Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Przeprowadzanie dowodu - Belgia


WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Belgia

Przeprowadzanie dowodu


Art. 2 – Sądy wezwane

Art. 3 – Jednostka centralna

Art. 5 – Języki, które są akceptowane przy wypełnianiu formularzy

Art. 6 – Akceptowane sposoby przekazywania wniosków i innych informacji

Art. 17 – Jednostka centralna lub właściwe władze odpowiedzialne za decyzje w sprawie wniosków o bezpośrednie przeprowadzenie dowodu

Art. 21 – Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 21 ust. 2

Art. 2 – Sądy wezwane

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 3 – Jednostka centralna

Jednostką centralną odpowiedzialną za realizację zadań, o których mowa w art. 3 akapit pierwszy rozporządzenia jest Federalna Służba Publiczna - Sprawiedliwość (Service public fédéral Justice).

Service public fédéral Justice

Service d'Entraide, judiciaire internationale en matière civile

Boulevard de Waterloo, 115

B-1000 Bruxelles

BELGIQUE

Telefon: 32.2 542.65.11

Faks: 32.2.542.70.06 / 32.2542.70.38

E-mail: Link otworzy się w nowym oknieeu1206ue@just.fgov.be

Języki robocze: francuski, niderlandzki i angielski.

Art. 5 – Języki, które są akceptowane przy wypełnianiu formularzy

Formularz wniosku (formularz standardowy) oraz załączone dokumenty muszą być sporządzone lub przetłumaczone na język obowiązujący w okręgu sądowym sądu pierwszej instancji, do którego kierowany jest wniosek.

Art. 6 – Akceptowane sposoby przekazywania wniosków i innych informacji

Środki techniczne przekazu przyjęte na terenie Belgii:

-przesyłka pocztowa

-faks

Art. 17 – Jednostka centralna lub właściwe władze odpowiedzialne za decyzje w sprawie wniosków o bezpośrednie przeprowadzenie dowodu

Service public fédéral Justice(Service d'Entraide judiciaire internationale en matière civile)

Boulevard de Waterloo, 115; 1000 Bruxelles

Tel.: 32.2.542.65.11 Fax: 32.2.542.70.06 / 32.2.542.70.38

E-Mail: Link otworzy się w nowym oknieeu1206ue@just.fgov.be

Art. 21 – Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 21 ust. 2

Belgia oświadcza, że w stosunkach z innymi Państwami Członkowskimi rozporządzenie, w kwestiach objętych zaskresem jego stosowania, ma pierszeństwo przed postanowieniami:

  • Konwencji z dnia 21 czerwca 1922 r. pomiędzy Belgią i Wielką Brytanią w sprawie przekazywania dokumentów sądowych i pozasądowych oraz gromadzenia dowodów;
  • Konwencji Haskiej z dnia 1 marca 1954 r. dotyczącej procedury cywilnej;
  • Konwencji z dnia 1 marca 1956 r. pomiędzy Belgią i Francją dotyczącej wzajemnej pomocy prawnej w sprawach cywilnych i handlowych;
  • Konwencji Nowojorskiej z dnia 20 czerwca 1956 r. o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą;
  • Umowy z dnia 25 kwietnia 1959 r. pomiędzy rządem Belgii a rządem Republiki Federalnej Niemiec mającej na celu ułatwienie stosowania Konwencji Haskiej z dnia 1 marca 1954 r. dotyczącej procedury cywilnej;
  • Konwencji z dnia 23 października 1989 r. pomiędzy Belgią i Austrią w sprawie wzajemnej pomocy prawnej oraz współpracy sądowej, uzupełniającej do Konwencji Haskiej z dnia 1 marca 1954 r. dotyczącej procedury cywilnej.

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 28/07/2017