Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Наследство - Словакия


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Словакия

Семейно право — наследяване


Член 78, буква а) - наименованията и данните за връзка със съдилищата или органите, компетентни да разглеждат заявления за декларации за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива заявления в съответствие с член 50, параграф 2

Член 78, буква б) - процедурите по обжалване на решението, постановено по жалба, посочена в член 51

Член 78, буква в) - съответната информация относно органите, компетентни по смисъла на член 64 да издават удостоверението

Член 78, буква г) - процедурите за обжалване, посочени в член 72

Член 79 - Изготвяне и последващо изменение на информацията, посочена в член 3, параграф 2

Член 78, буква а) - наименованията и данните за връзка със съдилищата или органите, компетентни да разглеждат заявления за декларации за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива заявления в съответствие с член 50, параграф 2

Органите, които са компетентни да разглеждат заявления за декларация за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1, са районните съдилища (okresné súdy).

Съгласно член 50, параграф 2, органите, които са компетентни да разглеждат жалби срещу решения по заявления за декларация за изпълняемост съгласно член 45, параграф 1, са окръжните съдилища (krajské súdy). Жалбите се подават в районния съд (okresný súd), чието решение се обжалва.

Член 78, буква б) - процедурите по обжалване на решението, постановено по жалба, посочена в член 51

Решения, постановени по жалба съгласно член 51, се оспорват чрез извънредна жалба (dovolanie). Извънредни жалби (dovolanie) се разглеждат от Върховния съд на Словашката Република (Najvyšší súd Slovenskej republiky) и се подават в районния съд (okresný súd), който е постановил решението на първа инстанция. Не е задължително в извънредната жалба (dovolanie) да се разглежда само неспазване на законодателството в решението на въззивната инстанция.

Член 78, буква в) - съответната информация относно органите, компетентни по смисъла на член 64 да издават удостоверението

Органите, компетентни да издават удостоверение съгласно член 64, са, както следва:

  • Нотариус, назначен от съда (notár poverený súdom) — ако производството по наследяване не е приключило, както и след приключването на производството по наследяване.

Член 78, буква г) - процедурите за обжалване, посочени в член 72

Процедури за обжалване съгласно член 72:

  • Жалбите се подават не по-късно от 15 дни след получаването на удостоверението в районния съд, който е възложил на нотариуса работата по наследството. Жалбите имат суспензивно действие. Жалбите срещу европейското удостоверение за наследство се разглеждат от районните съдилища (okresné súdy).

Член 79 - Изготвяне и последващо изменение на информацията, посочена в член 3, параграф 2

- в Словашката република не съществуват други органи и правни специалисти съгласно член 3, параграф 2


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 06/04/2020