Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Събиране на доказателства - Германия


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Германия

Събиране на доказателства


Член 2 – Замолени съдилища

Член 3 – Централен орган

Член 5 – Езици, приети за попълване на формулярите

Член 6 – Начини, приети за предаване на искането и други съобщения

Член 17 – Централен орган или компетентен(ни) орган(и), отговорни за вземане на решения по искания за директно събиране на доказателства

Член 2 – Замолени съдилища

За целите на събирането на доказателства замоленият съд по смисъла на член 2, параграф 1 от Регламента е районният съд (Amtsgericht), в чийто район трябва да бъде извършено процесуалното действие. Правителствата на провинциите могат да възложат с подзаконов нормативен акт на определен районен съд да изпълнява функциите на замолен съд за съдебните райони на няколко районни съдилища.

Член 3 – Централен орган

Във всяка провинция функциите на централен орган се изпълняват от орган, определен от правителството на съответната провинция. Този орган обикновено е съдебната администрация или висш регионален съд (Oberlandesgericht) на съответната провинция.

Член 5 – Езици, приети за попълване на формулярите

За исканията и съобщенията съгласно Регламента, както и за попълването на формуляра (молбата), може да се използва единствено немски език.

Член 6 – Начини, приети за предаване на искането и други съобщения

На разположение са следните начини за получаване:

– за получаване и изпращане: поща, в т.ч. частни куриерски услуги, факс;

– за неофициална комуникация: телефон и електронна поща.

Член 17 – Централен орган или компетентен(ни) орган(и), отговорни за вземане на решения по искания за директно събиране на доказателства

Във всяка провинция функциите на централен орган се изпълняват от орган, определен от правителството на съответната провинция. Този орган обикновено е съдебната администрация или висш регионален съд (Oberlandesgericht) на съответната провинция.

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 22/06/2020