Наследство - Холандия


Член 78, буква а) - наименованията и данните за връзка със съдилищата или органите, компетентни да разглеждат заявления за декларации за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива заявления в съответствие с член 50, параграф 2

Член 78, буква б) - процедурите по обжалване на решението, постановено по жалба, посочена в член 51

Член 78, буква в) - съответната информация относно органите, компетентни по смисъла на член 64 да издават удостоверението

Член 78, буква г) - процедурите за обжалване, посочени в член 72

Член 79 - Изготвяне и последващо изменение на информацията, посочена в член 3, параграф 2

Член 78, буква а) - наименованията и данните за връзка със съдилищата или органите, компетентни да разглеждат заявления за декларации за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива заявления в съответствие с член 50, параграф 2

Съдията, който разглежда искове за временни и обезпечителни мерки (voorzieningenrechter) в окръжния съд (rechtbank).

Член 78, буква б) - процедурите по обжалване на решението, постановено по жалба, посочена в член 51

Касационна жалба (beroep in cassatie), заведена пред Върховния съд (Hoge Raad). Върховният съд не гледа делото по същество. Той работи въз основа на фактите, установени от съда, който е разглеждал първата жалба (в случая окръжния съд). Върховният съд проверява дали съдът е тълкувал и приложил закона правилно и дали спорното решение е било надлежно и изчерпателно обосновано. Целта на касационното производство е да насърчи и гарантира правното еднообразие, развитието на правото и правната защита .

Член 78, буква в) - съответната информация относно органите, компетентни по смисъла на член 64 да издават удостоверението

Нотариусите (notaris). Данните за връзка с нотариусите със съответната компетентност могат да бъдат получени от Кралската асоциация на нотариусите в Нидерландия (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie – KNB).

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)
Тел.: +31 70 3307111
Факс: +31 70 3602861
Електронен адрес: info@knb.nl
PO Box 16020, 2500 BA The Hague
Адрес за посетители: Spui 184, 2511 BW The Hague

Член 78, буква г) - процедурите за обжалване, посочени в член 72

Кантоналният съдия (kantonrechter) от окръжния съд. Процедурата започва с подаване на иск. Окръжният съд призовава всички заинтересовани страни. Заинтересованите страни могат да представят писмена защита преди началото на производството или, с разрешението на съдията, в хода на производството. Те могат също така да представят защитата си срещу заявлението устно по време на съдебното заседание. В края на съдебното заседание съдията определя датата, на която ще произнесе своето решение.

Член 79 - Изготвяне и последващо изменение на информацията, посочена в член 3, параграф 2

В Нидерландия не съществува орган, подобен на споменатия в член 3, параграф 2 от Регламента.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 21/05/2019