izmjena popisa koji sadrži podatke iz članka 3. stavka 2

Članak 78. točka (a) - imena i kontaktne podatke sudova ili tijela nadležnih za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 45. stavkom 1. te žalbenim postupcima protiv odluke o takvim zahtjevima u skladu s člankom 50. stavkom 2.

U skladu s člankom 45. stavkom 1. Uredbe zahtjeve za proglašenje izvršivosti razmatra okružni sud (okresní soud) (u Pragu je to obvodní soud, a u Brnu Městský soud).

U skladu s člankom 50. stavkom 2. Uredbe žalbe na odluke o zahtjevima za proglašenje izvršivosti razmatra regionalni sud (krajský soud) (u Pragu je to Městský soud). Žalbe se podnose sudu koji je donio osporavanu odluku.

Članak 78. točka (b) - postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 51.

Dopušteni su samo sljedeći izvanredni žalbeni postupci:

– zahtjev za poništenje (žaloba pro zmatečnost)

– zahtjev za obnovu postupka (žaloba na obnovu řízení)

– zahtjev za odlučivanje o žalbi (dovolání)

Svi navedeni izvanredni žalbeni postupci pokreću se na sudu koji je odlučivao o predmetu u prvom stupnju.

Članak 78. točka (c) - relevantne podatke o tijelima nadležnim za izdavanje Potvrde u skladu s člankom 64.

Europsku potvrdu o nasljeđivanju može izdati samo sud. Ako su ostavinski postupci već pokrenuti, potvrdu izdaje sudski povjerenik suda nadležnog za te postupke u skladu s člankom 100. stavkom 1. Zakona br. 292/2013 o posebnim sudskim postupcima.

Ako je Europsku potvrdu o nasljeđivanju potrebno ispraviti, izmijeniti ili poništiti nakon završetka ostavinskog postupka, tu sudsku radnju ne može obaviti javni bilježnik koji djeluje kao sudski povjerenik jer više nije nadležan – više nije sudski povjerenik.

Članak 78. točka (d) - postupke pravne zaštite iz članka 72.

Regionalni sud (krajský soud) (u Pragu je to Městský soud) odlučuje u žalbenim postupcima koji su pokrenuti pred javnim bilježnikom koji djeluje kao sudski povjerenik ili okružnim sudom (okresní soud) čija se odluka osporava.

Članak 79. - Uspostava i naknadna izmjena popisa koji sadrži podatke iz članka 3. stavka 2

U skladu s člankom 100. stavkom 1. Zakona br. 292/2013 o posebnim sudskim postupcima umjesto prvostupanjskog suda u ostavinskim postupcima može odlučivati javni bilježnik koji djeluje kao sudski povjerenik s ovlaštenjem suda, ako nije drugačije određeno.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano: 08/04/2020