Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Събиране на доказателства - Белгия


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Белгия

Събиране на доказателства


Член 2 – Замолени съдилища

Член 3 – Централен орган

Член 5 – Езици, приети за попълване на формулярите

Член 6 – Начини, приети за предаване на искането и други съобщения

Член 17 – Централен орган или компетентен(ни) орган(и), отговорни за вземане на решения по искания за директно събиране на доказателства

Член 21 – Споразумения или договори, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 21, параграф 2

Член 2 – Замолени съдилища

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 3 – Централен орган

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Централният орган, натоварен с изпълнението на задачите, посочени в член 3, параграфи 1 и 3 от регламента, е Федералната публична служба „Правосъдие“.

Service public fédéral Justice (Федерална публична служба ,,Правосъдие“)

Служба за международна правна взаимопомощ по граждански дела (Service d’Entraide judiciaire internationale en matière civile)

Boulevard de Waterloo, 115

B-1000 Bruxelles

Белгия

Телефон: (32-2) 542 65 11

Факс: (32-2) 542 70 06 / (32-2) 542 70 38

Адрес на електронна поща: Връзката отваря нов прозорецeu1206ue@just.fgov.be

Езикови познания: френски, нидерландски и английски език.

Член 5 – Езици, приети за попълване на формулярите

Формулярът на искането (стандартен формуляр) и придружаващите документи се съставят или превеждат на езика на съдебния район на първоинстанционния съд, в който се подава искането.

Член 6 – Начини, приети за предаване на искането и други съобщения

Технически средства за предаване, разрешени от Белгия:

- по пощата

- факс

Член 17 – Централен орган или компетентен(ни) орган(и), отговорни за вземане на решения по искания за директно събиране на доказателства

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Service public fédéral Justice (Service d'Entraide judiciaire internationale en matière civile)

Boulevard de Waterloo, 115 1000 Bruxelles

Тел.: (32-2) 542 65 11 Факс: (32-2) 542 70 06 / (32-2) 542 70 38

Адрес на електронна поща: Връзката отваря нов прозорецeu1206ue@just.fgov.be

Член 21 – Споразумения или договори, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 21, параграф 2

Белгия декларира, че в отношенията ѝ с другите държави членки регламентът има предимство по отношение на въпросите, за които се прилага, пред следните инструменти:

  • Конвенцията от 21 юни 1922 г. между Белгия и Обединеното кралство за предаването на съдебни и извънсъдебни документи и събирането на доказателства;
  • Хагската конвенция за гражданското производство от 1 март 1954 г.;
  • Конвенцията от 1 март 1956 г. между Белгия и Франция за правна взаимопомощ по граждански и търговски дела;
  • Нюйоркската конвенция от 20 юни 1956 г. за събирането на издръжка в чужбина;
  • Спогодба от 25 април 1959 г. между белгийското правителство и правителството на Федерална република Германия за улесняване на прилагането на Хагската конвенция от 1 март 1954 г. за гражданското производство;
  • Конвенция от 23 октомври 1989 г. между Белгия и Австрия за правна взаимопомощ и правно сътрудничество в допълнение към Хагската конвенция от 1 март 1954 г. относно гражданското производство.

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 04/01/2021