Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Наследство - Финландия


Член 78, буква а) - наименованията и данните за връзка със съдилищата или органите, компетентни да разглеждат заявления за декларации за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива заявления в съответствие с член 50, параграф 2

Член 78, буква б) - процедурите по обжалване на решението, постановено по жалба, посочена в член 51

Член 78, буква в) - съответната информация относно органите, компетентни по смисъла на член 64 да издават удостоверението

Член 78, буква г) - процедурите за обжалване, посочени в член 72

Член 79 - Изготвяне и последващо изменение на информацията, посочена в член 3, параграф 2

Член 78, буква а) - наименованията и данните за връзка със съдилищата или органите, компетентни да разглеждат заявления за декларации за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива заявления в съответствие с член 50, параграф 2

Декларация за изпълняемост:

Районен съд

Информация за контакти: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/karajaoikeudet/fi/index/yhteystiedot.html

Жалби срещу решения на районния съд:

Апелативен съд

Информация за контакти: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/hovioikeudet/fi/index/yhteystiedot.html

Член 78, буква б) - процедурите по обжалване на решението, постановено по жалба, посочена в член 51

Върховен съд

Информация за контакти: Връзката отваря нов прозорецhttp://korkeinoikeus.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Жалбата, посочена в член 51 от регламента, представлява жалба до Върховния съд, ако съдът признае правото на обжалване (глава 30, членове 1—3 от Кодекса за съдопроизводството).

Член 78, буква в) - съответната информация относно органите, компетентни по смисъла на член 64 да издават удостоверението

Удостоверението се издава от:

Агенция за цифорви услуги и услуги, свързани с данни за населението

Lintulahdenkuja 2

FI – 00530 Helsinki

Телефонна централа: +358 29 55 390 99

Електронна поща: Връзката отваря нов прозорецperintotodistus@ddv.fi

Член 78, буква г) - процедурите за обжалване, посочени в член 72

Процедурите по обжалване се разглеждат от:

Helsingin hallinto-oikeus (Административен съд в Хелзинки)

Radanrakentajantie 5

FI – 00520 Helsinki

Услуги за потребители/Канцелария: +358 29 56 42 069

Факс: +358 29 56 45079

Електронна поща: Връзката отваря нов прозорецhelsinki.hao@oikeus.fi

Член 79 - Изготвяне и последващо изменение на информацията, посочена в член 3, параграф 2

Определен от съда изпълнител.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 30/06/2020