Fechar

A VERSÃO BETA DO PORTAL JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

Visite a versão BETA do Portal Europeu de Justiça e conte-nos a sua experiência!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Dědická řízení - Česká republika


PROCURAR TRIBUNAIS/AUTORIDADES COMPETENTES

O motor de pesquisa abaixo permite procurar tribunais e autoridades competentes para um instrumento jurídico europeu específico. Nota: nalguns casos excecionais, a competência não pode ser determinada.

República Checa

Direito da família — matéria sucessória


Článek 78 písm. a) - názvy a kontaktní údaje soudů nebo orgánů příslušných pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 45 odst. 1 a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 50 odst. 2

Článek 78 písm. b) - řízení o opravných prostředcích uvedených v článku 51

Článek 78 písm. c) - podstatné informace o orgánech příslušných k vydávání osvědčení podle článku 64

Článek 78 písm. d) - opravné prostředky uvedené v článku 72

Článek 79 - Stanovení a následné změny seznamu obsahující informace uvedené v čl. 3 odst. 2

Článek 78 písm. a) - názvy a kontaktní údaje soudů nebo orgánů příslušných pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 45 odst. 1 a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 50 odst. 2

V souladu s čl. 45 odst. 1 nařízení o návrzích na prohlášení vykonatelnosti rozhoduje okresní soud (v Praze obvodní soud, v Brně Městský soud).

O opravných prostředích proti rozhodnutím o návrhu na prohlášení vykonatelnosti dle čl. 50 odst. 2 nařízení rozhoduje krajský soud (v Praze Městský soud). Opravný prostředek se podává u soudu, jehož rozhodnutí se napadá.

Článek 78 písm. b) - řízení o opravných prostředcích uvedených v článku 51

Lze použít pouze mimořádné opravné prostředky, kterými jsou:

- žaloba pro zmatečnost;

- žaloba na obnovu řízení;

- dovolání.

Všechny uvedené mimořádné opravné prostředky se podávají u soudu, který rozhodoval o návrhu v prvním stupni.

Článek 78 písm. c) - podstatné informace o orgánech příslušných k vydávání osvědčení podle článku 64

Evropské dědické osvědčení bude vydávat vždy jen soud. V případě, kdy ještě řízení o pozůstalosti probíhá, to bude činit soudní komisař, kterého soud pověřil úkony v řízení o pozůstalosti podle § 100 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.

Jestliže má být opraveno, změněno nebo zrušeno evropské dědické osvědčení po skončení řízení o pozůstalosti, nemůže tento úkon soudu učinit notář jako soudní komisař, neboť jeho pověření skončilo – není již soudním komisařem.

Článek 78 písm. d) - opravné prostředky uvedené v článku 72

Krajský soud (v Praze Městský soud) rozhoduje o opravném prostředku, který byl podán u notáře jako soudního komisaře nebo u okresního soudu, jehož rozhodnutí se napadá.

Článek 79 - Stanovení a následné změny seznamu obsahující informace uvedené v čl. 3 odst. 2

Dle § 100 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, úkony soudu prvního stupně v řízení o pozůstalosti provádí jako soudní komisař notář, kterého tím soud pověřil, není-li stanoveno jinak.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 06/03/2019