Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Bewijsopname - België


GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Belgia

Obținerea de probe


Artikel 2 – aangezochte gerecht

Artikel 3 – centraal orgaan

Artikel 5 – talen die voor de invulling van de formulieren worden aanvaard

Artikel 6 – wijze waarop de verzending van verzoeken en overige kennisgevingen kan plaatsvinden

Artikel 17 – centraal orgaan of autoriteit(en) bevoegd voor het nemen van besluiten over verzoeken om rechtstreekse bewijsverkrijging

Artikel 21 – overeenkomsten of regelingen waarbij de lidstaten partij zijn en die voldoen aan de voorwaarden van artikel 21, lid 2

Artikel 2 – aangezochte gerecht

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 3 – centraal orgaan

Het centrale orgaan dat de in artikel 3, leden 1 en 3, van de verordening bedoelde taken moet uitvoeren, is de Federale Overheidsdienst Justitie.

Dienst voor wederzijdse rechtshulp in burgerlijke zaken
Waterloolaan 115
B-1000 Brussel
BELGIË
Telefoon: 32.2 542.65.11
Fax: 32.2.542.70.06 / 32.2542.70.38
E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.eu1206ue@just.fgov.be

Talen: Frans, Nederlands en Engels.

Artikel 5 – talen die voor de invulling van de formulieren worden aanvaard

Het voor de verzoeken te gebruiken formulier (standaardformulier) en de tot staving van het verzoek bijgevoegde documenten worden opgesteld of vertaald in de taal van het gerechtelijk arrondissement van de rechtbank van eerste aanleg waaraan het verzoek wordt toegezonden.

Artikel 6 – wijze waarop de verzending van verzoeken en overige kennisgevingen kan plaatsvinden

De door België aanvaarde middelen voor toezending:

-per post

-fax

Artikel 17 – centraal orgaan of autoriteit(en) bevoegd voor het nemen van besluiten over verzoeken om rechtstreekse bewijsverkrijging

Federale Overheidsdienst Justitie (Dienst Internationale Rechtshulp in burgerlijke zaken)

Waterloolaan 115; 1000 Brussel

Tel.: 32.2.542.65.11 Fax: 32.2.542.70.06 / 32.2.542.70.38

E-Mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.eu1206ue@just.fgov.be

Artikel 21 – overeenkomsten of regelingen waarbij de lidstaten partij zijn en die voldoen aan de voorwaarden van artikel 21, lid 2

België verklaart dat in zijn betrekkingen met de andere lidstaten deze verordening voor de aangelegenheden die zij bestrijkt, voorrang heeft op de volgende rechtsinstrumenten:

  • Overeenkomst van 21 juni 1922 tussen België en Groot-Brittannië betreffende het overzenden van gerechtelijke en buitengerechtelijke akten en het vaststellen der bewijzen;
  • Verdrag van ’s-Gravenhage van 1 maart 1954 betreffende de burgerlijke rechtsvordering;
  • Overeenkomst van 1 maart 1956 tussen België en Frankrijk betreffende onderlinge rechtshulp in burgerlijke en handelszaken;
  • Overeenkomst van New York van 20 juni 1956 betreffende onderhoudsverhaal in het buitenland;
  • Overeenkomst van 25 april 1959 tussen de Belgische regering en de regering van de Bondsrepubliek Duitsland ter vergemakkelijking van de toepassing van het Verdrag van 's Gravenhage van 1 maart 1954 betreffende de burgerlijke rechtsvordering;
  • Overeenkomst van 23 oktober 1989 tussen België en Oostenrijk inzake de wederzijdse rechtshulp en juridische samenwerking, toegevoegd aan het Verdrag van 's Gravenhage van 1 maart 1954 betreffende de burgerlijke rechtsvordering.

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 28/07/2017