Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Dedičské právo - Malta


VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Malta

Rodinné právo – dedičské veci


Článok 78 písm. a) - názvy a kontaktné údaje súdov a orgánov, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 45 ods. 1 a o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch v súlade s článkom 50 ods. 2

Článok 78 písm. b) - konania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní uvedené v článku 51

Článok 78 písm. c) - relevantné informácie o orgánoch, ktoré majú právomoc vydávať osvedčenie podľa článku 64

Článok 78 písm. d) - konania o opravných prostriedkoch uvedené v článku 72

Článok 78 písm. a) - názvy a kontaktné údaje súdov a orgánov, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 45 ods. 1 a o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch v súlade s článkom 50 ods. 2

Právomoc rozhodovať o vyhlásení vykonateľnosti má prvá komora občianskoprávneho súdu (First Hall of the Civil Court). Opravné prostriedky je nutné predkladať na odvolací súd (Court of Appeal).

Článok 78 písm. b) - konania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní uvedené v článku 51

Pozri ustanovenia hlavy IV tretej knihy zákonníka organizácie súdov a Občianskeho súdneho poriadku (kapitola 12 zbierky zákonov Malty).

Článok 78 písm. c) - relevantné informácie o orgánoch, ktoré majú právomoc vydávať osvedčenie podľa článku 64

Právomoc vydávať osvedčenie v súlade s článkom 64 má občianskoprávny súd (nesporová sekcia) a notári, ktorí majú poverenie podľa zákona o notárskej profesii a zákona o notárskych archívoch.

Článok 78 písm. d) - konania o opravných prostriedkoch uvedené v článku 72

Rozhodnutia prijaté vydávajúcim orgánom je možné napadnúť prostredníctvom žaloby s miestoprísažným vyhlásením prvému dvoru občianskoprávneho súdu podľa zákonníka organizácie súdov a Občianskeho súdneho poriadku (kapitola 12 zbierky zákonov Malty). Opravné prostriedky proti rozhodnutiam prvého dvora občianskoprávneho súdu sa predkladajú odvolaciemu súdu.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 29/05/2019