Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Bevisupptagning - Tyskland


HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Tyskland

Bevisupptagning


Artikel 2 – Anmodad domstol

Artikel 3 – Centralt organ

Artikel 5 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären

Artikel 6 – Sätt som godkänts för översändande av framställningar och andra meddelanden

Artikel 17 – Centrala organ eller behöriga myndighet(er) som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning

Artikel 2 – Anmodad domstol

För bevisupptagning är den anmodade domstol som avses i artikel 2.1 i förordningen den lokala domstolen (Amtsgericht) i det distrikt där rättegången ska hållas. I distrikt med flera lokala domstolar kan delstatsregeringarna utfärda ett direktiv i vilket en domstol åläggs att utföra den anmodade domstolens uppgifter.

Artikel 3 – Centralt organ

Det centrala organets uppgifter utförs av en myndighet som utses av delstatsregeringen i varje delstat. Dessa myndigheter är vanligtvis delstatens rättsliga myndigheter eller en högre regional domstol (Oberlandesgericht) i den aktuella delstaten.

Artikel 5 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären

De framställningar och meddelanden som avses i förordningen får bara avfattas på tyska. I formuläret (ansökan) får också bara tyska användas.

Artikel 6 – Sätt som godkänts för översändande av framställningar och andra meddelanden

Följande metoder får användas:

– för att ta emot och sända framställningar och meddelanden: post, inbegripet privata budfirmor, fax,

– för informell kommunikation: telefon och e-post.

Artikel 17 – Centrala organ eller behöriga myndighet(er) som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning

Det centrala organets uppgifter utförs av en myndighet som utses av delstatsregeringen i varje delstat. Dessa myndigheter är vanligtvis delstatens rättsliga myndigheter eller en högre regional domstol (Oberlandesgericht) i den aktuella delstaten.

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 22/06/2020