menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vykonávanie dôkazov - Belgicko


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Белгия

Събиране на доказателства


článok 2 – dožiadané súdy

článok 3 – ústredný orgán

článok 5 – jazyky prijateľné na účely vyplnenia tlačív

článok 6 – prostriedky prijateľné pre zasielanie dožiadaní a iných písomností

článok 17 – ústredný orgán alebo príslušný orgán (orgány) zodpovedný (zodpovedné) za rozhodnutia o žiadostiach o priamy výkon dôkazu

článok 21 – dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 21 ods. 2

článok 2 – dožiadané súdy

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

článok 3 – ústredný orgán

Ústredným orgánom povereným vykonávaním úloh ustanovených v článku 3 pododseku 1 a pododseku 3 nariadenia je Federálny štátny orgán spravodlivosti.

Service public fédéral Justice

Service d'Entraide judiciaire internationale en matière civile

(Oddelenie vzájomnej medzinárodnej súdnej pomoci v občianskoprávnych záležitostiach)

Boulevard de Waterloo, 115

B-1000 Brusel

BELGICKO

Telefon: 32.2 542.65.11

Fax: 32.2.542.70.06 / 32.2542.70.38

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneeu1206ue@just.fgov.be

Jazykové znalosti: francúzsky, holandský a anglický jazyk.

článok 5 – jazyky prijateľné na účely vyplnenia tlačív

Tlačivo žiadosti (vzorové tlačivo) a priložené dokumenty na podporenie žiadosti sú napísané alebo preložené do jazyka súdneho obvodu súdu prvého stupňa, ktorému je žiadosť adresovaná.

článok 6 – prostriedky prijateľné pre zasielanie dožiadaní a iných písomností

Technické spôsoby odovzdania akceptované Belgickom:

-poštou

-faxom

článok 17 – ústredný orgán alebo príslušný orgán (orgány) zodpovedný (zodpovedné) za rozhodnutia o žiadostiach o priamy výkon dôkazu

Service public fédéral Justice(Service d'Entraide judiciaire internationale en matière civile)

Boulevard de Waterloo, 115; 1000 Bruxelles

Tel.: 32.2.542.65.11 Fax: 32.2.542.70.06 / 32.2.542.70.38

E-Mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneeu1206ue@just.fgov.be

článok 21 – dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 21 ods. 2

Belgicko prehlasuje, že v jeho vzťahoch s ostatnými členskými štátmi má nariadenie vyššiu právnu hodnotu vo veci zahrnutej do jeho oblasti uplatnenia ako tieto dokumenty:

  • Dohovor z 21. júna 1922 medzi Belgickom a Veľkou Britániou o odovzdávaní súdnych a mimosúdnych aktov a určovaní dôkazov;
  • Haagsky dohovor o civilnom konaní z l. marca 1954;
  • Dohovor z 1. marca 1956 medzi Belgickom a Francúzskom o vzájomnej súdnej pomoci v občianskoprávnej a obchodnej oblasti;
  • Dohovor o vymáhaní výživného v cudzine, New York 20. júna 1956;
  • Dohoda z 25. apríla 1959 medzi vládou Belgicka a vládou Spolkovej republiky Nemecko s cieľom uľahčiť uplatňovanie Haagskeho dohovoru o civilnom konaní z 1. marca 1954;
  • Dohovor z 23. októbra 1989 medzi Belgickom a Rakúskom o vzájomnej súdnej pomoci a právnej spolupráci, doplňujúci Haagsky dohovor o civilnom konaní z 1. marca 1954.

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 28/07/2017