Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Pärimine - Soome


Artikkel 78 punkt a - selliste kohtute ja asutuste nimed ja kontaktandmed, kes on pädevad menetlema kohtuotsuse täidetavaks tunnistamise taotlusi vastavalt artikli 45 lõikele 1 ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi vastavalt artikli 50 lõikele 2

Artikkel 78 punkt b - artiklis 51 osutatud edasikaebuse kohta tehtud otsuse vaidlustamise menetlused

Artikkel 78 punkt c - asjakohase teabe asutuste kohta, kes on pädevad välja andma tunnistust vastavalt artiklile 64

Artikkel 78 punkt d - artiklis 72 osutatud vaidlustamismenetlused

Artikkel 79 - Artikli 3 lõikes 2 osutatud loetelu koostamine ja hilisem muutmine

Artikkel 78 punkt a - selliste kohtute ja asutuste nimed ja kontaktandmed, kes on pädevad menetlema kohtuotsuse täidetavaks tunnistamise taotlusi vastavalt artikli 45 lõikele 1 ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi vastavalt artikli 50 lõikele 2

Täidetavaks tunnistamine:

piirkonnakohus (käräjäoikeus)

Kontaktandmed: http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/karajaoikeudet/fi/index/yhteystiedot.html

Edasikaebus piirkonnakohtu otsuse peale:

apellatsioonikohus (hovioikeus)

Kontaktandmed: http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/hovioikeudet/fi/index/yhteystiedot.html

Artikkel 78 punkt b - artiklis 51 osutatud edasikaebuse kohta tehtud otsuse vaidlustamise menetlused

Ülemkohus (korkein oikeus)

Kontaktandmed: http://korkeinoikeus.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Määruse artiklis 51 osutatud otsuse vaidlustamise menetlus tähendab edasikaebuse esitamist ülemkohtule, kui viimane annab selleks loa (kohtumenetluse seadustik (oikeudenkäymiskaari), 30. jaotis, §-d 1–3).

Artikkel 78 punkt c - asjakohase teabe asutuste kohta, kes on pädevad välja andma tunnistust vastavalt artiklile 64

Tunnistuse annab:

Helsingin maistraatti

Albertinkatu 25

00180 Helsinki

Telefon: +358 29 55 39391

Faks: +358 29 55 36191

E-post: kirjaamo.helsinki(at)maistraatti.fi

Artikkel 78 punkt d - artiklis 72 osutatud vaidlustamismenetlused

Vaidlustamismenetlus:

Helsingin hallinto-oikeus

Radanrakentajantie 5

00520 Helsinki

Keskjaam: +358 29 56 42000

Faks: +358 29 56 45079

E-post: helsinki.hao(at)oikeus.fi

Artikkel 79 - Artikli 3 lõikes 2 osutatud loetelu koostamine ja hilisem muutmine

Kohtu määratud testamenditäitja.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 13/01/2020