Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Dědická řízení - Řecko


JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Řecko

Rodinné právo – dědické věci


Článek 78 písm. a) - názvy a kontaktní údaje soudů nebo orgánů příslušných pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 45 odst. 1 a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 50 odst. 2

Článek 78 písm. b) - řízení o opravných prostředcích uvedených v článku 51

Článek 78 písm. c) - podstatné informace o orgánech příslušných k vydávání osvědčení podle článku 64

Článek 78 písm. d) - opravné prostředky uvedené v článku 72

Článek 79 - Stanovení a následné změny seznamu obsahující informace uvedené v čl. 3 odst. 2

Článek 78 písm. a) - názvy a kontaktní údaje soudů nebo orgánů příslušných pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 45 odst. 1 a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 50 odst. 2

Soudem příslušným pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 45 odst. 1 je samosoudce soudu prvního stupně [Μονομελές Πρωτοδικείο] okresu, v němž má strana, vůči níž je prohlášení vykonatelnosti navrženo, své bydliště; pokud nemá bydliště, pak její místo pobytu; pokud nemá místo pobytu, pak je příslušným samosoudce soudu prvního stupně hlavního města země (čl. 905 odst. 1 občanského soudního řádu).

Soudem, který má příslušnost rozhodovat o opravných prostředcích proti rozhodnutím vydaným v souladu s čl. 45 odst. 1, je samosoudce odvolacího soudu [Μονομελές Εφετείο], kterému podléhá samosoudce soudu prvního stupně, jenž daný návrh projednával.

Článek 78 písm. b) - řízení o opravných prostředcích uvedených v článku 51

Nejvyšší soud [Άρειος Πάγος] přezkoumává rozhodnutí vydaná ve věci opravných prostředků podle článku 51 (samosoudce odvolacího soudu) na základě kasačního opravného prostředku.

Řízení o prohlášení vykonatelnosti, které vede samosoudce soudu prvního stupně, je nesporné řízení (články 740 až 781 občanského soudního řádu).

Opravný prostředek proti výše uvedeným rozhodnutím projednává samosoudce odvolacího soudu v rámci sporného řízení (článek 524 občanského soudního řádu).

Rozhodnutí může být zrušeno z důvodů uvedených v článku 559 občanského soudního řádu.

Článek 78 písm. c) - podstatné informace o orgánech příslušných k vydávání osvědčení podle článku 64

Okresní občanskoprávní soud [Ειρηνοδικείο] okresu, v němž měl zůstavitel své bydliště v době úmrtí; pokud neměl bydliště, pak jeho místo pobytu; pokud neměl místo pobytu, pak je příslušným okresní občanskoprávní soud hlavního města země (články 30 a 810 občanského soudního řádu).

Článek 78 písm. d) - opravné prostředky uvedené v článku 72

A. Proti rozhodnutí, kterým se vydává dědické osvědčení podle čl. 72 odst. 1 nařízení, lze podat opravný prostředek u soudu prvního stupně [Πολυμελούς Πρωτοδικείου] okresu, v němž se nachází okresní občanskoprávní soud (čl. 824 odst. 1 ve spojení s odstavcem 18 občanského soudního řádu).

B. Rozhodnutí o stažení osvědčení nebo jeho zneplatnění nebo jeho změně či zrušení lze napadnout (podle článku 71 a čl. 73 odst. 1 písm. a) nařízení) pouze prostřednictvím námitky třetí strany u soudu pro dědická řízení, kterým je okresní občanskoprávní soud okresu, v němž měl zůstavitel své bydliště v době úmrtí; pokud neměl bydliště, pak jeho místo pobytu; pokud neměl místo pobytu, pak je příslušným okresní občanskoprávní soud hlavního města země (články 823 až 824 občanského soudního řádu ve spojení s článkem 1965 občanského zákoníku).

Pro odvolací řízení (uvedená v písmeni A výše) viz články 495 až 500 a 511 až 537 občanského soudního řádu.

Pro námitky třetí strany (uvedené v písmeni B výše) viz články 583 až 590 občanského soudního řádu.

Článek 79 - Stanovení a následné změny seznamu obsahující informace uvedené v čl. 3 odst. 2

Notáři jsou právními odborníky, kteří jsou příslušní pro dědické věci.

Notáři působí pod kontrolou justičního orgánu (veřejný žalobce prvního stupně – Εισαγγελέα Πρωτοδικών).

Notáři jsou neplacení veřejní úředníci, kterým byla udělena úřední pravomoc vypracovávat veřejné listiny s úředním statusem, jejichž výhodou je vyšší důkazní hodnota, určené lhůty a vykonatelnost.

Při výkonu svých povinností a v souladu s právem hájí notáři zároveň zájmy státu a zájmy jednotlivých stran, poskytují právní jistotu zúčastněným subjektům jakožto právníci s vysokým stupněm odborné přípravy jednající nestranně a zabraňují potenciálním sporům.

Vzhledem k charakteristikám notářů a aktů a dokumentů, které vypracovávají, hrají notáři aktivní a účinnou roli v preventivním soudnictví, jelikož brání práva všech, kteří se na ně obrátí.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 02/12/2019