Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Наследство - Латвия


Член 78, буква а) - наименованията и данните за връзка със съдилищата или органите, компетентни да разглеждат заявления за декларации за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива заявления в съответствие с член 50, параграф 2

Член 78, буква б) - процедурите по обжалване на решението, постановено по жалба, посочена в член 51

Член 78, буква в) - съответната информация относно органите, компетентни по смисъла на член 64 да издават удостоверението

Член 78, буква г) - процедурите за обжалване, посочени в член 72

Член 79 - Изготвяне и последващо изменение на информацията, посочена в член 3, параграф 2

Член 78, буква а) - наименованията и данните за връзка със съдилищата или органите, компетентни да разглеждат заявления за декларации за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива заявления в съответствие с член 50, параграф 2

Решение на чуждестранен съд, което подлежи на изпълнение в държавата, в която е постановено, има изпълнителна сила в Латвия, след като е било признато в Латвия, в съответствие с процедурата, която е в сила.

Процедурата за осигуряване на декларация за изпълняемост като тази, посочена в Регламент (ЕС) № 650/2012, се определя в глава 77 от Гражданския процесуален кодекс (Civilprocesa likuma), в която се разглежда признаването на решения на чуждестранни съдилища, освен когато в съответните конвенции и регламенти е предвидено друго. От това следва, че съдът, компетентен да разглежда молби за декларация за изпълняемост съгласно член 45, параграф 1, е районният или градският съд (rajona (pilsētas) tiesa) на мястото, където решението трябва да бъде изпълнено, или по адресната регистрация на ответника, или, ако няма такова място — по действителното местопребиваване или седалище на ответника.

Решение на районния или градския съд, с което се признава или се отказва признаването на решение на чуждестранен съд, може да бъде обжалвано чрез подаване на допълнителна жалба (blakus sūdzība) до окръжния съд (apgabaltiesa), а решение на окръжния съд може да бъде обжалвано чрез подаване на допълнителна жалба до Върховния съд (Augstākā tiesa).

Тук можете да намерите списък на районните (градските) съдилища и на окръжните съдилища; Портал на латвийските съдилища

Член 78, буква б) - процедурите по обжалване на решението, постановено по жалба, посочена в член 51

Решението на районния или градския съд, с което се признава или се отказва признаването на решение на чуждестранен съд, може да бъде обжалвано чрез подаване на допълнителна жалба до окръжния съд, а решение на окръжния съд може да бъде обжалвано чрез подаване на допълнителна жалба до Върховния съд.

Страна по делото, чиято адресна регистрация се намира в Латвия, или, ако няма такава, чието действително местопребиваване или седалище се намира в Латвия, може да подаде допълнителна жалба в 30-дневен срок от получаване на копие от решението; страна по делото, чиято адресна регистрация или действително местопребиваване, или седалище не се намира в Латвия, може да подаде допълнителна жалба в 60-дневен срок от получаване на копие от решението.

Тук можете да намерите списък на латвийските съдилища: Портал на латвийските съдилища

Член 78, буква в) - съответната информация относно органите, компетентни по смисъла на член 64 да издават удостоверението

При условие че Латвия е компетентна във връзка с трансгранично наследяване съгласно членове 4, 7, 10 и 11 от Регламент (ЕС) № 650/2012, европейското удостоверение за наследство може да бъде издадено от всеки нотариус (zvērināts notārs).

Тук можете да намерите списък на нотариусите: Уебсайт на нотариусите

Член 78, буква г) - процедурите за обжалване, посочени в член 72

По искане на заинтересована страна нотариусът, който е изготвил европейското удостоверение за наследство, може да поправи, измени или оттегли удостоверението в съответствие с член 71 от Регламент (ЕС) № 650/2012 и може също така да спре действието на удостоверението в съответствие с член 73 от Регламента.

За да го направи, нотариусът трябва да изготви нотариален акт (notariāls akts), с който се поправя, изменя, оттегля или спира действието на удостоверението, и незабавно да уведоми всички лица, на които са издадени заверени копия или преписи от удостоверението.

Член 79 - Изготвяне и последващо изменение на информацията, посочена в член 3, параграф 2

В съответствие с член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 650/2012 и раздел 324.1 от Закона за нотариусите (Notariāta likums) нотариус, който разглежда случай на трансгранично наследяване, прилага нормите на Закона за нотариусите, освен ако не е предвидено друго в правото на Европейския съюз, което е пряко приложимо в Латвия.

Заявлението за наследяване (mantošanas iesniegums) трябва да бъде подадено до нотариус, практикуващ в района, посочен в раздел 252 от Закона за нотариусите, но ако последната адресна регистрация на починалия или местонахождението на имота, или на по-голямата част от него не са известни, молбата може да бъде подадена до всеки нотариус.

Производството за осигуряване на декларация за изпълняемост на съдебно решение трябва да бъде образувано пред районния (градския) съд.

Тук можете да намерите списък на нотариусите: Уебсайт на нотариусите.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 13/05/2020