Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Dědická řízení - Portugalsko


JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Portugalsko

Rodinné právo – dědické věci


Článek 78 písm. a) - názvy a kontaktní údaje soudů nebo orgánů příslušných pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 45 odst. 1 a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 50 odst. 2

Článek 78 písm. b) - řízení o opravných prostředcích uvedených v článku 51

Článek 78 písm. c) - podstatné informace o orgánech příslušných k vydávání osvědčení podle článku 64

Článek 78 písm. d) - opravné prostředky uvedené v článku 72

Článek 79 - Stanovení a následné změny seznamu obsahující informace uvedené v čl. 3 odst. 2

Článek 78 písm. a) - názvy a kontaktní údaje soudů nebo orgánů příslušných pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 45 odst. 1 a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 50 odst. 2

Pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 45 odst. 1 jsou příslušné sekce s obecnou příslušností (Juízos de Competência Genérica) nebo, existují-li, místní občanskoprávní sekce (Juízos Locais Cíveis) příslušného okresního soudu (soudu prvního stupně) (Tribunal de Comarca, 1ª Instância).

Soudy příslušné pro rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 50 odst. 2 jsou odvolací soudy (Tribunais da Relação).

Článek 78 písm. b) - řízení o opravných prostředcích uvedených v článku 51

Pro účely článku 51 může být rozhodnutí o opravném prostředku napadeno pouze revizním opravným prostředkem omezeným na právní otázky (recurso de revista) u Nejvyššího soudu (Supremo Tribunal de Justiça).

Článek 78 písm. c) - podstatné informace o orgánech příslušných k vydávání osvědčení podle článku 64

Upozorňujeme, že výchozí portugalština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Orgány příslušné k vydávání evropského dědického osvědčení jsou registrační úředníci (conservadores), zejména ti, kteří vykonávají svou činnost v rámci zjednodušených dědických řízení podle článků 210-A až 210-R zákona o občanském rejstříku, schváleného legislativním nařízením č. 131/95 ze dne 6. června 1995, ve znění legislativního nařízení č. 324/2007 ze dne 28. září 2007.

Seznam registračních úřadů příslušných k vydávání evropského dědického osvědčení je k dispozici na adrese: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.irn.mj.pt/IRN/sections/irn/a_registral/servicos-externos-docs/contactos/balcao-das-herancas-e-locais.

Článek 78 písm. d) - opravné prostředky uvedené v článku 72

Upozorňujeme, že výchozí portugalština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Pro účely článku 72 jsou příslušnými orgány pro napadení rozhodnutí vydaných registračními úředníky sekce s obecnou příslušností (Juízos de Competência Genérica) nebo, existují-li, místní občanskoprávní sekce (Juízos Locais Cíveis) příslušného okresního soudu (soudu prvního stupně) (Tribunal de Comarca, 1ª Instância), v jehož obvodu se daný registrační úřad nachází.

Do 15 dnů po oznámení rozhodnutí musí navrhovatel podat u registračního úřadu kasační opravný prostředek, jehož adresátem je soudce daného soudu, spolu s dokumenty, které si přeje předložit (články 286 a 288 zákona o občanském rejstříku, schváleného legislativním nařízením č. 131/95 ze dne 6. června 1995, ve znění legislativního nařízení č. 324/2007 ze dne 28. září 2007).

Článek 79 - Stanovení a následné změny seznamu obsahující informace uvedené v čl. 3 odst. 2

Upozorňujeme, že výchozí portugalština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Pro účely čl. 3 odst. 2 jsou příslušnými orgány v dědických věcech vedle soudů také notáři (notários), kteří vykonávají soudní funkce.

Notáři mají pravomoc vypracovávat dokumenty a stanovovat podmínky řízení o soupisu majetku a určit oprávněného dědice zůstavitele, v souladu s novým právním režimem řízení o soupisu majetku schváleným zákonem č. 23/2013 ze dne 5. března 2013 a upraveným vyhláškou č. 278/2013 ze dne 26. srpna 2013, čímž nejsou dotčeny případy, v nichž jsou zúčastněné strany odkázány na obvyklé soudní postupy.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 17/02/2020