-

V tejto časti môžete získať informácie o nariadení č. 650/2012 o dedičstve a vnútroštátnych pravidlách v oblasti dedenia.

Navštívte príslušné podstránky, kde nájdete ďalšie informácie o týchto témach:

Všeobecné informácie

Prispôsobenie vecných práv

Obmedzenia dedenia – osobitné pravidlá

Posledná aktualizácia: 06/10/2020

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.