Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Dedičské právo - Litva


Článok 78 písm. a) - názvy a kontaktné údaje súdov a orgánov, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 45 ods. 1 a o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch v súlade s článkom 50 ods. 2

Článok 78 písm. b) - konania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní uvedené v článku 51

Článok 78 písm. c) - relevantné informácie o orgánoch, ktoré majú právomoc vydávať osvedčenie podľa článku 64

Článok 78 písm. d) - konania o opravných prostriedkoch uvedené v článku 72

Článok 78 písm. a) - názvy a kontaktné údaje súdov a orgánov, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 45 ods. 1 a o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch v súlade s článkom 50 ods. 2

Odvolací súd Litvy (Lietuvos apeliacinis teismas)

Adresa: Gedimino pr. 40/1, LT-01503 Vilnius, LITHUANIA

Tel.: +370 70663685

Fax: +370 70663060

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneapeliacinis@apeliacinis.lt, Odkaz sa zobrazí v novom okneapeliacinis@teismas.lt

Článok 78 písm. b) - konania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní uvedené v článku 51

Najvyšší súd Litvy (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas)

Adresa: Gynėjų g. 6, LT-01109 Vilnius, LITHUANIA
Tel.: +370 52616466
Fax: +370 52616813
E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknelat@teismas.lt

Príslušným konaním je kasačný opravný prostriedok podaný v súlade s vnútroštátnymi predpismi upravujúcimi konanie na kasačnom súde. Podľa ustanovení Občianskeho súdneho poriadku Litovskej republiky (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas) kasácia je možná len z týchto dôvodov: 1. porušenie pravidiel hmotného alebo procesného práva, ktoré má podstatný význam z hľadiska jednotného výkladu a uplatňovania práva, pričom toto porušenie mohlo mať vplyv na prijatie nezákonného rozsudku/rozhodnutia; 2. súd sa v napadnutom rozsudku/rozhodnutí odklonil od ustálenej judikatúry Najvyššieho súdu Litvy; 3. judikatúra Najvyššieho súdu Litvy nie je jednotná, pokiaľ ide o spornú právnu otázku. Kasačný súd bez prekročenia obmedzení kasačného opravného prostriedku potvrdzuje napadnuté rozsudky a/alebo rozhodnutia len z hľadiska uplatňovania práva.

Článok 78 písm. c) - relevantné informácie o orgánoch, ktoré majú právomoc vydávať osvedčenie podľa článku 64

Notár na mieste začatia dedičského konania. Územnú pôsobnosť notárov v dedičských veciach určuje minister spravodlivosti Litovskej republiky.

Aktuálny zoznam notárov, aktuálne kontaktné údaje a informácie o ich územnej pôsobnosti v dedičských veciach sú k dispozícii online na adrese: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://notarurumai.lt/notarai/pagal-darbuotojus.

Článok 78 písm. d) - konania o opravných prostriedkoch uvedené v článku 72

Okresný súd (apylinkės teismas) podľa miesta podnikania notára.

Podľa litovského zákona o notárskom povolaní (Notariato įstatymas) každá zainteresovaná osoba, ktorá je presvedčená, že bol nezákonne vykonaný notársky úkon, prípadne že došlo k nezákonnému odmietnutiu vykonania notárskeho úkonu, má právo odvolať sa na súd v mieste sídla notárskej kancelárie. Podľa Občianskeho súdneho poriadku Litovskej republiky (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas) nepodanie odvolania nemá vplyv na právo podať na súd návrh na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku nezákonného konania notára. Proti notárskym úkonom sa možno odvolať do dvadsiatich dní odo dňa, keď sa účastník konania, ktorý podal odvolanie, dozvedel o napadnutom úkone alebo o napadnutom odmietnutí, prípadne do dvadsiatich dní odo dňa, keď sa o týchto skutočnostiach mal dozvedieť, najneskôr však do deväťdesiatich dní od vykonania napadnutého úkonu. Veci týkajúce sa notárskych úkonov sa riešia rozhodnutím súdu. Ak je odvolanie úspešné, súd anuluje notársky úkon, prípadne notárovi nariadi vykonanie príslušného notárskeho úkonu. Proti rozhodnutiu súdu, ktoré sa týka notárskych úkonov, sa možno odvolať samostatne na odvolacom súde.

Odkaz sa zobrazí v novom okneKontaktné údaje okresných súdov


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 15/02/2021