Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Arvsrätt - Rumänien


HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Rumänien

Familjerätt – arvsfrågor


Artikel 78 a - namn och kontaktuppgifter för de domstolar eller myndigheter som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1 och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 50.2

Artikel 78 b - de förfaranden för överklagande av avgörandet som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 51

Artikel 78 c - relevant information om de myndigheter som är behöriga att utfärda arvsintyget enligt artikel 64

Artikel 78 d - de rättsmedel som avses i artikel 72

Artikel 79 - Upprättande och senare ändringar av den förteckning som innehåller den information som avses i artikel 3.2

Artikel 78 a - namn och kontaktuppgifter för de domstolar eller myndigheter som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1 och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 50.2

I Rumänien prövas ansökningar om erkännande och verkställbarhetsförklaring (exequatur) av domstolarna (artiklarna 95(1) och 1098 i civilprocesskoden). Överklaganden av beslut om erkännande och verkställbarhetsförklaring prövas av appellationsdomstolarna (curţi de apel) (artikel 96(2) i lag nr 134/2010 om civilprocesskoden).

Artikel 78 b - de förfaranden för överklagande av avgörandet som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 51

Ett avgörande i andra instans överklagas till högsta domstolen (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) (artikel 97(1) i civilprocesskoden)

Högsta domstolens adress är: Strada Batiștei No 25, Sector 2, Bucharest (postnummer: 020934).

Artikel 78 c - relevant information om de myndigheter som är behöriga att utfärda arvsintyget enligt artikel 64

Notarie (Notarul public).

Namn och kontaktuppgifter för notariekontoren finns på Rumäniens nationella notariesamfunds webbplats (Uniúne Naționale a Notarilor Publici din România): http://www.uniuneanotarilor.ro/?p=2.2.3&lang=ro.

Artikel 78 d - de rättsmedel som avses i artikel 72

Enligt ett lagförslag ska ett europeiskt arvsintyg (certificatul european de moștenitor), på begäran, utfärdas av den notarie som utfärdade arvsintyget i enlighet med rumänsk lagstiftning. Beslut om att utfärda ett intyg eller om att avslå en ansökan om intyg kan överklagas. Överklagandet prövas av den distriktsdomstol (judecătorie) inom vars domkrets den notarie som utfärdade det ursprungliga intyget i enlighet med rumänsk lagstiftning har sitt kontor. Beslutet kan bara överklagas en gång. Under överklagandeförfarandet kan domstolen besluta att verkningarna av det europeiska arvsintyget tillfälligt ska upphöra.

Ansvaret för att rätta, ändra eller återkalla ett europeiskt arvsintyg åligger den notarie som utfärdat intyget. Vid en eventuell rättelse, ändring eller återkallelse måste notarien underrätta alla personer till vilka kopior av certifikatet utfärdats. En rättelse, ändring och återkallelse av ett europeiskt arvsintyg kan överklagas. Överklagandet prövas av den distriktsdomstol inom vars domkrets den notarie som utfärdade det rättade, ändrade eller återkallade intyget har sitt kontor. Beslutet kan bara överklagas en gång.

Artikel 79 - Upprättande och senare ändringar av den förteckning som innehåller den information som avses i artikel 3.2

Ej tillämpligt.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 07/06/2019