Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Наследство - Холандия


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Холандия

Семейно право — наследяване


Член 78, буква а) - наименованията и данните за връзка със съдилищата или органите, компетентни да разглеждат заявления за декларации за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива заявления в съответствие с член 50, параграф 2

Член 78, буква б) - процедурите по обжалване на решението, постановено по жалба, посочена в член 51

Член 78, буква в) - съответната информация относно органите, компетентни по смисъла на член 64 да издават удостоверението

Член 78, буква г) - процедурите за обжалване, посочени в член 72

Член 79 - Изготвяне и последващо изменение на информацията, посочена в член 3, параграф 2

Член 78, буква а) - наименованията и данните за връзка със съдилищата или органите, компетентни да разглеждат заявления за декларации за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива заявления в съответствие с член 50, параграф 2

Съдията, който разглежда искове за временни и обезпечителни мерки (voorzieningenrechter) в окръжния съд (rechtbank).

Член 78, буква б) - процедурите по обжалване на решението, постановено по жалба, посочена в член 51

Касационна жалба (beroep in cassatie), заведена пред Върховния съд (Hoge Raad). Върховният съд не гледа делото по същество. Той работи въз основа на фактите, установени от съда, който е разглеждал първата жалба (в случая окръжния съд). Върховният съд проверява дали съдът е тълкувал и приложил закона правилно и дали спорното решение е било надлежно и изчерпателно обосновано. Целта на касационното производство е да насърчи и гарантира правното еднообразие, развитието на правото и правната защита .

Член 78, буква в) - съответната информация относно органите, компетентни по смисъла на член 64 да издават удостоверението

Нотариусите (notaris). Данните за връзка с нотариусите със съответната компетентност могат да бъдат получени от Кралската асоциация на нотариусите в Нидерландия (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie – KNB).

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)
Тел.: +31 70 3307111
Факс: +31 70 3602861
Електронен адрес: info@knb.nl
PO Box 16020, 2500 BA The Hague
Адрес за посетители: Spui 184, 2511 BW The Hague

Член 78, буква г) - процедурите за обжалване, посочени в член 72

Кантоналният съдия (kantonrechter) от окръжния съд. Процедурата започва с подаване на иск. Окръжният съд призовава всички заинтересовани страни. Заинтересованите страни могат да представят писмена защита преди началото на производството или, с разрешението на съдията, в хода на производството. Те могат също така да представят защитата си срещу заявлението устно по време на съдебното заседание. В края на съдебното заседание съдията определя датата, на която ще произнесе своето решение.

Член 79 - Изготвяне и последващо изменение на информацията, посочена в член 3, параграф 2

В Нидерландия не съществува орган, подобен на споменатия в член 3, параграф 2 от Регламента.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 21/05/2019