Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Dedičské právo - Česká republika


VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Česká republika

Rodinné právo – dedičské veci


Článok 78 písm. a) - názvy a kontaktné údaje súdov a orgánov, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 45 ods. 1 a o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch v súlade s článkom 50 ods. 2

Článok 78 písm. b) - konania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní uvedené v článku 51

Článok 78 písm. c) - relevantné informácie o orgánoch, ktoré majú právomoc vydávať osvedčenie podľa článku 64

Článok 78 písm. d) - konania o opravných prostriedkoch uvedené v článku 72

Článok 79 - Ustanovenie a následná zmena a doplnenie zoznamu obsahujúceho informácie uvedené v článku 3 ods. 2

Článok 78 písm. a) - názvy a kontaktné údaje súdov a orgánov, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 45 ods. 1 a o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch v súlade s článkom 50 ods. 2

V súlade s článkom 45 ods. 1 nariadenia o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti rozhoduje okresný súd (v Prahe obvodný súd, v Brne Mestský súd).

O odvolaní proti rozhodnutiu o návrhu na vyhlásenie vykonateľnosti podľa článku 50 ods. 2 nariadenia rozhoduje krajský súd (v Prahe Mestský súd). Odvolanie sa podáva na súde, ktorého rozhodnutie sa napadá.

Článok 78 písm. b) - konania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní uvedené v článku 51

Možno použiť len mimoriadne opravné prostriedky, ktorými sú:

– žaloba pre zmätočnosť

– žaloba na obnovu konania

– dovolanie

Všetky uvedené mimoriadne opravné prostriedky sa podávajú na súde, ktorý rozhodoval o návrhu v prvom stupni.

Článok 78 písm. c) - relevantné informácie o orgánoch, ktoré majú právomoc vydávať osvedčenie podľa článku 64

Európske osvedčenie o dedičstve vydáva vždy len súd. V prípade, že dedičské konanie ešte prebieha, vydá ho súdny komisár, ktorého súd poveril úkonmi v dedičskom konaní podľa § 100 ods. 1 zákona č. 292/2013 Zb., o osobitných súdnych konaniach.

Ak má byť európske osvedčenie o dedičstve opravené, zmenené alebo zrušené po ukončení dedičského konania, tento úkon súdu nemôže vykonať notár ako súdny komisár, pretože jeho poverenie skončilo – už nie je v postavení súdneho komisára.

Článok 78 písm. d) - konania o opravných prostriedkoch uvedené v článku 72

Krajský súd (v Prahe Mestský súd) rozhoduje o opravnom prostriedku, ktorý bol podaný u notára ako súdneho komisára alebo na okresnom súde, ktorého rozhodnutie sa napadá.

Článok 79 - Ustanovenie a následná zmena a doplnenie zoznamu obsahujúceho informácie uvedené v článku 3 ods. 2

Podľa § 100 ods. 1 zákona č. 292/2013 Zb. o osobitných súdnych konaniach, vykonáva úkony súdu prvého stupňa v dedičskom konaní v postavení súdneho komisára notár, ktorého tým súd poveril, pokiaľ nie je stanovené inak.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 08/04/2020