Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Pärimine - Malta


PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Malta

Perekonnaõigus – pärimisasjad


Artikkel 78 punkt a - selliste kohtute ja asutuste nimed ja kontaktandmed, kes on pädevad menetlema kohtuotsuse täidetavaks tunnistamise taotlusi vastavalt artikli 45 lõikele 1 ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi vastavalt artikli 50 lõikele 2

Artikkel 78 punkt b - artiklis 51 osutatud edasikaebuse kohta tehtud otsuse vaidlustamise menetlused

Artikkel 78 punkt c - asjakohase teabe asutuste kohta, kes on pädevad välja andma tunnistust vastavalt artiklile 64

Artikkel 78 punkt d - artiklis 72 osutatud vaidlustamismenetlused

Artikkel 78 punkt a - selliste kohtute ja asutuste nimed ja kontaktandmed, kes on pädevad menetlema kohtuotsuse täidetavaks tunnistamise taotlusi vastavalt artikli 45 lõikele 1 ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi vastavalt artikli 50 lõikele 2

Täidetavaks tunnistamise taotlusi on pädev menetlema tsiviilkohtu esimene koda. Edasikaebused tuleb esitada apellatsioonikohtule.

Artikkel 78 punkt b - artiklis 51 osutatud edasikaebuse kohta tehtud otsuse vaidlustamise menetlused

Uut menetlust käsitlevad sätted leiate Malta tsiviilkohtumenetluse ja -korralduse seadustiku (Malta seadustekogu 12. peatükk) kolmanda raamatu IV jaotisest.

Artikkel 78 punkt c - asjakohase teabe asutuste kohta, kes on pädevad välja andma tunnistust vastavalt artiklile 64

Vastavalt artiklile 64 on tunnistuse väljaandmise pädevus tsiviilkohtul (hagita asjade osakond) ja notaritel, kellel on notariaadi ja notariarhiivide seaduse kohaselt selleks õigus.

Artikkel 78 punkt d - artiklis 72 osutatud vaidlustamismenetlused

Otsuse vaidlustamiseks tuleb esitada Malta tsiviilkohtumenetluse ja -korralduse seadustiku (Malta seadustekogu 12. peatükk) kohaselt vande all antud taotlus tsiviilkohtu esimesele kojale. Tsiviilkohtu esimese koja otsuse võib edasi kaevata apellatsioonikohtusse.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 29/05/2019