Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Bevisoptagelse - Tyskland


FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Tyskland

Bevisindhentelse


Artikel 2 – anmodede ret

Artikel 3 – centralt organ

Artikel 5 – sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Artikel 6 – måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

Artikel 17 – centralt organ eller kompetent myndighed, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Artikel 2 – anmodede ret

Den ret, der i Forbundsrepublikken Tyskland er kompetent til at optage bevis som omhandlet i forordningens artikel 2, stk. 1, er den byret (Amtsgericht) i hvis retskreds, sagen skal føres. Regeringen i de enkelte delstater kan ved en bekendtgørelse (Rechtsverordnung) lade en bestemt byret udføre opgaver, der henhører under retterne i andre retskredse.

Artikel 3 – centralt organ

Det centrale organs opgaver varetages i hver enkelt delstat af det organ, som delstatsregeringen udpeger. Som regel udpeger delstaterne deres justitsministerium (Landesjustizverwaltung) eller deres landsret (Oberlandesgericht).

Artikel 5 – sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

De i forordningen omhandlede anmodninger og meddelelser affattes på tysk, ligesom standardformularen skal udfyldes på tysk.

Artikel 6 – måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

Følgende forsendelsesmåder kan benyttes:

- ved modtagelse og fremsendelse: Postbesørgelse, herunder med private firmaer, telefax

- ved uformel kommunikation: Telefon og e-mail

Artikel 17 – centralt organ eller kompetent myndighed, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Det centrale organs opgaver varetages i hver enkelt delstat af det organ, som delstatsregeringen udpeger. Som regel udpeger delstaterne deres justitsministerium (Landesjustizverwaltung) eller deres landsret (Oberlandesgericht).

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 22/06/2020