Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Przeprowadzanie dowodu - Belgia


GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Belgia

Obținerea de probe


Art. 2 – Sądy wezwane

Art. 3 – Jednostka centralna

Art. 5 – Języki, które są akceptowane przy wypełnianiu formularzy

Art. 6 – Akceptowane sposoby przekazywania wniosków i innych informacji

Art. 17 – Jednostka centralna lub właściwe władze odpowiedzialne za decyzje w sprawie wniosków o bezpośrednie przeprowadzenie dowodu

Art. 21 – Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 21 ust. 2

Art. 2 – Sądy wezwane

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 3 – Jednostka centralna

Jednostką centralną odpowiedzialną za realizację zadań, o których mowa w art. 3 akapit pierwszy rozporządzenia jest Federalna Służba Publiczna - Sprawiedliwość (Service public fédéral Justice).

Service public fédéral Justice

Service d'Entraide, judiciaire internationale en matière civile

Boulevard de Waterloo, 115

B-1000 Bruxelles

BELGIQUE

Telefon: 32.2 542.65.11

Faks: 32.2.542.70.06 / 32.2542.70.38

E-mail: Link otworzy się w nowym oknieeu1206ue@just.fgov.be

Języki robocze: francuski, niderlandzki i angielski.

Art. 5 – Języki, które są akceptowane przy wypełnianiu formularzy

Formularz wniosku (formularz standardowy) oraz załączone dokumenty muszą być sporządzone lub przetłumaczone na język obowiązujący w okręgu sądowym sądu pierwszej instancji, do którego kierowany jest wniosek.

Art. 6 – Akceptowane sposoby przekazywania wniosków i innych informacji

Środki techniczne przekazu przyjęte na terenie Belgii:

-przesyłka pocztowa

-faks

Art. 17 – Jednostka centralna lub właściwe władze odpowiedzialne za decyzje w sprawie wniosków o bezpośrednie przeprowadzenie dowodu

Service public fédéral Justice(Service d'Entraide judiciaire internationale en matière civile)

Boulevard de Waterloo, 115; 1000 Bruxelles

Tel.: 32.2.542.65.11 Fax: 32.2.542.70.06 / 32.2.542.70.38

E-Mail: Link otworzy się w nowym oknieeu1206ue@just.fgov.be

Art. 21 – Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 21 ust. 2

Belgia oświadcza, że w stosunkach z innymi Państwami Członkowskimi rozporządzenie, w kwestiach objętych zaskresem jego stosowania, ma pierszeństwo przed postanowieniami:

  • Konwencji z dnia 21 czerwca 1922 r. pomiędzy Belgią i Wielką Brytanią w sprawie przekazywania dokumentów sądowych i pozasądowych oraz gromadzenia dowodów;
  • Konwencji Haskiej z dnia 1 marca 1954 r. dotyczącej procedury cywilnej;
  • Konwencji z dnia 1 marca 1956 r. pomiędzy Belgią i Francją dotyczącej wzajemnej pomocy prawnej w sprawach cywilnych i handlowych;
  • Konwencji Nowojorskiej z dnia 20 czerwca 1956 r. o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą;
  • Umowy z dnia 25 kwietnia 1959 r. pomiędzy rządem Belgii a rządem Republiki Federalnej Niemiec mającej na celu ułatwienie stosowania Konwencji Haskiej z dnia 1 marca 1954 r. dotyczącej procedury cywilnej;
  • Konwencji z dnia 23 października 1989 r. pomiędzy Belgią i Austrią w sprawie wzajemnej pomocy prawnej oraz współpracy sądowej, uzupełniającej do Konwencji Haskiej z dnia 1 marca 1954 r. dotyczącej procedury cywilnej.

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 28/07/2017