Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Przeprowadzanie dowodu - Belgia


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Белгия

Събиране на доказателства


Art. 2 – Sądy wezwane

Art. 3 – Jednostka centralna

Art. 5 – Języki, które są akceptowane przy wypełnianiu formularzy

Art. 6 – Akceptowane sposoby przekazywania wniosków i innych informacji

Art. 17 – Jednostka centralna lub właściwe władze odpowiedzialne za decyzje w sprawie wniosków o bezpośrednie przeprowadzenie dowodu

Art. 21 – Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 21 ust. 2

Art. 2 – Sądy wezwane

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 3 – Jednostka centralna

Jednostką centralną odpowiedzialną za realizację zadań, o których mowa w art. 3 akapit pierwszy rozporządzenia jest Federalna Służba Publiczna - Sprawiedliwość (Service public fédéral Justice).

Service public fédéral Justice

Service d'Entraide, judiciaire internationale en matière civile

Boulevard de Waterloo, 115

B-1000 Bruxelles

BELGIQUE

Telefon: 32.2 542.65.11

Faks: 32.2.542.70.06 / 32.2542.70.38

E-mail: Link otworzy się w nowym oknieeu1206ue@just.fgov.be

Języki robocze: francuski, niderlandzki i angielski.

Art. 5 – Języki, które są akceptowane przy wypełnianiu formularzy

Formularz wniosku (formularz standardowy) oraz załączone dokumenty muszą być sporządzone lub przetłumaczone na język obowiązujący w okręgu sądowym sądu pierwszej instancji, do którego kierowany jest wniosek.

Art. 6 – Akceptowane sposoby przekazywania wniosków i innych informacji

Środki techniczne przekazu przyjęte na terenie Belgii:

-przesyłka pocztowa

-faks

Art. 17 – Jednostka centralna lub właściwe władze odpowiedzialne za decyzje w sprawie wniosków o bezpośrednie przeprowadzenie dowodu

Service public fédéral Justice(Service d'Entraide judiciaire internationale en matière civile)

Boulevard de Waterloo, 115; 1000 Bruxelles

Tel.: 32.2.542.65.11 Fax: 32.2.542.70.06 / 32.2.542.70.38

E-Mail: Link otworzy się w nowym oknieeu1206ue@just.fgov.be

Art. 21 – Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 21 ust. 2

Belgia oświadcza, że w stosunkach z innymi Państwami Członkowskimi rozporządzenie, w kwestiach objętych zaskresem jego stosowania, ma pierszeństwo przed postanowieniami:

  • Konwencji z dnia 21 czerwca 1922 r. pomiędzy Belgią i Wielką Brytanią w sprawie przekazywania dokumentów sądowych i pozasądowych oraz gromadzenia dowodów;
  • Konwencji Haskiej z dnia 1 marca 1954 r. dotyczącej procedury cywilnej;
  • Konwencji z dnia 1 marca 1956 r. pomiędzy Belgią i Francją dotyczącej wzajemnej pomocy prawnej w sprawach cywilnych i handlowych;
  • Konwencji Nowojorskiej z dnia 20 czerwca 1956 r. o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą;
  • Umowy z dnia 25 kwietnia 1959 r. pomiędzy rządem Belgii a rządem Republiki Federalnej Niemiec mającej na celu ułatwienie stosowania Konwencji Haskiej z dnia 1 marca 1954 r. dotyczącej procedury cywilnej;
  • Konwencji z dnia 23 października 1989 r. pomiędzy Belgią i Austrią w sprawie wzajemnej pomocy prawnej oraz współpracy sądowej, uzupełniającej do Konwencji Haskiej z dnia 1 marca 1954 r. dotyczącej procedury cywilnej.

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 28/07/2017