Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Събиране на доказателства - България


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

България

Събиране на доказателства


Член 2 – Замолени съдилища

Член 3 – Централен орган

Член 5 – Езици, приети за попълване на формулярите

Член 6 – Начини, приети за предаване на искането и други съобщения

Член 17 – Централен орган или компетентен(ни) орган(и), отговорни за вземане на решения по искания за директно събиране на доказателства

Член 21 – Споразумения или договори, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 21, параграф 2

Член 2 – Замолени съдилища

Исканията за събиране на доказателства се отправят до районния съд, в чийто район ще се извършва събирането. (чл.617, ал.1 от Гражданския процесуален кодекс)

Компетентен да разреши непосредственото събиране на доказателства в Република България е окръжния съд, в чийто район ще се извършва непосредственото събиране. (чл.617, ал.2 от Гражданския процесуален кодекс)

Съответното намиране на компетентния съд става посредством системата за търсене, налична в портала.

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 3 – Централен орган

Министерството на правосъдието.

Дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси"

Отдел "Сътрудничество по гражданско-правни въпроси"

Тел: (+359 2) 9237544

Факс: (+359 2) 9809223


Адрес: ул. „Славянска" 1 1040, София

България

Член 5 – Езици, приети за попълване на формулярите

Исканията от друга държава-членка за събиране на доказателства и съобщенията трябва да са съставени на български език или да са придружени от превод на български език. (чл.618отГПК)

Член 6 – Начини, приети за предаване на искането и други съобщения

Техническите средства за приемане на запитванията, достъпни за изброените в списъка съгласно чл. 2, пар. 2 съдилища са: по пощата, чрез куриер-пощенски оператор, c препоръчано писмо c обратна разписка и по факс.

Член 17 – Централен орган или компетентен(ни) орган(и), отговорни за вземане на решения по искания за директно събиране на доказателства

Компетентен да разреши непосредствено събиране на доказателства в Република България е окръжният съд, в чийто район ще се извършва непосредственото събиране. (чл.617, ал.2 от Гражданския процесуален кодекс)

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 21 – Споразумения или договори, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 21, параграф 2

Република България не поддържа и не е сключвала международни договори и споразумения с други държави членки на ЕС, които да предвиждат улесняване на събирането на доказателства и които да са съвместими с настоящия регламент.

Регламентът е с приоритено приложение спрямо сключените от Република България договори с други държави членки в частта им касаеща събирането на доказателства по граждански и търговски дела.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 14/09/2020