Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Pärimine - Eesti


PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Eesti

Perekonnaõigus – pärimisasjad


Artikkel 78 punkt a - selliste kohtute ja asutuste nimed ja kontaktandmed, kes on pädevad menetlema kohtuotsuse täidetavaks tunnistamise taotlusi vastavalt artikli 45 lõikele 1 ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi vastavalt artikli 50 lõikele 2

Artikkel 78 punkt b - artiklis 51 osutatud edasikaebuse kohta tehtud otsuse vaidlustamise menetlused

Artikkel 78 punkt c - asjakohase teabe asutuste kohta, kes on pädevad välja andma tunnistust vastavalt artiklile 64

Artikkel 78 punkt d - artiklis 72 osutatud vaidlustamismenetlused

Artikkel 79 - Artikli 3 lõikes 2 osutatud loetelu koostamine ja hilisem muutmine

Artikkel 78 punkt a - selliste kohtute ja asutuste nimed ja kontaktandmed, kes on pädevad menetlema kohtuotsuse täidetavaks tunnistamise taotlusi vastavalt artikli 45 lõikele 1 ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi vastavalt artikli 50 lõikele 2

Eestis on kohtuotsuse täidetavaks tunnistamise taotlusi vastavalt määruse artikli 45 lõikele 1 pädevad menetlema maakohtud. Eestis on neli maakohut: Harju, Pärnu, Tartu ja Viru Maakohus. Maakohtute kontaktandmed on kättesaadavad kohtute Lingil klikates avaneb uus akenveebilehel.

Eestis on kohtuotsuse täidetavaks tunnistamise taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi vastavalt määruse artikli 50 lõikele 2 pädevad menetlema ringkonnakohtud. Eestis on kaks ringkonnakohut: Tallinna ja Tartu Ringkonnakohus. Ringkonnakohtute kontaktandmed on kättesaadavad kohtute Lingil klikates avaneb uus akenveebilehel.

Määruskaebus esitatakse ringkonnakohtule selle maakohtu kaudu, kelle määrust määruskaebusega vaidlustatakse.

Tallinna Ringkonnakohus vaatab teise astme kohtuna läbi Harju Maakohtu ja Pärnu Maakohtu lahendeid. Tartu Ringkonnakohus vaatab teise astme kohtuna apellatsiooni korras läbi Tartu ja Viru Maakohtu lahendeid.

Artikkel 78 punkt b - artiklis 51 osutatud edasikaebuse kohta tehtud otsuse vaidlustamise menetlused

Eestis kuuluvad kõnesolevad menetlused Riigikohtu pädevusse. Ringkonnakohtu määruse vaidlustamine toimub Riigikohtusse määruskaebuse esitamisega. Määruskaebus võib tugineda üksnes asjaolule, et ringkonnakohus on määruse tegemisel kohaldanud valesti materiaalõiguse normi või rikkunud määruse tegemisel oluliselt menetlusõiguse normi ja see võis kaasa tuua ebaõige kohtulahendi.

Kontaktandmed on leitavad Riigikohtu Lingil klikates avaneb uus akenveebilehelt.

Artikkel 78 punkt c - asjakohase teabe asutuste kohta, kes on pädevad välja andma tunnistust vastavalt artiklile 64

Eestis annavad Euroopa pärimistunnistusi vastavalt määruse artiklile 64 välja notarid. Kõikide ametisse nimetatud Eesti notarite ajakohased kontaktandmed on kättesaadavad notareid ühendava Notarite Koja Lingil klikates avaneb uus akenveebilehel või e-õiguskeskkonna portaali otsinguliidese „Leia notar” funktsionaalsuse kaudu.  

Artikkel 78 punkt d - artiklis 72 osutatud vaidlustamismenetlused

Eestis kuuluvad kõnesolevad menetlused maakohtute pädevusse.

Notari väljastatud Euroopa pärimistunnistuse vaidlustamiseks tuleb esitada avaldus maakohtule, kelle tööpiirkonnas on Euroopa pärimistunnistuse väljastanud notari tööpiirkond. Avalduse lahendab maakohus kohtulahendiga.

Maakohtu lahendi peale on võimalik esitada kaebus ringkonnakohtule, kaebuse kohta tehtud ringkonnakohtu lahendi peale võib edasi kaevata Riigikohtule.

Artikkel 79 - Artikli 3 lõikes 2 osutatud loetelu koostamine ja hilisem muutmine

Eestis puuduvad kõnesolevad asutused.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 15/08/2019