Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Dedičské právo - Slovensko


Článok 78 písm. a) - názvy a kontaktné údaje súdov a orgánov, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 45 ods. 1 a o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch v súlade s článkom 50 ods. 2

Článok 78 písm. b) - konania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní uvedené v článku 51

Článok 78 písm. c) - relevantné informácie o orgánoch, ktoré majú právomoc vydávať osvedčenie podľa článku 64

Článok 78 písm. d) - konania o opravných prostriedkoch uvedené v článku 72

Článok 79 - Ustanovenie a následná zmena a doplnenie zoznamu obsahujúceho informácie uvedené v článku 3 ods. 2

Článok 78 písm. a) - názvy a kontaktné údaje súdov a orgánov, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 45 ods. 1 a o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch v súlade s článkom 50 ods. 2

Orgány, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s čl. 45 ods. 1 sú okresné súdy.

Orgány, ktoré majú právomoc rozhodovať o odvolaniach proti rozhodnutiam o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti podľa čl. 45 ods. 1 sú v zmysle čl. 50 ods. 2 krajské súdy. Odvolanie sa podáva prostredníctvom okresného súdu, proti rozhodnutie ktorého smeruje.

Článok 78 písm. b) - konania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní uvedené v článku 51

Opravným prostriedkom proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní v zmysle čl. 51 je dovolanie. O dovolaní rozhoduje Najvyšší súd SR a žiadosť sa podáva prostredníctvom okresného súdu, ktorý rozhodoval v prvom stupni. Dovolanie sa nemusí týkať len právnych vád rozhodnutia odvolacieho súdu.

Článok 78 písm. c) - relevantné informácie o orgánoch, ktoré majú právomoc vydávať osvedčenie podľa článku 64

Orgánmi, ktoré majú právomoc vydávať osvedčenie podľa čl. 64 sú:

  • notár poverený súdom - pred právoplatným skončením dedičského konani aj po právoplatnom skončení dedičského konania.

Článok 78 písm. d) - konania o opravných prostriedkoch uvedené v článku 72

Konania o opravných prostriedkoch v zmysle čl. 72 :

  • odvolanie sa podáva v lehote 15 dní od doručenia európskeho osvedčenia o dedičstve na okresný súd, ktorý poveril notára ako komisára dedičským konaním. Odvolanie má odkladné účinky. O odvolaní proti európskemu osvedčeniu o dedičstve rozhoduje okresný  súd.

Článok 79 - Ustanovenie a následná zmena a doplnenie zoznamu obsahujúceho informácie uvedené v článku 3 ods. 2

-  iné orgány a príslušníci právnických povolaní v zmysle čl. 3 ods. 2 v SR neexistujú


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 06/04/2020