Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vykonávanie dôkazov - Česká republika


VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Česká republika

Zadovažovanie/vykonávanie dôkazov


článok 2 – dožiadané súdy

článok 3 – ústredný orgán

článok 5 – jazyky prijateľné na účely vyplnenia tlačív

článok 6 – prostriedky prijateľné pre zasielanie dožiadaní a iných písomností

článok 17 – ústredný orgán alebo príslušný orgán (orgány) zodpovedný (zodpovedné) za rozhodnutia o žiadostiach o priamy výkon dôkazu

článok 21 – dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 21 ods. 2

článok 2 – dožiadané súdy

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

článok 3 – ústredný orgán

Ministerstvo spravedlnosti mezinárodní odbor
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2
Telefón: +420 221 997 111
Fax: +420 224 919 927
E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneposta@msp.justice.cz

článok 5 – jazyky prijateľné na účely vyplnenia tlačív

Prípustné jazyky: angličtina a čeština.

článok 6 – prostriedky prijateľné pre zasielanie dožiadaní a iných písomností

Technické prostriedky na prijímanie žiadostí sú pošta, fax, e-mail.

článok 17 – ústredný orgán alebo príslušný orgán (orgány) zodpovedný (zodpovedné) za rozhodnutia o žiadostiach o priamy výkon dôkazu

Ministerstvo spravedlnosti mezinárodní odbor
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2
Telefón: +420 221 997 157
Fax: +420 224 919 927
E-mail: posta@msp.justice.cz

článok 21 – dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 21 ods. 2

  • Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o právnej pomoci a úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných, pracovných a trestných veciach uzavretá vo Varšave 21. decembra 1987, platná medzi Českou republikou a Poľskom;
  • Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o právnej pomoci a úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných a trestných veciach, uzavretá v Bratislave 28. marca 1989, platná medzi Českou republikou a Maďarskom;
  • Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o právnej pomoci poskytovanej justičnými orgánmi a úprave niektorých právnych vzťahov v občianskych a trestných veciach, uzavretá v Prahe 29. októbra 1992;
  • Zmluva medzi Českou republikou a Spolkovou republikou Nemecko o ďalšom uľahčovaní styku pri poskytovaní právnej pomoci na základe Haagskeho dohovoru o občianskom konaní z 1. marca 1954 a o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v zahraničí v občianskych a obchodných veciach uzavretá 15. novembra 1965 a o vykonávaní dôkazov v zahraničí v občianskych alebo obchodných veciach uzavretá 18. marca 1970.

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 26/04/2021